.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Нотаріат в Україні: поняття, завдання та функції  


Нотаріат в Україні: поняття, завдання та функції

Нотаріат в Україні — система органів і по¬садових осіб, на яких покладено обов'язок посвідчува¬ти права, а також факти, що мають юридичне зна¬чення, та вчиняти інші передбачені законодавством нотаріальні дії з метою надання їм юридичної віро¬гідності.
Учинення нотаріальних дій в Україні покладаєть¬ся на нотаріусів, які працюють у державних нотарі¬альних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або мають приватну нота¬ріальну практику (приватні нотаріуси). Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.
У населених пунктах, де немає нотаріусів, певні визначені законом нотаріальні дії вчиняються упов¬новаженими на це посадовими особами виконавчих

комітетів сільських, селищних, міських рад народ¬них депутатів.
Учинення нотаріальних дій за кордоном покла¬дається на консульські установи України, а у випад¬ках, передбачених чинним законодавством, — на дипломатичні представництва України.
Посвідчення заповітів і доручень, прирівняних до нотаріальних, може провадитись в особливих випад¬ках також:
• головними лікарями, їхніми заступниками з ме¬дичної частини або черговими лікарями ліка¬рень, лікувальних закладів, санаторіїв, а також директорами й головними лікарями будинків для престарілих та інвалідів;
• капітанами морських суден або суден внутріш¬нього плавання, що плавають під прапором Ук¬раїни;
• начальниками розвідувальних, арктичних та ін¬ших подібних до них експедицій;
• начальниками, їхніми заступниками з медичної частини, старшими та черговими лікарями гос¬піталів, санаторіїв та інших військове-лікуваль¬них закладів;
• командирами (начальниками) військових час¬тин, з'єднань, установ і закладів;
• начальниками місць позбавлення волі.
Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту (університет, академія, інститут) і пройшов стажування протягом шести мі¬сяців у державній нотаріальній конторі або в нота¬ріуса, що має приватну нотаріальну практику, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість.
Нотаріус не може перебувати в штаті інших дер¬жавних, приватних і громадських підприємств та організацій, вдаватися до підприємницької та посе¬редницької діяльності, виконувати іншу оплачувану

роботу, крім складання проектів угод і заяв, виго¬товлення копій документів і виписок із них, давання роз'яснень із питань учинення нотаріальних дій, консультацій правового характеру, а також викла¬дацької та наукової роботи у вільний час. Нотаріус зобов'язаний:
• виконувати свої професійні обов'язки відповідно до закону і принесеної присяги;
• сприяти громадянам, підприємствам, установам та організаціям у здійсненні їхніх прав та захис¬ті законних інтересів, роз'яснювати права та обов'язки, попереджати про наслідки вчинюва¬них нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду;
• зберігати в таємниці відомості, одержані ним під час учинення нотаріальних дій;
• відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України або між¬народним договорам.
Органами нотаріату вчиняються такі нотаріальні дії:
• посвідчуються угоди (договори, заповіти, дору¬чення, шлюбні контракти та ін.);
• вживаються заходи з охорони спадкового майна;
• видаються свідоцтва про право на спадщину;
• видаються свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;
• видаються свідоцтва про придбання жилих бу¬динків із прилюдних торгів; " • видаються дублікати документів, що зберігають-
ся у справах нотаріальної контори;
• накладається заборона відчуження жилого бу¬динку, квартири, дачі, садового будинку, гара¬жа, земельної ділянки, іншого нерухомого майна;
засвідчується вірність копій документів та випи-
сок із них;     
• засвідчується справжність підпису на докумен¬тах;
• засвідчується вірність перекладу документів з однієї мови іншою;
• посвідчується факт, що громадянин є живим;
• посвідчується факт перебування громадянина в певному місці;
• посвідчується тотожність громадянина з особою, зображеною на фотокартці;
• посвідчується час подання документів;
• передаються заяви фізичних і юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам;
• приймаються в депозит грошові суми та цінні папери;
• вчиняються виконавчі написи;
• вчиняються протести векселів;
• пред'являються чеки до платежу і посвідчується несплата чеків;
• вчиняються морські протести;
• приймаються на зберігання документи.
Державні нотаріуси в державних нотаріальних архівах видають дублікати й засвідчують вірність копій та виписок із документів, що зберігаються у справах цих архівів.
Правове регулювання нотаріату в Україні, видів і порядку вчинення нотаріальних дій здійснюється Законом України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р.

Search:
????????...

побут та звичаї українців на початку 20 століття

Панас Мирний "Повія" скорочено

3. Де здійснюється опис змінних і констант в програмі

презентация powerpoint довжина кола

Сочинение образ Жульена Сореля

твір на тему "Захар Беркут патріот Руської Землі"

Хто такий чіпка: борець за справедливість чи злочинець?

Психологічні теорії філогенезу психіки людини

розповідь про осінь

Чипка - борець за справедливисть чи злочинець??????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010