.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Інші злочини проти держави 


Інші злочини проти держави

Інші злочини проти держави — це передба¬чені кримінальним законом суспільна небезпечні ді¬яння, що посягають на основи державного управлін¬ня України без мети підриву чи послаблення держа¬ви. Останнє відрізняє їх від особливо небезпечних злочинів проти держави.
Родовим об'єктом інших злочинів проти держави є основи державного управління у сферах:
• національної, расової та релігійної рівноправ¬ності;
• обороноздатності;
• громадської безпеки і громадського порядку;
• господарської діяльності.
Об'єктивна сторона більшості злочинів цієї групи полягає в активних суспільно небезпечних діях. Деякі злочини може бути вчинено як діями, так і бездіяльністю, наприклад, розголошення державної таємниці (ст. 67 КК).
Інші злочини проти держави в основному нале¬жать до злочинів із формальним складом. Суб'єк¬тивна сторона більшості з цих злочинів характери¬зується умисною виною, тоді як деякі можуть бути вчинені як умисно, так і з необережності, скажімо, втрата документів, що містять державну таємницю (ст. 68 КК). Щодо факту втрати — вина необережна, а щодо правил поводження з документами — вина умисна чи необережна.
Суб'єктом інших злочинів проти держави може бути громадянин України, іноземний громадянин чи

особа без громадянства, які досягли віку криміналь¬ної відповідальності:
• за ухилення від призову на строкову військову службу (ст.72 КК) — 18 років;
• за умисне пошкодження шляхів і транспортних засобів, яке спричинило чи могло спричинити аварію поїзда (ст. 78 КК), — 14 років;
• за решту злочинів — 16 років.
Деякі злочини цієї групи можуть скоюватися спе¬ціальними суб'єктами, приміром, злочини, передба¬чені ст. 68 КК, — особою, якій документи, що міс¬тять державну таємницю, було довірено; ст. 69і КК — особою, яка відбуває покарання в місцях позбавлен¬ня волі; ст. 72 КК — особою, яка підлягає призову на строкову військову службу.
Залежно від безпосередніх об'єктів посягання ін¬ші злочини проти держави можна поділити на такі групи:
• злочини, що посягають на основи державного управління у сфері расової, національної та ре¬лігійної рівноправності громадян (ст. 66 КК);
• злочини, що посягають на основи державного управління у сфері обороноздатності України (розголошення державної таємниці — ст. 67 КК; втрата документів, що містять державну таєм¬ницю, — ст. 68 КК; передача іноземним органі¬заціям відомостей, що становлять службову та¬ємницю, — ст. 68і КК; ухилення від призову на
-     строкову військову службу — ст. 72 КК; ухилен¬ня від призову за мобілізацією — ст. 73 КК; не¬законне перетинання державного кордону — ст. 75 КК; порушення правил міжнародних по-
-     льотів — ст. 76 КК);
н • злочини, що посягають на основи державного
-&    управління у сфері громадської безпеки і гро¬мадського порядку (масові заворушення — еі ст. 71 КК; бандитизм — ст. 69 КК; дії, що дезор-:-« ганізують роботу виправно-трудових установ, — т ст. 69і КК; порушення Правил безпеки руху та


експлуатації транспорту — ст. 77 КК; порушен¬ня порядку використання повітряного простору України — ст. 77і КК; пошкодження шляхів і транспортних засобів — ст. 78 КК); злочини, що посягають на основи державного управління у сфері зміцнення господарської мо¬гутності України (контрабанда — ст. 70 КК; ви-готовлення чи збут підроблених грошей або цін¬них паперів — ст. 79 КК; порушення правил про валютні операції — ст. 80 КК; приховуван¬ня валютної виручки — ст. 80і КК).

Search:
????????...

­ Захисно-пристосувальні та інші реакції організму людини

презентация в power point на тему м старицкий

Які риси романтизму і реалізму простежуються в романі «Червоне чорне»?

структурний аналіз світового господарства

Иван Нечуй Левыцькый - кайдашева симя -чым видризняеться Мелашка вид инших жинок?

архітектура еом

хіба ревуть воли цитати до образу

лабораторні та практичні роботи з фізики 11 клас (відповіді)

князь єремія вишневецький переказ

порівняльна характеристика галі?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010