.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Загальна характеристика окремих видів злочину. Злочини проти держави 


Загальна характеристика окремих видів злочину. Злочини проти держави

До 1992 р. ця глава Кримінального кодексу, яка під першим номером відкриває його Особливу частину, називалася "Державні злочини". Вбачаєть¬ся, що таке перейменування сталося тому, що слово¬сполучення "державні злочини" має подвійний зміст. По-перше, його можна розуміти як злочини громадян проти держави, а по-друге, як злочини самої держа¬ви. Якщо за радянської доби поняття "держава" вва¬жалося ледь не священним, то з розвитком громадян¬ського суспільства у світі, зокрема й в Україні, широ¬ко вживаними як у побуті, так і в політичних дискусіях стали поняття "злочинна держава" і "дер-жава-злочинець 
Злочини проти держави поділяються в КК на дві групи: перша — особливо небезпечні злочини проти держави (до 1958 р. мала назву "контрреволюційні злочини"), друга — інші злочини проти держави.
Зупинімося на особливо небезпечних злочинах проти держави. Родовим об'єктом цієї групи злочи¬нів є суспільний або державний лад України. Безпо¬середнім об'єктом залежно від конкретних проявів є: суверенітет, державна безпека, політична, еконо¬мічна системи, конституційний лад України. Об'єк¬тивна сторона полягає в конкретних активних діях, що їх передбачено в диспозиціях наведених вище статей.
Більшість особливо небезпечних злочинів проти держави сформульовані законодавцем як злочини з формальним складом. Деякі злочини є злочинами з усіченим складом, наприклад, змова з метою на¬сильницького повалення конституційного ладу або з метою захоплення державної влади. Одночасно та¬кий злочин, як диверсія (ет. 60 КК), вважається за¬кінченим з моменту настання вказаних у законі на¬слідків, тобто має матеріальний склад. Суб'єктивна сторона особливо небезпечних злочинів завжди ха-рактеризується виною у формі прямого наміру: вин¬на особа усвідомлює характер своїх дій і бажає так чинити. Наприклад, скоюючи державну зраду, вин¬на особа усвідомлює, що вона сприяє військовому противникові, чи іноземній державі, чи іноземній організації, чи їхнім представникам і бажає так чинити.
Більшість особливо небезпечних злочинів проти держави з суб'єктивної сторони не тільки характе¬ризуються виною у формі прямого наміру, а й перед¬бачають наявність спеціальної мети, як-от: насиль¬ницької зміни чи повалення конституційного ладу або насильницького захоплення державної влади — дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; завдання шкоди певній ділянці державної

влади — посягання на життя державного діяча; про¬вокування міжнародних ускладнень (розриву дипло¬матичних відносин між Україною та іншою держа¬вою, розірвання договору між державами, зрив між¬народних переговорів тощо) — посягання на життя представника іноземної держави; зміна території або державного кордону — посягання на територіальну цілісність України.
Суб'єктом особливо небезпечних злочинів проти держави можуть бути як громадяни України, так і іноземці, а також особи без громадянства, які досяг-ли 16-річного віку. З цього правила є два винятки: суб'єктом державної зради (ст. 56 КК) може бути лише громадянин України, а суб'єктом шпигунства (ст. 57 КК) — іноземний громадянин чи особа без громадянства. З'ясування розглянутих об'єктивних і суб'єктивних ознак дає змогу сформулювати поняття особливо небезпечних злочинів проти дер¬жави.
Отже, особливо небезпечними злочинами проти держави є навмисні суспільна небезпечні діяння, пе¬редбачені кримінальним законом, що посягають на основи суспільного та державного конституційного ладу України з метою послаблення чи підриву дер¬жавності України, а також умисні діяння, спрямо¬вані на завдання шкоди зовнішній безпеці України або загрози мирному співіснуванню держав,
Залежно від безпосередніх об'єктів особливо не¬безпечні злочини проти держави поділяються на: • злочини, що посягають на зовнішню безпеку Ук¬раїни: державна зрада (ст. 56 КК), шпигунство (ст. 57 КК), найманство (ст. 63і КК); • І. • злочини, що посягають на політичну основу Ук¬раїни: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи V      повалення конституційного ладу або на захоп¬лення державної влади (ст. 56і КК), посягання на територіальну цілісність України (ст. 62 КК); а   • злочини, що посягають на економічну основу м      України: диверсія (ст. 60 КК);
злочини, що посягають на мир та мирне співіс¬нування держав: посягання на життя представ-
;,. ника іноземної держави (ст. 59 КК), пропаганда війни (ст. 63 КК).

Search:
????????...

раціоналізм

психологыя спілкування

динаміка 10 клас

як оформити титульну сторінку реферату

историчне значення "руськои трийци"19ст.

историчне значення "руськои трийци"19ст.

вольтметр електричне коло та його елементи

Проблема людини у філософії 18 ст

цитати до образу Мотрі у твори "Хіба ревуть воли,як ясла повні"

сценарій виховного святя міс осені?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010