.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Склад злочину 


Склад злочину

Під складом злочину мають на увазі сукуп¬ність передбачених кримінальним законом об'єктив¬них і суб'єктивних ознак, що кваліфікують суспіль¬на небезпечне діяння як злочин. Вирізняють такі еле¬менти складу злочину: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона.
Об'єктом злочину можуть бути: суспільний лад України, його політична та економічна системи, власність, особа, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян.
Об'єктивна сторона — це зовнішній вираз зло¬чину, що його складає діяння (дія чи бездіяльність), спричинені ним суспільно небезпечні шкідливі на¬слідки і причинний зв'язок між діянням та його на¬слідками. Дія — це активна, суспільно небезпечна, передбачена кримінальним законом поведінка суб'¬єкта (наприклад, у разі хуліганства); бездіяльність — пасивна поведінка, яка проявилась у невиконанні особою тих дій, що їх вона повинна була і могла, у певній ситуації, здійснити (ненадання лікарем допо¬моги хворому і т. ін.). Думки, переконання, хоч би як вони засуджувалися морально, не можуть бути злочином, оскільки вони не є діянням (вчинком).
Наслідком злочину називають збиток, шкоду, якої завдає діяння об'єктові злочину.
Причинний зв'язок між суспільно шкідливим ді¬янням і його суспільно шкідливими наслідками є конкретним зв'язком між першим і другим у кон-кретному злочині.
Причинний зв'язок існує тоді, коли по-перше, причина (діяння) в часі передує наслідкам, по-друге, викликає ці наслідки, по-третє, без цієї причини (без цього діяння) конкретні наслідки не настали б.
Суб'єкт злочину — це індивід, фізична особа, що досягла певного віку і є осудною. Фізичні особи по¬діляються на громадян, осіб без громадянства, іно-

земних громадян. Розглядають також приватну осо¬бу, службову особу, спеціальний суб'єкт.
Осудність фізичної особи означає, що вона розу¬міє характер своїх дій і може керувати ними.
Суб'єктивна сторона — внутрішня, психічна ді¬яльність особи, яка вчинила злочин. Ознаками суб'¬єктивної сторони є провина, мотив і мета злочину.
Під провиною слід розуміти психічне ставлення особи до скоєного нею суспільно небезпечного діян¬ня і суспільно небезпечних наслідків у формі наміру чи необережності.
Намір як форма провини характеризується тим, що особа усвідомлює суспільно небезпечний харак¬тер своєї дії (бездіяльності), передбачає суспільно не¬безпечні та шкідливі її наслідки та бажає, або свідо¬мо допускає, їх настання. Залежно від вольового критерію намір поділяють на прямий і непрямий. У теорії кримінального права намір поділяють на зав¬часно обдуманий, на той, що виник раптово і некон-кретизований.
Необережність у вчиненні злочину має місце то¬ді, коли особа передбачає суспільно небезпечні на¬слідки свого діяння і легковажно розраховує на за¬побігання їм або не передбачає можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх перед-бачити. Залежно від вольового критерію розрізня¬ють такі види необережності, як злочинна самовпев¬неність і злочинна недбалість.
У теорії права розрізняють і змішану провину, себто таку, коли особа стосовно до суспільно небез¬печного діяння має намір, а щодо суспільно небез¬печних наслідків — необережність.
Мотив — це внутрішні процеси, що відображаю¬ться у свідомості особи і спонукають її вчинити зло¬чин. Мотив близький до провини, але не збігається з нею. Він впливає на свідомість людини, обумовлює характер її дій, формує скерованість волі, визначає зміст провини.


Мета — це уява особи про бажаний результат, до якого вона прагне, скоюючи злочин. Мотив і мета близькі за значенням. Якщо мотив показує, чим ке¬рується особа, вчиняючи злочин, то мета визначає направленість діяння злочинця, найближчий ре-зультат, себто те, до чого він прагне, чого хоче до¬сягти.
Мотив і мета — обов'язкові ознаки складу зло¬чину лише тоді, коли вони передбачені в конкретній статті кримінального закону.

Search:
????????...

Момент сили, умова рівноваги тіла, що має вісь обертання

Вплив мотивації учіння та емоційності

наукові напрямки психології?

Момент сили, умова рівноваги тіла, що має вісь обертання

українське мистецтво XIV-XVII століттях

гидравличные машины

для чого використовують пункт выполнить?

картинки фізика

соціологія Грушевського

картинки фізика?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010