.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Розгляд господарських спорів в Україні. Арбітражний процесуальний кодекс України 


Розгляд господарських спорів в Україні. Арбітражний процесуальний кодекс України

Згідно з Конституцією України правосуддя в господарських відносинах здійснюється арбітраж¬ним судом. Арбітражний суд є незалежним органом у вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, а також у розгляді справ про банкрутство. Статус і система арбітражних судів визначаються За¬коном УРСР "Про арбітражний суд" від 4 червня 1991 р.
В Україні діють Вищий арбітражний суд Украї¬ни, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя,

які становлять єдину систему арбітражних судів Верховною Радою України за поданням Голови Ви¬щого арбітражного суду можуть утворюватися й ін¬ші ланки арбітражних судів (міські, міжрайонні, ра¬йонні арбітражні суди тощо).
Підприємства, установи, організації, інші юри¬дичні особи (в тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створен¬ня юридичної особи і в установленому порядку набу¬ли статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до арбітражного суду згідно з установленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених чи оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.
У випадках, передбачених законодавчими актами України, до арбітражного суду також мають право звертатися державні та інші органи, громадяни, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.
Арбітражні суди вирішують господарські спори в порядку позовного провадження. Справи про бан¬крутство розглядаються з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про банкрутство".
Арбітражний суд порушує справи за позовними заявами:
• підприємств та організацій, які звертаються до арбітражного суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів;
• державних та інших органів, які звертаються до арбітражного суду у випадках, передбачених за¬конодавчими актами України;
• прокурорів та їхніх заступників, які звертають¬ся до арбітражного суду в інтересах держави. Арбітражний суд порушує справи про банкрутст¬во за письмовою заявою будь-якого з кредиторів, боржника, органів державної податкової служби чи державної контрольно-ревізійної служби. Г Арбітражним судам підвідомчі справи:
• у спорах, що виникають під час укладання, змі¬ни, розірвання та виконання господарських до-говорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів із підстав, зазначе¬них у законодавстві;
• про банкрутство;
• за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законодавчими актами до їхньої компетенції.
Підвідомчий арбітражним судам спір може бути передано сторонами на вирішення третейського суду (арбітражу), крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають під час укла¬дання, зміни, розірвання та виконання господар¬ських договорів, пов'язаних із задоволенням дер¬жавних потреб.
Арбітражні суди не розглядають справи зі спорів, що виникають під час погодження стандартів і тех¬нічних умов; про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання ро¬біт), якщо ці ціни й тарифи відповідно до законодав-ства не можуть бути встановлені за угодою сторін; з інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України, міждержавних договорів та угод віднесено до відання інших органів.
Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва та Севастополя розглядають усі підвідомчі арбітражним судам спра¬ви, крім тих, що підсудні Вищому арбітражному судові.
Вищий арбітражний суд розглядає справи у спорах:
• Де однією зі сторін є вищий чи центральний ор¬ган виконавчої влади, Національний банк Ук¬раїни, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська мі¬ські ради чи обласні, Київська та Севастополь-
міські державні адміністрації; матеріали яких містять державну таємницю;


• що прямо віднесені до його підсудності закона¬ми України, міжнародними договорами Украї¬ни, згоду на обов'язковість яких надано Верхов¬ною Радою України.
Вищий арбітражний суд може в межах підвідом¬чості справ арбітражним судам України прийняти до свого провадження будь-яку справу.
Судочинство в господарських справах здійснюєть¬ся в порядку, передбаченому Арбітражним процесу¬альним кодексом України від 6 листопада 1991 р, Він містить  розділів (122 статті) та регламентує:
• порядок порушення справ в арбітражному суді, форму та інші загальні засади арбітражного процесу;
• процедуру доарбітражного врегулювання госпо¬дарських спорів (порядок доарбітражного врегу¬лювання господарських спорів, пред'явлення претензій і строки їх розгляду, особливості по¬рядку доарбітражного врегулювання окремих видів господарських спорів);
• питання підвідомчості справ арбітражним су¬дам, підсудності справ, категорії господарських спорів, що мають розглядатися окремими лан¬ками системи арбітражних судів України;
• коло учасників арбітражного процесу, роль в ар¬бітражному процесі, права та обов'язки арбітра, сторін, третіх осіб, прокурора, інших осіб, які беруть у ньому участь;
• поняття, види і правила оцінки доказів;
• склад арбітражних витрат, їх розподіл між сто¬ронами;
• порядок установлення, обчислення, зупинення і закінчення процесуальних строків, а також їх відновлення і продовження;
• форму і зміст позовної заяви, правила визначен¬ня ціни позову, перелік документів, що додаю¬ться до позовної заяви, процедури об'єднання позовних вимог, подання відзиву на позовну заяву, зустрічного позову;

• порядок прийняття позовної заяви та підстави для відмови в її прийнятті, дії арбітра з пору¬шення провадження у справі та готування її до розгляду;
• підстави, заходи та умови скасування забезпе¬чення позову;
• процесуальні питання розгляду і вирішення гос¬подарських спорів (строки, склад суду, порядок ведення засідання і винесення рішення у справі);
• порядок перевірки рішень, постанов, ухвал ар¬бітражних судів вищими судовими інстанціями, підстави, строки і процедура їх перегляду;
• порядок набрання рішенням, ухвалою, постано¬
вою законної сили, зміст і порядок виконання
наказу арбітражного суду, процедура відстро¬
чення або розстрочення виконання зазначених
документів, повороту виконання рішення, по¬
станови.

Search:
????????...

комедiя Міщанин Шляхтич

класифікація антибіотиків

Розвиток української культури наприкінці XVIII-XIX століть

турнір ввічливих сценарій

коло змінного струму уроки з фізики

науковий текст

Осінній бал

Реферат на тему Вміння спілкуватися

виховна проблема класу

класифікація знання?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010