.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Прокуратура в Україні: поняття, основні завдання та функції 


Прокуратура в Україні: поняття, основні завдання та функції

Прокуратура — єдина централізована сис¬тема державних органів, які від імені України здійс¬нюють нагляд за точним виконанням та єдиним за-стосуванням законів через своєчасне виявлення пра¬вопорушень, вжиття заходів щодо їх усунення і притягнення винних до відповідальності.
Діяльність органів прокуратури спрямована на утвердження верховенства закону, зміцнення право¬порядку і має своїм завданням захист від неправо¬мірних посягань на:
• закріплені Конституцією України незалежність держави, суспільний і державний лад, політич¬ну та економічну систему, права національних груп і територіальних утворень;
•  гарантовані Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи людини і громадянина;
• основи демократичного устрою державної влади, правовий статус місцевих рад народних депута¬тів, органів територіального громадського само¬врядування.
На органи прокуратури України покладено такі функції:
• підтримання державного обвинувачення в суді;
• представництво інтересів громадянина або дер¬жави в суді у випадках, визначених законом;

• нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, ді. знання, досудове слідство;
• нагляд за додержанням законів під час виконан¬ня судових рішень у кримінальних справах, а також у разі вжиття інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Відповідно до п. 9 Перехідних положень Консти¬туції України прокуратура продовжує виконувати функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства — до на¬брання чинності законами, що регулюють діяльність державних органів із контролю за додержанням за¬конів, та до сформування системи досудового слідст¬ва і набрання чинності законами, що регулюють її функціонування.
Основні принципи організації та діяльності орга¬нів прокуратури полягають у тому, що вони:
• становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з підпо¬рядкуванням прокурорів за ієрархією;
• здійснюють їхні повноваження на підставі до¬держання Конституції України та чинних на те¬риторії республіки законів, незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських об'єднань чи їхніх органів;
:     • захищають у межах їхньої компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності перед законом, незалежно від національного чи соці¬ального походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак;
• вживають заходів до усунення порушень закону, хоч би від кого вони виходили, поновлення по¬рушених прав і притягнення в установленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення;

• діють гласно, інформують державні органи вла¬ди, громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення.
Працівники прокуратури не можуть належати до будь-яких політичних партій чи рухів.
Втручання інших органів державної влади, поса¬дових осіб, засобів масової інформації, громадсько-політичних організацій (рухів) та їхніх представни¬ків у діяльність прокуратури з нагляду за додержан¬ням законів або з розслідування діянь, що містять ознаки злочину, забороняється. Вплив у будь-якій формі на працівника прокуратури з метою перешко¬дити виконанню ним службових обов'язків чи домо¬гтися винесення неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
Вимоги прокурора, які відповідають чинному за¬конодавству, є обов'язковими для всіх органів, під¬приємств, установ, організацій, посадових осіб і гро¬мадян та виконуються невідкладно або в передбачені законом чи визначені прокурором строки.

Search:
????????...

Патологія системи кровообігу

хіба ревуть воли як ясла повні скачать

що таке театральна культура

політичні концепції Григорія сковороди

живопис в украине 17-18 ст

план характеристика образу пузиря

походження Гектора

характеристика Жульєна Сореля

колонтитули визначення

Захисні апарати?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010