.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Відстрочення виконання вироку 


Відстрочення виконання вироку

Призначаючи покарання особі, яка вперше засуджується до позбавлення волі на строк до трьох років, суд, з урахуванням характеру і ступеня сус¬пільної небезпеки вчиненого злочину, особи винного та інших обставин справи, а також можливості його виправлення й перевиховання без ізоляції від сус¬пільства, може відстрочити виконання вироку щодо такої особи на строк від одного до двох років зі спла¬тою штрафу в межах від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, Незастосування в таких випадках штрафу можливе лише за наявності винят¬кових обставин справи та характеристик особи, що свідчать про можливість застосування м'якшого по¬карання.
У разі відстрочення виконання вироку суд, окрім штрафу, може призначити додаткові покарання у вигляді конфіскації майна, позбавлення права обій-І мати певні посади або проводити певну діяльність,! позбавлення батьківських прав. Суд може відстрочи-| ти й виконання додаткових покарань, окрім штра¬фу. З відстроченням виконання вироку суд може зо-бов'язати засудженого у визначений строк усунути заподіяну шкоду, піти на роботу або навчання, не змінювати без згоди органу внутрішніх справ місця проживання, повідомляти ці органи про зміну робо¬ти або навчання, періодично з'являтися для реєстра¬ції до органу внутрішніх справ. Суд може зобов'яза¬ти засудженого не відвідувати певних місць, не виїжджати з постійного місця проживання без пові¬домлення органу внутрішніх справ, пройти курс лі-

кування в разі зловживання спиртними напоями або вживання наркотичних речовин, публічно або в ін¬шій формі вибачитися перед потерпілим, якщо ви¬конання цих обов'язків може сприяти виправленню і перевихованню засудженого. Суд може також по¬класти на певний трудовий колектив або особу, за їхньою згодою, обов'язок із нагляду за засудженим і проведення з ним виховної роботи.
Контроль за поведінкою засуджених, щодо яких виконання вироку до позбавлення волі відстрочено, здійснюється органами внутрішніх справ, а щодо неповнолітніх — також комісіями у справах не¬повнолітніх при виконавчих комітетах місцевих рад народних депутатів відповідно до законодавства України.
Якщо засуджений, щодо якого виконання вироку до позбавлення волі відстрочене, не виконує покла¬дених на нього судом обов'язків, або допускає пору¬шення громадського порядку чи трудової дисциплі¬ни, що потягли за собою вжиття заходів адміністра-тивного стягнення або заходів дисциплінарного чи громадського впливу, або ухиляється від сплати штрафу, то поданням органу внутрішніх справ, ко¬місії у справах неповнолітніх при виконавчому ко¬мітеті місцевої ради народних депутатів чи трудово-го колективу, на якого покладено обов'язок нагляду за засудженим і проведенню з ним виховної роботи, суд може винести ухвалу про скасування відстрочен¬ня виконання вироку до позбавлення волі та про на¬правлення засудженого для відбування позбавлення волі, призначеного вироком.
Після закінчення терміну відстрочення виконан¬ня вироку суд за поданням органу, який здійснює контроль за поведінкою засудженого, залежно від ставлення до праці чи навчання засудженого, його поведінки протягом установленого судом терміну відстрочення виконання вироку виносить ухвалу про звільнення засудженого від покарання або пронаправлення засудженого для відбуття покарання у вигляді позбавлення волі, призначеного вироком.
У разі вчинення засудженим за період відстрочен¬ня виконання вироку нового злочину суд приєднує до нового покарання призначене раніше.

Search:
????????...

чіпка-пристрасний шукач правди

шийка матки розкриття

старицький не судилось короткий зміст

старицький не судилось короткий зміст

твір Чи Можна вважати що Гобсек пожираю золото а золото пожирало його

"Христові походи" конспект уроку

біографія Євгена Маланюка реферат

Маркетинг, Методи розподілу

правильне харчування дітей як фактор здоровья

твір на тему:"Забруднення навколишнього середовища"?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010