.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Система органів прокуратури 


Система органів прокуратури

Систему органів прокуратури становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Авто¬номної Республіки Крим, областей, міст Києва і Се¬вастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а також військові прокуратури.
До органів військових прокуратур належать військові прокуратури регіонів і військова прокура¬тура Чорноморського флоту та Військово-морських Сил України (на правах обласних), військові проку¬ратури гарнізонів (на правах міських).
Прокуратуру України очолює Генеральний проку¬рор України, призначуваний на посаду Президентом України за згодою Верховної Ради України; з посади


його звільняє Президент України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що матиме наслідком його від¬ставку з посади. Строк повноважень Генерального прокурора України — п'ять років.
У Генеральній прокуратурі України, прокуратурі Автономної Республіки Крим є старші слідчі в особ¬ливо важливих справах і слідчі в особливо важливих справах; у прокуратурах областей, міст та інших прирівняних до них прокуратурах можуть бути слід¬чі в особливо важливих справах і старші слідчі; у ра¬йонних, міжрайонних, міських — старші слідчі та слідчі.
Слідчі прокуратури провадять попереднє слідство у справах про діяння, що містять ознаки злочину, віднесені законом до їхньої підслідності, а також в інших справах, переданих їм прокурором.
Статус прокуратури в Україні визначається стат¬тями 121—123 Конституції України та Законом Ук¬раїни "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. У цьому Законі визначаються загальні положення що¬до прокуратури; система, структура та організація діяльності органів прокуратури; прокурорський на¬гляд як особлива форма правоохоронної діяльності; порядок здійснення загального нагляду, нагляду за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу із злочинністю, участі прокурора в розгляді справ у судах, нагляду за додержанням законів у місцях ужиття заходів примусового характеру; статус кад¬рів органів прокуратури та інші питання організації та діяльності органів прокуратури.
§ 3. Адвокатура в Україні: поняття,
основні завдання та функції
У ст. 59 Конституції України вказується, що для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги під час вирішення

справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.
Адвокатура є добровільним професійним громад¬ським об'єднанням, покликаним згідно з Конститу¬цією України сприяти захистові прав, свобод і ре¬презентувати законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридич¬них осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.
Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, де¬мократизму, гуманізму й конфіденційності.
Адвокатом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи за спеціаль¬ністю юриста чи помічника адвоката не менш як два роки, склав кваліфікаційні іспити, одержав свідоцт¬во про право на заняття адвокатською діяльністю та прийняв Присягу адвоката України.
Адвокат не може працювати в суді, прокуратурі, державному нотаріаті, органах внутрішніх справ, Служби безпеки, державного управління. Адвока¬том не може бути особа, яка має судимість.
Адвокат має право на індивідуальну адвокатську діяльність, може відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адво¬катські фірми, контори тощо, які діють відповідно до закону і статутів адвокатських об'єднань.
Адвокатські об'єднання діють на засадах добро¬вільності, самоврядування, колегіальності та глас¬ності. Реєстрація адвокатських об'єднань провадить¬ся у Міністерстві юстиції України в порядку, визна¬ченому Кабінетом Міністрів України. Адвокатські об'єднання письмово повідомляють місцеві органи влади про свою реєстрацію, а адвокати — про одер¬жання свідоцтва на право адвокатської діяльності.
Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських об'єднань, структура, шта¬ти, функції, порядок витрачання коштів, права та обов'язки керівних органів, порядок їх обрання та інші питання, що належать до їхньої діяльності, ре-гулюються статутом відповідного об'єднання.
Адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та ін¬ші адвокатські об'єднання є юридичними особами. Адвокати та адвокатські об'єднання відкривають розрахунковий та інші рахунки в банках на терито¬рії України, а в установленому чинним законодав¬ством порядку — і в іноземних банках, мають печат¬ку і штамп із їхнім найменуванням.

Search:
????????...

вірш про вчителя

старицький оборона буші скорочено читати

щаслива людина у поглядах григорія сковороди презентация

Білецький-Носенко словник

державотворення у схiдних словян

розповідь про дідуся

твір на тему причини і наслідки конфлікту між батьками та дітьми в повісті кайдашева сімя

зображення покріпаченняукраїни вромані хіба ревть воли як ясла повні

характеристика жульена сореля

Цитати характеристики Чіпки?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010