.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Міліція в Україні: поняття, основні завдання та функції 


Міліція в Україні: поняття, основні завдання та функції

Міліція в Україні — державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здо¬ров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від про¬типравних посягань.
Міліція — єдина система органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ України.
Правовою основою діяльності міліції є: Конститу¬ція України, законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти МВС України, Загальна декларація прав люди¬ни, міжнародні правові норми, ратифіковані в уста¬новленому порядку.
Центральне місце в системі правових актів, що
регулюють діяльність міліції, посідає Закон України
"Про міліцію" від 20 грудня 1990 р.
Закон складається з 6 розділів:
Розділ 1. Загальні положення.   
Розділ 2. Обов'язки і права міліції.  

Розділ 3. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.
Розділ 4. Служба в міліції.
Розділ 5. Правовий і соціальний захист. Відпові¬дальність працівників міліції.
Розділ 6. Контроль і нагляд за діяльністю міліції.
Згідно з чинним законодавством основними зав¬даннями міліції є: гарантування особистої безпеки громадян, захист їхніх прав і свобод, законних інте¬ресів; запобігання правопорушенням та їх припи¬нення; охорона й забезпечення громадського поряд¬ку; виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; убезпечення дорожнього руху; за¬хист власності від злочинних посягань; виконання кримінальних покарань і адміністративних стяг¬нень; участь у поданні соціальної та правової допо¬моги громадянам, сприяння в межах її компетенції державним органам, підприємствам, установам та організаціям у виконанні покладених на них зако¬ном обов'язків.
Отже, міліція виконує адміністративну, профі¬лактичну, оперативно-розшукову, кримінально-про¬цесуальну, виконавчу та охоронну (на договірних за¬садах) функції.
Відповідно до завдань і функцій міліція скла¬дається з таких підрозділів: кримінальна міліція; міліція громадської безпеки; транспортна міліція; державна автомобільна інспекція; міліція охорони; спеціальна міліція.
Для забезпечення громадського порядку на об'єк¬тах і територіях, які мають особливе народногоспо¬дарське значення чи постраждали від стихійного ли¬ха, екологічного забруднення, катастрофи, МВС Ук¬раїни з дозволу Кабінету Міністрів України можуть створюватися спеціальні підрозділи міліції.
Організаційна структура і штатна чисельність мі¬
ліції визначаються в порядку, встановлюваному Ка¬
бінетом Міністрів України.     
У   своїй   діяльності   міліція   підпорядковується! МВС України.
Міністр внутрішніх справ України здійснює рівництво всією міліцією України.
Взаємовідносини у сфері діяльності міліції МВС України та відповідними органами інших дер¬жав і міжнародними організаціями поліції будують¬ся на підставі міждержавних чи міжурядових угод, а також угод між МВС України та цими органами і організаціями.
Особовий склад міліції формується з працівників, що проходять державну службу в підрозділах мілі¬ції, яким відповідно до чинного законодавства при¬своєно спеціальні звання міліції.
На службу до міліції приймаються на контракт¬ній основі громадяни, здатні за своїми особистими, діловими й моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров'я виконувати покладені на міліцію завдання. З прийняттям на службу може бути встановлено іспитовий строк до одного року.
Працівники міліції приносять присягу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
Не можуть бути прийняті на службу до міліції особи, які раніше засуджувалися за вчинення зло¬чину.
Порядок та умови проходження служби в міліціі| регламентуються   Положенням   про   проходженні служби особовим складом органів внутрішніх справ ^ що його затверджує Кабінет Міністрів України.
Діяльність міліції базується на принципах закон¬ності, гуманізму, поваги до особи, соціальної спра-| ведливості, взаємодії з трудовими колективами, мадськими організаціями й населенням.
Міліція повинна поважати гідність особи і вияв¬ляти до неї гуманне ставлення, захищати права лю¬дини незалежно від її соціального походження, май¬нового та іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та освіти,

ставлення до релігії, статі, політичних та інших пе¬реконань.
У межах чинного законодавства міліція має право обмежувати права і свободи громадян, якщо без цього не можуть бути виконані покладені на неї обов'язки, й зобов'язана дати їм пояснення з цього приводу. Вона забезпечує право на юридичний за-хист та інші права затриманих і взятих під варту осіб, не пізніш як через 24 години повідомляє про їхнє місцеперебування близьким родичам, адмініст¬рації за місцем роботи чи навчання і в разі необхід¬ності вживає заходів до негайного подання їм медич-ної та іншої допомоги.
Міліція функціонує гласно, інформуючи органи влади та управління, трудові колективи, громадські організації, населення і засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо його зміцнення.
У підрозділах міліції не допускається діяльність політичних партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають політичну мету. Під час вико¬нання службових обов'язків працівники міліції не¬залежні від впливу будь-яких політичних чи громад-ських об'єднань.
Міліція повинна виконувати свої завдання неупе-реджено, в точній відповідності до закону. Ніякі ви¬няткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій чи бездіяльності міліції.
Державні органи, громадські об'єднання, службо¬ві особи, трудові колективи, громадяни зобов'язані сприяти міліції в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю.
На території України забороняється створення військових або інших збройних формувань чи груп, непередбачених законодавством України.
Працівник міліції є представником державного органу виконавчої влади.
'


Законні вимоги працівників міліції є обов'язко¬вими для виконання громадянами і посадовими особами.
Працівник міліції під час виконання покладених на нього обов'язків керується тільки законом, діє в його межах і підпорядковується своїм безпосеред¬ньому і прямому начальникам. Ніхто інший, окрім уповноважених службових осіб, у передбачених за-коном випадках не має права втручатися в законну діяльність працівника міліції.
Ніхто не має права покласти на працівника мілі¬ції виконання обов'язків, непередбачених чинним законодавством.
Утручання в діяльність міліції тягне за собою від¬повідальність за законом.
Працівник міліції знаходиться під захистом зако¬ну, норми якого гарантують захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна працівника міліції та членів його сім'ї від злочинних посягань та інших проти¬правних дій.
Міліція має право застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби й вогнепальну зброю у ви¬падках і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію".
Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогне¬пальної зброї повинно передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і | зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпо¬середня загроза життю чи здоров'ю громадян або | працівників міліції.
Забороняється застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби й вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, окрім випадків учинення ними групово¬го нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників міліції, або збройного нападу чи зброй¬ного опору.

За неможливості уникнути застосування сили во¬на не повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов'язків, і має зводитися до мінімуму можливості завдання шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян. У ра¬зі завдання шкоди міліція забезпечує подання необ¬хідної допомоги потерпілим у найкоротший строк.
Перевищення повноважень працівником міліції, в тому числі в застосуванні сили, спеціальних засо¬бів і зброї, тягне за собою відповідальність, установ¬лену законом.
Контроль за діяльністю міліції здійснюють Кабі¬нет Міністрів України, Міністр внутрішніх справ України і в межах їхньої компетенції — ради народ¬них депутатів.
Ради народних депутатів, здійснюючи контроль за роботою міліції, не втручаються в її оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та адмініст¬ративну діяльність.
Нагляд за додержанням законності в діяльності міліції здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори.

Search:
????????...

діалог по темі

самоосвіта вчителів фізичного виховання

Реферат "Проблематика твору П. Мирного "Хіба ревуть воли, як..."

Оксиди в природі

вірші про професії

твір на тему шлях жульєна сореля до вищого світу

план конспекту уроків державний лад

?????????? ???????????? ??????? ? ?????? ?????? ??????? ??? ?????? ???? ?? ???? ???

план-конспект урок excel 11 кл

Чому українська старосвітська сімя не має сильної влади?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010