.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Здійснення правосуддя в Україні: поняття, основні завдання та ознаки 


Здійснення правосуддя в Україні: поняття, основні завдання та ознаки

Правосуддя — особлива функція державної влади, що здійснюється через розгляд і вирішення в судових засіданнях цивільних справ зі спорів, стосов¬них до прав та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань та кри¬мінальних справ і застосування встановлених зако¬ном карних заходів щодо осіб, винних у вчиненні злочину, або виправдання невинних. Згідно зі ст. 55 Конституції України кожному громадянинові гаран¬тується право на захист у суді його порушених прав і свобод.
Правосуддя в Україні регулюється статтями 124—131 Конституції України, законодавством про судоустрій, конституційне, цивільне, кримінальне та арбітражне судочинство.
Правосуддя в Україні здійснюється виключно су¬дами. Суди відповідно до ст. 6 Конституції України є самостійною гілкою влади і діють незалежно від законодавчої та виконавчої влади. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допус-каються. Юрисдикція судів поширюється на всі пра¬вовідносини, що виникають у державі.
Завданнями правосуддя є:
• всебічне зміцнення законності й правопорядку;
• запобігання злочинам та іншим правопорушенням;

• охорона від будь-яких посягань закріплених у Конституції України суспільного ладу, його по¬літичної та економічної систем, соціально-еко¬номічних, політичних та особистих прав і сво¬бод громадян, проголошених і гарантованих Конституцією та законами України, прав і за¬конних інтересів підприємств, установ, органі¬зацій, громадських об'єднань;
• виховання громадян у дусі точного й неухильно¬го виконання Конституції та законів України, додержання дисципліни праці, чесного ставлен¬ня до державного і громадського обов'язку, по¬ваги до прав, честі й гідності громадян;
• виправлення й перевиховання осіб, які поруши¬ли закон. До основних ознак правосуддя слід віднести:
• здійснення правосуддя спеціальними державни¬ми органами — судами (суддями), які у своїй ді¬яльності є незалежними і підкоряються тільки законові;
• розгляд будь-яких справ у судах із дотриманням особливого порядку, регламентованого процесу¬альним законом, — порядку судочинства;
•  загальнообов'язковість будь-яких судових рі¬шень у справах, що проголошуються ім'ям Ук¬раїни і мають силу закону.
Судочинство здійснюється Конституційним Су¬дом України та судами загальної юрисдикції. Систе¬ма судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності й спеціалізації. Най¬вищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судо¬вими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
Систему загальних судів України згідно з Зако¬ном УРСР "Про судоустрій України " від 5 червня 1981 р. складають Верховний Суд України, Верхов-


ний суд Автономної Республіки Крим, обласні, Київ¬ський та Севастопольський міські суди, міжоблас¬ний суд, міжрайонні (окружні), районні (міські) су¬ди та військові суди регіонів, Військово-Морських Сил і гарнізонів.
Судочинство провадиться суддею одноособово, ко¬легією суддів чи судом присяжних.
Правосуддя здійснюють професійні судді. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.
Незалежність і недоторканність суддів гарантую¬ться Конституцією та законами України. Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затри¬маний чи заарештований до винесення обвинуваль¬ного вироку судом. Судді обіймають посади безстро¬кове, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше.

Search:
????????...

активні методи перевірки домашнього завдання

позитивізм 20ст

гумор сатира іронія у п єсі мольера "міщанин-шляхтич"+ цитати

план виховної роботи 9 класу

одіссея як міфологічний епос

військові дії громадянська війна

Юридичні знання у сфері політичної та економічної діяльності: їх характеристика

Мольєр майстер класичної комедії

конспект уроку з фізики 9 кл з використанням віртуальної лабораторії

НАРОДНІ ЗБОРи Вікіпедія?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010