.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
Види адвокатської діяльності - Реферат Види адвокатської діяльності 


Види адвокатської діяльності

Адвокати здійснюють такі види діяльності: .    .'• Дають консультації та роз'яснення з юридичних =.-.     питань, усні й письмові довідки щодо законо¬давства;
• складають заяви, скарги та інші документи пра¬вового характеру;
• посвідчують копії документів у справах, що їх ці адвокати ведуть;
• здійснюють представництво в суді, інших дер¬жавних органах, перед громадянами та юридич¬ними особами;
* подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям;
здійснюють   правове   забезпечення   підприєм-
ницької   та   зовнішньоекономічної   діяльності
громадян і юридичних осіб;
« виконують свої обов'язки відповідно до кримі-1       нально-процесуального законодавства у процесі V     дізнання та попереднього слідства. ,,   Адвокат може здійснювати й інші види юридич¬ної допомоги, передбачені законодавством. :•    У своїй професійної діяльності адвокат має право: .    • репрезентувати і захищати права та інтереси »       громадян і юридичних осіб за їхнім дорученням у всіх органах, підприємствах, установах та ор-

ганізаціях, до компетенції яких належить вирі¬шення відповідних питань;
• збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази в цивільних, господар¬ських, кримінальних справах і справах про ад¬міністративні правопорушення, зокрема:
• запитувати й отримувати документи або їхні ко¬пії від підприємств, установ, організацій, об'єд¬нань, а від громадян — за їхньою згодою;
• ознайомлюватися на підприємствах, в установах та організаціях із необхідними для виконання доручення документами й матеріалами, за ви¬нятком тих, таємниця яких охороняється за¬коном;
• отримувати письмові висновки фахівців із пи¬тань, що потребують спеціальних знань;
• застосовувати науково-технічні засоби відповід¬
но до чинного законодавства;    г,
•доповідати клопотання і скарги посадовим осо— бам та відповідно до закону одержувати від них: письмові мотивовані відповіді на ці клопотання ' і скарги;
• бути присутнім під час розгляду його клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів 1:! давати  пояснення  щодо  сутності  клопотань ючи свої професійні обов'язки, адвОка-г ' зобов'язаний неухильно додержуватись вимог чин¬ного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб і не має права викорис-; товувати свої повноваження на шкоду особі, в інте-і, ресах якої прийняв доручення, та відмовитися від ... прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвину- ; Баченого, підсудного*
Адвокат не має права прийняти доручення про І: подання юридичної допомоги у випадках, коли він у Цій справі подає або раніше подавав юридичну допо¬могу особам,  інтереси  яких суперечать Інтересам І
особи, що звернулася з проханням про ведення спра¬ви, чи брав участь як слідчий, особа, що провадила дізнання, прокурор, громадський обвинувач, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, представник потерпілого, цивільний позивач, ци¬вільний відповідач, свідок, перекладач, понятий, а також коли в розслідуванні або розгляді справи бере участь посадова особа, з якою адвокат перебуває в родинних стосунках.
Питання організації та діяльності адвокатури ре¬гулюються Законом України "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992 р. Закон визначає:
• статус адвокатури та її завдання;
• вимоги, яким має відповідати адвокат;
• правову основу адвокатської діяльності;
• принципи та організаційні форми діяльності ад¬вокатури;
• види адвокатської діяльності;
• професійні права адвоката;
• обов'язки адвоката;
• статус помічника адвоката;   
• адвокатську таємницю;
• гарантії адвокатської діяльності;
• соціальні права адвоката та його помічника;
• підстави й порядок оплати праці адвоката та йо¬го помічника;
• повноваження   кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
• повноваження вищої кваліфікаційної комісії ад¬вокатури;
• текст Присяги адвоката України;
• дисциплінарні стягнення, що можуть бути за-' стосовані до адвоката;
• випадки припинення адвокатської діяльності;
• відносини адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного уп¬равління;
• завдання спілок та асоціацій адвокатів.

Search:
загрузка...

океан переносне значення

слайдова презентація

Образ Омелька Кайдаша

жульен сорель: переможець чи переможений?

художні засоби роману хіба ревуть воли

шлях це

поняття особистості , структура , активність

історичні дати

хазяїн образи героїв

яке було б життя без водиУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010