.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Знищення і зруйнування пам'яток історії і культури (ст. 207 КК) 


Знищення і зруйнування пам'яток історії і культури (ст. 207 КК)

Предметом названого злочину є пам'ятки історії та культури, взяті під охорону держави, а також території та об'єкти природно-заповідного фонду. Пам'ятками історії та культури є споруди, пам'ятні місця і предмети, пов'язані з історичними подіями в житті народу, розвитком суспільства і дер¬жави, твори матеріальної та духовної творчості, які становлять історичну, наукову, художню чи іншу культурну цінність.
Усі вони охороняються державою.
До пам'яток історії та культури можуть бути від¬несені й інші об'єкти, що становлять історичну, нау¬кову, художню чи іншу культурну цінність, про що зазначено в Законі УРСР "Про охорону і викорис¬тання пам'яток історії та культури" від 13 липня 1978 р.
Особливій державній охороні підлягають терито¬рії та об'єкти природно-заповідного фонду, інші те¬риторії та об'єкти, визначені відповідно до Закону УРСР "Про охорону навколишнього природного се¬редовища" від 25 червня 1991 р.
Об'єктивна сторона цього закону криє в собі різні способи впливу, що призводять до знищення, зруй-


нування чи зіпсуття пам'яток історії та культури або території та об'єктів природно-заповідного фон¬ду, взятих під охорону держави. Знищення — це приведення об'єкта до повної неможливості його від¬новлення; зруйнування — заподіяння об'єктові сер¬йозних ушкоджень, внаслідок чого він утрачає свою цінність, але може бути відновлений; зіпсуття — заподіяння ушкоджень, що знижують історичну, наукову, художню чи іншу культурну цінність пам'яток, зменшують природоохоронну, наукову, естетичну цінність територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
Суб'єктивна сторона цього злочину характеризує¬ться наміром (прямим і непрямим). Мотивами мо¬жуть бути: помста, корисливість, інша особиста за¬інтересованість, хуліганські спонукання. Якщо уш¬кодження пам'яток буде пов'язане з викраданням їх частин, то скоєне кваліфікуватиметься не лише за ст. 207 КК, а й як посягання на власність. Вчинення цього злочину з хуліганських спонукань має квалі¬фікуватися ще й за ч. 2 ст. 206 КК (хуліганство).
Суб'єкт злочину — особа, яка досягла 16-річного віку.

Search:
????????...

твір характеристика гобсека

цитатний план до образу одісея

Екологія шепетівки

діалог між двома особами в бібліотеці

Кайдаша і Кайдашихи

фізичні досліди 10 клас

"Перші музичні інструменти"

профілактика дитячих хвороб

Образ одиссея-втілення ідеї одвічного суму за батьківщиною

Фізика лабораторні роботи для 7 класу?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010