.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Цивільне судочинство в Україні. , Цивільний процесуальний кодекс України 


Цивільне судочинство в Україні. , Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільне судочинство — порядок розгляду справ із спорів, що виникають із цивільних, сімей¬них, трудових правовідносин, справ, що виникають з адміністративно-правових відносин, і справ окремо¬го провадження.
Справи, що виникають з адміністративно-право¬вих відносин, у яких громадянин знаходиться з дер¬жавним органом чи посадовою особою, можуть бути пов'язані зі скаргами: на неправильності у списках виборців та списках громадян, які мають право бра¬ти участь у референдумі; на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стяг¬нень; на неправомірні дії службових осіб, які зачіпа¬ють права громадян, віднесені законом до компетен¬ції суду, та з іншими випадками порушення прав громадян у цій сфері суспільних відносин.
Справи окремого провадження пов'язані з захис¬том не суб'єктивних прав, а інтересів, що охороняю¬ться законом. У порядку окремого провадження роз¬глядаються справи: про визнання громадянина об¬межено дієздатним чи недієздатним; про визнання громадянина безвісно відсутнім чи про оголошення громадянина померлим; про усиновлення дітей, які проживають на території України; про встановлення неправильності запису в актах громадянського ста¬ну; про встановлення фактів, що мають юридичне значення; про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника; про оскарження нотаріаль¬них дій або відмову у вчиненні їх.
Цивільне судочинство здійснюється в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України, що його було затверджено Законом УРСР від 18 липня 1963 р. Цивільний процесуальний ко¬декс України складається з 6 розділів, 59 глав (по-над  428  статей  з урахуванням  статей,  додатково включених до першої його редакції). Він регламентує:
• загальні засади цивільного судочинства, склад суду, підвідомчість цивільних справ, види дока¬зів у справі та ін.;
• статус осіб, які беруть участь у справі, їхні пра¬ва та обов'язки;
• провадження справ у суді першої інстанції (по¬зовне провадження, провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відно¬син, окреме провадження);
• провадження справ у касаційній і наглядній ін¬станціях;
• виконання судових рішень;
• цивільно-процесуальні права іноземних грома¬дян та осіб без громадянства, позови до інозем¬них держав, судові доручення і рішення інозем¬них судів, застосування положень міжнародних договорів.

Search:
????????...

скачати картинку дитини в памперсі

розмір пенсії інвалідам з дитинства третьої групи

Розвиток підприємства в сільському господарстві

розмір пенсії інвалідам з дитинства третьої групи

Бондаренко А Ф Психологическая помощь Теория и практика Учеб пособие для студ ст курсов психол фак отд-ний унтов — М Класс 2001

заговори щоб я тебе побачив промова приклад

класні збори

розмір пенсії інвалідам з дитинства третьої групи

розмір пенсії інвалідам з дитинства третьої групи

розмір пенсії інвалідам з дитинства третьої групи?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010