.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Принципи здійснення правосуддя 


Принципи здійснення правосуддя

Принципи здійснення правосуддя — закріп¬лені в законі основні державно-політичні та правові ідеї щодо завдань і порядку здійснення процесу судо-чинства, його стадій та інститутів по всіх катего¬ріях справ. Порушення принципів здійснення право¬суддя є підставою для скасування судового рішення у справі.
Принципи здійснення правосуддя визначаються ст. 129 Конституції України та Законом УРСР "Про судоустрій України", кримінально-процесуальним та цивільно-процесуальним законодавством Украї¬ни. Розгляньмо ці принципи.
Здійснення правосуддя тільки судом. Суд — єди¬ний орган у державі, наділений правом здійснювати правосуддя. Будь-які інші державні органи або гро-

мадські організації не можуть виконувати функцій суду.
Законність. Правосуддя в Україні здійснюється в точній відповідності з законодавством України. У випадках, передбачених міжнародними угодами, су¬ди України застосовують законодавство відповідно до порядку, встановленого цими угодами,
Рівність усіх учасників судового процесу перед за¬коном і судом. Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності громадян перед законом і судом не¬залежно від походження, соціального й майнового стану, расової та національної належності, статі, ос¬віти, мови, ставлення до релігії, роду й характеру занять, місця проживання та інших обставин.
Забезпечення доведеності вини. Особа, яка скоїла правопорушення, може бути притягнута до відпові¬дальності лише за умови доведеності її вини в судо¬вому засіданні. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана криміналь-ному покаранню, доки її вину не буде доведено в за¬конному порядку і встановлено обвинувальним ви¬роком суду (презумпція невинуватості).
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинува¬тість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може базуватися на доказах, одержаних незаконним спо¬собом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Змагальність сторін та свобода в наданні ними судові своїх доказів і в доведенні перед судом їхньої переконливості. Сторони в процесі здійснення судо¬чинства мають рівні права. Обвинувальний ухил у процесі розгляду кримінальних справ є неприпус-тимим.
Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором. Тільки представник спеціального дер¬жавного органу — прокуратури має право здійсню¬вати цю функцію в процесі кримінального судочин¬ства. При цьому прокурор керується лише вимогами

закону та об'єктивною оцінкою зібраних у справі доказів.
Забезпечення обвинуваченому права на захист, Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги під час вирішення справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура. У випадках, пе¬редбачених законом, правова допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.
Гласність судового процесу та його повне фіксу¬вання технічними засобами. Розгляд справ у всіх судах України є відкритим. Слухання справ у закри¬тому засіданні суду допускається лише у випадках, установлених законом, з додержанням при цьому всіх правил судочинства. Рішення судів з усіх кате¬горій справ проголошуються публічно. Перебіг судо¬вого процесу фіксується з допомогою магнітозапису та відеознімання.
Забезпечення апеляційного та касаційного оскар¬ження рішення суду, крім випадків, установлених законом. Сторони мають право оскаржити рішення суду першої інстанції у справі в порядку апеляції, тобто оскарження рішення або вироку у справі, що не набрали законної сили, у вищу судову інстанцію, яка має право переглянути справу за сутністю, або касації, тобто оскарження рішення або вироку у справі, що не набрали законної сили, у вищу судову інстанцію, яка перевіряє їх законність та обгрунто¬ваність і затверджує рішення або вирок у справі чи скасовує його та повертає справу на повторний роз¬гляд до суду першої інстанції.
Рішення, вироки та ухвали, винесені судовими колегіями Верховного Суду України, а також по¬станови суддів Верховного Суду України є остаточ¬ними і не підлягають апеляційному чи касаційному оскарженню. Вони можуть бути переглянуті лише

після набрання ними чинності в порядку судового нагляду.
Обов'язковість рішень суду. Рішення або вирок суду У справі проголошуються від імені держави, мають силу закону та є обов'язковими для виконан¬ня на території України всіма державними органа¬ми, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими орга¬нізаціями та окремими громадянами.
Переважно колегіальний порядок розгляду справ у всіх судах, У суді першої інстанції кримінальні й цивільні справи розглядаються судом у складі трьох суддів, двох суддів і трьох народних засідателів або суддею одноособово у випадках, передбачених Кри-мінально-процесуальним і Цивільним процесуаль¬ним кодексами.
Розгляд справ у судових колегіях обласних судів, Київського міського суду в касаційному порядку, а в судових колегіях Верховного Суду України — в ка¬саційному порядку й порядку нагляду здійснюється у складі трьох суддів. Президія обласного, Київсько¬го міського суду розглядає справи за наявності біль¬шості членів президії. Пленум Верховного Суду Ук¬раїни розглядає справи за наявності не менш як 2/3 його складу.
Національна мова судочинства. Судочинство в Україні провадиться українською мовою чи мовою більшості населення місцевості. Особам, що беруть участь у справі, але не володіють мовою, якою про¬вадиться судочинство, забезпечується право повного ознайомлення з матеріалами справи, участь у судо¬вих діях через перекладача і право виступати в суді рідною мовою.
Рівні права народних засідателів і суддів у здійс¬ненні правосуддя. Народні засідателі у здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді.
Участь у судочинстві представників громад¬ських організацій і трудових колективів, У судо¬чинстві в цивільних і кримінальних справах у по-

рядку, встановленому законодавством України, до¬пускається участь представників громадських орга¬нізацій і трудових колективів.
Недоторканність особи. Ніхто не може бути заарештований або утримуватися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на під¬ставах та в порядку, встановлених кримінально-про¬цесуальним законом.
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи перепинити його уповноважені на те законом ор¬гани можуть удатися до тримання особи під вартою як до тимчасового запобіжного заходу, обгрунтова¬ність якого протягом 72 годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 72 годин із моменту затримання їй не вру¬чено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.
Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано мож¬ливість із моменту затримання захищати себе осо¬бисто чи користуватися правовою допомогою захис-ника. Кожний затриманий має право будь-коли ос¬каржити в суді його затримання. Про арешт або затримання людини належить негайно повідомити родичів заарештованого чи затриманого.
Недоторканність житла. Не допускається про¬никнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку в процесі здійс-І нення.кримінального судочинства інакше як за вмо-| тивованим рішенням суду.
У невідкладних випадках, пов'язаних із вряту-і ванням життя людей та майна чи з безпосереднім! переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні! злочину, можливий інший, установлений законом,,' порядок проникнення до житла чи до іншого воло-діння особи, проведення в них огляду та обшуку.
Охорона особистого життя громадян, таємниці листування, телефонних розмов і телеграфних по-

відомлень. Кожному гарантується таємниця листу¬вання, телефонних розмов, телеграфної та іншої ко¬респонденції. Винятки можуть бути встановлені ли¬ше судом у випадках, передбачених законом, з ме¬тою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо в інший спосіб одержати інформацію неможливо.
Законом можуть бути визначені також інші прин¬ципи судочинства в судах окремих судових юрис¬дикцій.

Search:
????????...

діалог на тему "фінанси"

портретна характеристика образу "Чіпки"

оборона буші старицький

тематичні роботи з інформатики на 9 клас

що таке синус

хиба ревуть волы як ясла повни мотря

на злодієві шапка горить

збірник задач 10-11 клас римкевич

етапи розвитку операційних систем

Текст переказ маруся?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010