.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Види адвокатської діяльності 


Види адвокатської діяльності

Адвокати здійснюють такі види діяльності: .    .'• Дають консультації та роз'яснення з юридичних =.-.     питань, усні й письмові довідки щодо законо¬давства;
• складають заяви, скарги та інші документи пра¬вового характеру;
• посвідчують копії документів у справах, що їх ці адвокати ведуть;
• здійснюють представництво в суді, інших дер¬жавних органах, перед громадянами та юридич¬ними особами;
* подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям;
здійснюють   правове   забезпечення   підприєм-
ницької   та   зовнішньоекономічної   діяльності
громадян і юридичних осіб;
« виконують свої обов'язки відповідно до кримі-1       нально-процесуального законодавства у процесі V     дізнання та попереднього слідства. ,,   Адвокат може здійснювати й інші види юридич¬ної допомоги, передбачені законодавством. :•    У своїй професійної діяльності адвокат має право: .    • репрезентувати і захищати права та інтереси »       громадян і юридичних осіб за їхнім дорученням у всіх органах, підприємствах, установах та ор-

ганізаціях, до компетенції яких належить вирі¬шення відповідних питань;
• збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази в цивільних, господар¬ських, кримінальних справах і справах про ад¬міністративні правопорушення, зокрема:
• запитувати й отримувати документи або їхні ко¬пії від підприємств, установ, організацій, об'єд¬нань, а від громадян — за їхньою згодою;
• ознайомлюватися на підприємствах, в установах та організаціях із необхідними для виконання доручення документами й матеріалами, за ви¬нятком тих, таємниця яких охороняється за¬коном;
• отримувати письмові висновки фахівців із пи¬тань, що потребують спеціальних знань;
• застосовувати науково-технічні засоби відповід¬
но до чинного законодавства;    г,
•доповідати клопотання і скарги посадовим осо— бам та відповідно до закону одержувати від них: письмові мотивовані відповіді на ці клопотання ' і скарги;
• бути присутнім під час розгляду його клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів 1:! давати  пояснення  щодо  сутності  клопотань ючи свої професійні обов'язки, адвОка-г ' зобов'язаний неухильно додержуватись вимог чин¬ного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб і не має права викорис-; товувати свої повноваження на шкоду особі, в інте-і, ресах якої прийняв доручення, та відмовитися від ... прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвину- ; Баченого, підсудного*
Адвокат не має права прийняти доручення про І: подання юридичної допомоги у випадках, коли він у Цій справі подає або раніше подавав юридичну допо¬могу особам,  інтереси  яких суперечать Інтересам І
особи, що звернулася з проханням про ведення спра¬ви, чи брав участь як слідчий, особа, що провадила дізнання, прокурор, громадський обвинувач, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, представник потерпілого, цивільний позивач, ци¬вільний відповідач, свідок, перекладач, понятий, а також коли в розслідуванні або розгляді справи бере участь посадова особа, з якою адвокат перебуває в родинних стосунках.
Питання організації та діяльності адвокатури ре¬гулюються Законом України "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992 р. Закон визначає:
• статус адвокатури та її завдання;
• вимоги, яким має відповідати адвокат;
• правову основу адвокатської діяльності;
• принципи та організаційні форми діяльності ад¬вокатури;
• види адвокатської діяльності;
• професійні права адвоката;
• обов'язки адвоката;
• статус помічника адвоката;   
• адвокатську таємницю;
• гарантії адвокатської діяльності;
• соціальні права адвоката та його помічника;
• підстави й порядок оплати праці адвоката та йо¬го помічника;
• повноваження   кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
• повноваження вищої кваліфікаційної комісії ад¬вокатури;
• текст Присяги адвоката України;
• дисциплінарні стягнення, що можуть бути за-' стосовані до адвоката;
• випадки припинення адвокатської діяльності;
• відносини адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного уп¬равління;
• завдання спілок та асоціацій адвокатів.

Search:
????????...

не судилось скорочено

Причины и наслидкы конфликту миж батьками та дитьми в повисти "КАЙДАШEВА СИМЯ"?

твір мініатюра осень

доповідь: електрічні явища

Чіпка від правдошукача до злочинця

як робити зноски

хіба ревуть воли як ясла повні Чіпка

Чіпка від правдошукача до злочинця

Вислови педагогів про виховання

рідна мова вірш?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010