.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Органи внутрішніх справ України 


Органи внутрішніх справ України

Органи внутрішніх справ є одним із елемен¬
тів системи правоохоронних органів України, їхня
діяльність спрямована на забезпечення громадського -
порядку на всій території державу. Вона знаходить
свій вираз у функціях зазначених органів.    І
Під функціями органів внутрішніх справ необхід- -но розуміти напрямки їхньої діяльності у процесі вирішення поставлених перед ними завдань. Вони поділяються на три групи: основні, забезпечувальні та загального керівництва.
До основних функцій органів внутрішніх справ відносять такі:
• гарантування особистої безпеки громадян,  за-  хист їхніх прав, свобод і законних інтересів;
• забезпечення охорони громадського порядку;
• попередження, припинення Злочинів та інших ї
правопорушень;   
• своєчасне виявлення, розкриття й розслідуван-
ня злочинів та розшук осіб, що їх скоїли;   
• забезпечення дорожнього руху;
• захист власності від злочинних посягань;   
• виконання кримінальних покарань і адміністра-•>
тивних стягнень;   
• гарантування пожежної безпеки;   
• участь у наданні соціальної та правової допомо¬
ги громадянам і сприяння в Межах компетенції
державним органам, підприємствам, установам
та організаціям у виконанні Покладених на них
законом обов'язків.    {
Функції забезпечення мають внутрішній харак-
тер і спрямовані на забезпечення ефективної діяль-
ності органів внутрішніх справ. До них відносять
матеріально-технічне постачання,  фінансове забез-,
печення, забезпечення здорових умов праці співро-
бітників зазначених органів тощо.                                
Функції загального керівництва мають на меті за-і
безпечення ефективності в управлінні органами сис-г

теми МВС України в процесі забезпечення громад¬ського порядку та боротьби зі злочинністю в дер¬жаві.
Система органів внутрішніх справ формується відповідно до зазначених напрямків їхньої діяльнос¬ті. Вона має такі групи структурних підрозділів:
• галузеві служби (підрозділи), що реалізують ос¬новні функції зазначених органів: міліція, слід-
•     чі апарати, виправно-трудові установи, пожеж¬на охорона, внутрішні війська;
• функціональні служби (підрозділи), що викону-!       ють забезпечувальні функції цих органів: кадро-ві,  фінансово-економічні,  господарчі,  медичні •' служби;
• загального керівництва: керівники служб (під¬розділів), штаби, чергові частини, інформацій¬но-аналітичні центри, апарат міністра.
Формами діяльності органів системи МВС Украї¬ни (з урахуванням їхнього функціонального призна¬чення) є: профілактична, оперативно-розшукова, кримінально-процесуальна, виконавча, охоронна (на договірних засадах) та організаційно-правова ді-яльніс.ть.
Певні особливості в управлінні й функціонуванні має система органів внутрішніх справ на транспорті, побудована з урахуванням специфіки забезпечення охорони громадського порядку та боротьби зі зло¬чинністю на залізничному, повітряному, морському й річковому транспорті.
На українських залізничних магістралях (Північ-но-Західній, Південній, Придністровській, Одеській, Донецькій і Львівській залізницях) діють управлін; ня внутрішніх справ, централізовано підпорядкова¬ні МВС України, на великих залізничних станціях—7 лінійні відділи УМВС, на інших об'єктах залізни¬ці — відділення і пункти міліції. Система органів внутрішніх справ на залізничному транспорті під¬порядковується Управлінню внутрішніх справ на транспорті МВС України (УВСТ МВС України), на

чолі з начальником управління, який призначається на посаду наказом Міністра внутрішніх справ Ук¬раїни.
У великих аеропортах, морських і річкових пор¬тах функціонують відділи внутрішніх справ, підпо¬рядковані територіальним УМВС областей, міст.
До складу органів внутрішніх справ на транспорті входять усі основні галузеві служби, крім державто-інспекції, паспортної, пожежної, деяких інших під¬розділів.
На окремих промислових підприємствах, в уста¬новах та організаціях, діяльність яких пов'язана з особливим режимом роботи (оборонний характер, особливо значна технічна небезпека виробництва і ряд інших) створюються відділи внутрішніх справ для роботи на закритих об'єктах.
Компетенція, завдання і функції органів внутріш¬ніх справ, взаємовідносини між ними та окремими службами надають системі органів МВС України не¬обхідної цілісності, чіткого підпорядкування та са¬мостійності окремих елементів, що дозволяє ефек¬тивно діяти на основі єдиних правових норм.
Система органів внутрішніх справ проявляє себе, як будь-яка інша соціальна система, як об'єкт, що управляє та управляється, тобто фактично виступає об'єктом і суб'єктом управління.
З урахуванням нинішнього адміністративно-тери¬торіального устрою України, соціально-економічних і політичних обставин, криміногенної ситуації в країні та функціонального призначення органів внутрішніх справ, сучасна система органів МВС Ук¬раїни складається з двох підсистем: центральних і місцевих органів внутрішніх справ. До центральних органів належить Міністерство внутрішніх справ України. Місцевими органами є Головні управління, Управління внутрішніх справ МВС України в Кри¬му, в областях, містах, відділи (управління) внут¬рішніх справ у районах (районах у містах) і лінійні відділи (управління) внутрішніх справ. ;


Органи внутрішніх справ являють собою систему, що характеризується суворим дотриманням принци¬пу централізованого управління відповідними еле¬ментами (підсистемами) та встановленням між ними субординаційних зв'язків. Місцеві органи внутріш¬ніх справ безпосередньо підпорядковуються вищим за ієрархією органам внутрішніх справ. Правові ак¬ти, що приймаються останніми, є обов'язковими для місцевих органів внутрішніх справ.
Всю систему органів внутрішніх справ очолює Мі¬ністерство внутрішніх справ України — централь¬ний орган державної виконавчої влади.
Міністерство реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспіль¬ства й держави від протиправних посягань, органі¬зує й координує діяльність органів внутрішніх справ із боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку і гарантування громадської безпеки.
Основними завданнями МВС України є: організація та координація діяльності органів внутрішніх справ із захисту прав і свобод грома-ч     дян, інтересів суспільства і держави від проти-; ,     правних посягань, охорони громадського поряд-,}     ку і гарантування громадської безпеки;
• участь у розробленні та реалізації державної по-
літики щодо боротьби зі злочинністю забезпечення запобігання злочинам, їх припи-<з      нення,   розкриття   й   розслідування,   розшуку
осіб, які вчинили злочини, вжиття заходів до     усунення причин і умов, що сприяють учинен¬ії,     ню правопорушень; гарантування відповідно до законодавства Ук-
раїни безпеки працівників суду і правоохорон-е     них органів, їхніх близьких родичів та осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві;
визначення основних  напрямів удосконалення ч     роботи органів внутрішніх справ, подання їм ор¬ганізаційно-методичної та практичної допомоги;

• забезпечення виконання кримінальних покарань, участь у соціальній реабілітації засуджених;
• організація роботи, пов'язаної з гарантуванням безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки;
• забезпечення законності в діяльності працівни¬ків і військовослужбовців системи.
МВС України очолює Міністр, призначуваний відповідно до Конституції України; він уходить до складу Кабінету Міністрів України.
Міністр має заступників, яких за його поданням призначає Кабінет Міністрів України, розподіляє обов'язки між заступниками Міністра та визначає повноваження структурних підрозділів Міністерства.
Міністр внутрішніх справ України несе персо¬нальну відповідальність за виконання покладених на Міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності заступ¬ників Міністра, керівників підрозділів Міністерства.
Для погодженого вирішення питань, що нале¬жать до повноважень МВС України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мініс¬терстві утворюється колегія в складі Міністра (голо¬ва колегії), заступників Міністра за посадою, а та¬кож інших керівних працівників органів внутріш¬ніх справ.
Члени колегії Міністерства затверджуються Кабі¬нетом Міністрів України.
Рішення колегії проводяться в життя найчастіше наказами Міністра.
Для розгляду наукових рекомендацій і пропози¬цій щодо основних напрямків діяльності органів внутрішніх справ, обговорення найважливіших про¬грам і вирішення інших питань при МВС України можуть створюватися відповідні ради й комісії з включенням до їхнього складу провідних учених і висококваліфікованих фахівців-практиків.


Система місцевих органів внутрішніх справ має такі структурні елементи: управління (головні уп¬равління) внутрішніх справ МВС України в Криму, в областях, містах, відділи (управління) внутрішніх справ у районах (районах у містах) і лінійні відділи (управління) внутрішніх справ.
Всі ланки системи органів внутрішніх справ Ук¬раїни функціонують у тісній взаємодії як між собою, так і з іншими державними органами, організація¬ми та населенням країни, що є гарантією їхньої ефективної діяльності під час виконання покладе¬них на них завдань з охорони громадського порядку та боротьбі зі злочинністю в країні.

Search:
????????...

логічна функція ЕОМ вікіпедія

види дій токсичних речовин

безробіття література 2010

безробіття література 2010

грози явище

Захворювання системи травлення-долікарська мед допомога

історія написання священних книг іудаїзму

Вiршi на Хеллоуiн

спілкування та його складові

соціальний конфлікт та його види?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010