.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Словник юридичних термінів 


Словник юридичних термінів

Абсентеїзм — нез'явлення виборців на виборчі дільниці для здійснення акту голосування.
Адвокатура — добровільне професійне об'єднання юрис¬тів, призначення якого полягає в наданні, у випадках і в по¬рядку, передбачених законодавством, юридичної допомоги громадянам та організаціям.
Активне виборче право — право громадян обирати склад виборних органів державної влади та місцевого самовряду¬вання.
Антидемократичний державний режим — державний режим, за якого суттєво ускладнюються можливості реалі¬зації прав і свобод громадян, а реальна влада зосереджуєть¬ся в руках неконтрольованої народом групи осіб або в руках однієї особи.
Батьківство — факт походження дитини від певного чо¬ловіка (батька).
Батьківські права та обов'язки — особисті й майнові пра¬ва та обов'язки, що їх закон надає батькам (батькові і мате¬рі) для забезпечення належного виховання і матеріального утримання дітей, а також захисту їхніх прав та інтересів.
Безпосередня демократія — сукупність форм організації державної влади, за якої основні рішення щодо управління справами суспільства й держави схвалюються безпосеред¬ньо всіма громадянами на референдумах, зборах тощо.
Вибори — процес, унаслідок якого певна сукупність лю¬дей через голосування формує склад державного органу чи органу місцевого самоврядування.
Виборчі цензи — сукупність умов, відповідність яким є підставою для допуску громадян до участі у виборах.
Внутрішні функції держави — державні функції, що здійснюються в межах держави і в яких виявляється її внут¬рішня політика.
Гарантії прав та обов'язків — засоби та умови, які забез¬печують цілковите й неухильне здійснення суб'єктивних прав та юридичних обов'язків суб'єктів.

Громадянин — особа, яка знаходиться у сталих юридич¬них зв'язках із конкретною державою, що проявляється са¬ме в наявності відповідного громадянства.
Громадянство — необмежений у просторі й часі правовий зв'язок особи з конкретною державою, який зумовлює по¬ширення на особу всіх конституційних прав та обов'язків.
Громадянське суспільство — суспільство, в якому держа¬ва гарантує індивідам надійний захист усіх прав і свобод лю¬дини, зокрема рівні можливості щодо підприємництва, участі в політичній та інших сферах життєдіяльності сус¬пільства.
Деліктоздатність — закріплена в законі здатність суб'єк¬та нести юридичну відповідальність за вчинене правопору¬шення.
Демократична держава — держава, що базується на ви¬знанні та втіленні в суспільну практику таких принципів конституційного устрою, як народовладдя, політичний плюралізм, свобода й рівність громадян, реальність і не¬від'ємність прав людини тощо,
Демократичний державний режим — державний режим, за якого реально забезпечується здійснення широкого кола прав і свобод громадян, які мають реальні можливості впли¬вати на формування та діяльність державних органів.
Держава — особлива політико-територіальна організа¬ція, що має суверенітет, спеціальний апарат управління і примусу та здатна надавати своїм приписам загально-обов'язкової сили для всього населення країни.
Державна мова — мова, що є обов'язковою для викорис¬тання в законодавстві, офіційному діловодстві, судочинстві тощо.
Державний апарат — система органів держави, які вико¬нують управлінські функції.
Державний режим — сукупність форм і методів здійснен¬ня державної влади.
Державний суверенітет — повновладдя й незалежність держави, що полягають у її праві за власним розсудом вирі¬шувати свої внутрішні й зовнішні питання без втручання в них будь-якої іншої держави.Державні органи — державні організації, наділені дер¬жавно-владними повноваженнями й покликані здійснюва¬ти від імені держави управлінські функції в суспільстві.
Державні підприємства — державні організації, які здійснюють функції держави у виробничій сфері, безпосе¬редньо забезпечують виробництво матеріальних благ.
Державні символи — встановлені конституцією або спе¬ціальними законами особливі розпізнавальні знаки держа¬ви, в яких уособлюється її суверенітет, а в деяких випад¬ках — і певний історичний чи ідеологічний зміст.
Державні установи — державні організації, які здійсню¬ють функції держави, пов'язані зі створенням нематеріаль¬них благ.
Діти — за сімейним правом особи, що не досягли повно¬ліття, а також особи, які, незалежно від віку, є синами й дочками своїх батьків.
Договір житлового найму — письмовий документ, укла¬дений на підставі ордера між наймодавцем і наймачем (гро¬мадянином, на чиє ім'я видано ордер), що передбачає прави¬ла користування житлом, права та обов'язки сторін із утри¬мання жилого будинку і прибудинкової території,
Екологічна безпека — стан навколишнього природного
середовища, за якого забезпечується запобігання погіршен¬
ню екологічної ситуації та виникненню небезпеки для здо¬
ров'я людей,   
Екологічна експертиза — вид науково-практичної діяль¬ності спеціально уповноважених державних органів, еколо-го-експертних формувань та об'єднань громадян, що базує¬ться на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація й дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров'я Людей, і спрямована на підготовку висновків щодо відповідності запланованої чи здійснюваної діяльнос¬ті нормам і вимогам законодавства нро охорону навколиш¬нього природного середовища, раціональне використання й відтворення природних ресурсів, гарантування екологічної безпеки.
Екологічне право — система правових відносин, якими регулюються суспільні відносини з охорони навколишнього;

природного середовища і раціонального використання при¬родних ресурсів (екологічні відносини).
Екологічне правопорушення — протиправне діяння (дія чи бездіяльність), що порушує встановлений в Україні еко¬логічний правопорядок.
Екологічні права та обов'язки громадян України — сис¬тема юридичне закріплених за громадянами повноважень та зобов'язань в екологічній сфері.
Житло — готовий жилий будинок чи інше жиле примі¬щення, придатне для проживання в ньому людей.
Житлове право України — сукупність правових норм, що регулюють житлові правовідносини між громадянами та громадян із державними та громадськими організаціями у процесі реалізації конституційного права людини і грома¬дянина на житло.
Житловий фонд (громадський) — сукупність жилих бу¬динків та інших жилих приміщень, що належать колгос¬пам, іншим кооперативним організаціям, їх об'єднанням, профспілкам та іншим громадським організаціям.
Житловий фонд (державний) — сукупність жилих бу¬динків та інших жилих приміщень, що знаходяться у влас¬ності місцевих рад народних депутатів, державних підпри¬ємств, установ, організацій і призначаються для проживан¬ня людини і громадянина.
Житловий фонд (індивідуальний) — сукупність жилих будинків (приміщень), що знаходяться в особистій і приват¬ній власності.
Житловий фонд будівельних кооперативів (ЖБК) — су-
купність жилих будинків, що належать житлово-будівель¬ним кооперативам і призначаються для проживання членів
Закон — акт законодавчого органу влади (парламенту), який має вищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів.
Законність — правовий режим точного й неухильного здійснення законів та інших нормативних актів у всіх сфе¬рах державного й суспільного життя.
Злочин — суспільне небезпечне, протиправне, винне й карне діяння, яке завдає чи може завдати суттєвої шкоди
певним суспільним відносинам, що охороняються кримі¬нальним законом.
Зовнішні функції держави — державні функції, що здій¬снюються в процесі спілкування держави з іншими дер¬жавами та міжнародними організаціями і в яких виявля¬ється її зовнішня політика.
Імпічмент — усунення президента з посади на основі ухваленого парламентом за спеціальною процедурою рі-і шення про його обвинувачення в учиненні державної зради | або іншого злочину.
Конституційні принципи правового статусу особи — ві
дображені в конституції головні ідеї, покладені в основу змісту й умов реалізації прав та обов'язків людини в дер¬жаві.
Конституціоналізм — 1) політична система, що спираєть¬ся на конституцію, конституційні методи управління; 2) науковий напрям, у межах якого досліджуються консти¬туційні проблеми.
Конституція — основний закон держави, в якому регла¬ментуються найважливіші відносини у сферах державного устрою, організації й функціонування органів держави, правового статусу особи.
Конфедерація — форма державного устрою, за якої дер¬жави створюють об'єднані органи для досягнення конкрет^ них цілей (наприклад, військові) за збереження в інших пи-таннях цілковитої самостійності.
Материнство — правове становище жінки у зв'язку з на¬родженням, утриманням і вихованням дітей.
Механізм держави — система державних організацій, які забезпечують реалізацію функцій держави.
Місцеве самоврядування — право певної територіальної громади (мешканців села, кількох сіл, селища або міста) са¬мостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.
Монархія — форма державного правління, за якої вища державна влада зосереджується (повністю або частково) в руках однієї особи — монарха й передається як спадщина представникам правлячої династії.

Наїгівпрезидентська (змішана) республіка — форма рес¬публіканського правління, за якої президент обирається на¬родом, але парламентові надаються певні повноваження щодо контролю за діяльністю президента під час формуван¬ня уряду та здійснення виконавчої влади.
Народ — населення певної країни.
Народний суверенітет — повновладдя народу, здійснен¬ня ним своєї невід'ємної та неподільної влади самостійно й незалежно від будь-яких інших соціальних сил.
Народність — спільність людей, що проживають на одній території, зв'язані спільною мовою, особливостями психіч¬ного складу, культури і способу життя та іншими загальни¬ми цінностями, що закріплені у звичаях, традиціях та інших соціальних нормах.
Населення — сукупність людей, які проживають на пев¬ній території та здійснюють свою життєдіяльність у межах адміністративної чи політичної одиниці.
Національна безпека — стан захищеності життєво важ¬ливих інтересів особи, держави й суспільства від наявних і можливих загроз у всіх сферах суспільних відносин.
Національний суверенітет — повновладдя нації у вирі¬шенні всіх питань її національного життя аж до реальної можливості створення самостійної національної держави.
Нація — спільність людей, які проживають на одній те¬риторії, зв'язані загальними економічними відносинами, спільною мовою, культурою, одним законодавством, націо-нальними інтересами, митними кордонами та іншими озна¬ками.
Необмежена (абсолютна) монархія — монархія, в якій влада монарха ніким і нічим не обмежується, тобто в країні немає ні органів, ні законів, що могли б певною мірою змі¬нити чи знехтувати волю монарха.
Норма права — формально визначене, сформульоване чи санкціоноване державою загальнообов'язкове правило по¬ведінки загального характеру, реалізація якого забезпе-чується державним примусом.
Нормативно-правовий акт — офіційний письмовий до¬кумент компетентного державного органу, в якому закріп¬люються правила поведінки загального характеру, що за-безпечуються державнимримусом
Нотаріат — система органів і посадових осіб, на яких по¬кладено обов'язок посвідчувати безперечні права й факти, що мають юридичне значення, а також виконувати інші но-таріальні дії з метою надання цим правам і фактам юридич¬ної вірогідності.
Обов'язок (юридичний) — передбачені правом міра й вид необхідної поведінки суб'єкта.
Ордер на жиле приміщення — письмове розпорядження на заселення жилого приміщення, що видається на підставі рішення виконавчого комітету органу місцевого самовряду¬вання чи місцевої державної адміністрації. Є єдиною під¬ставою для заселення в надане жиле приміщення, видається лише на вільне жиле приміщення, має чітко встановлену форму.
Особа — людина як суб'єкт, що має індивідуальні інте¬лектуальні та інші ознаки й усвідомлює себе членом спіль¬ності таких же суб'єктів.
Парламентарна (конституційна) монархія — монархія, в якій влада монарха в усіх сферах здійснення державної вла¬ди суттєво обмежується: йому надаються лише формальний статус глави держави і виключно представницькі повнова¬ження.
Пасивне виборче право — право громадян бути обраними до складу виборних органів державної влади та місцевого самоврядування.
Первісне стадо — об'єднання окремих людей та їх груп для спільного полювання, спільного проживання, спільно¬го добування і споживання їжі, інших засобів існування.
Первісний лад — суспільно-економічна формація, пев¬ний тип суспільства, що характеризується колективною формою об'єднання людей, які спільно виробляли примі-тивні знаряддя праці, засоби до існування, де панували ко¬лективна власність і суспільна влада. Розглядають дородо¬ву (група людей, первісне стадо) і родові спільності людей.
Підзаконний акт — акт компетентного державного орга¬ну, що видається на підставі й на виконання законів.
Підприємницька діяльність — самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик діяльність суб'єкта з вироб¬ництва продукції, виконання робіт, надання послуг і занят¬тя торгівлею з метою одержання прибутку. >у

Плем'я — спільність людей у докласовому суспільстві, що складалася з декількох родів, які мали багато спільних рис та інтересів: загальний діалект мови, однакові звичаї та релігійні культи, загальну територію для полювання і про¬живання, загальне ім'я і т. ін.
Податки — обов'язкові платежі, що їх сплачують юри¬дичні особи та населення до бюджету в розмірах і в строки, передбачені законом.
Поділ влади — модель побудови державного апарату, згідно з якою влада в державі має поділятися між законо¬давчими, виконавчими та судовими органами. При цьому кожна гілка влади повинна бути незалежною від інших і водночас їм підконтрольною, що має на меті виключення можливості концентрації влади в руках одного органу.
Право — система загальнообов'язкових правил поведін¬ки, що встановлені або санкціоновані державою і забезпе¬чуються її примусом.
Правова держава — держава, в якій панує право, де ді¬яльність усіх її органів і посадових осіб здійснюється на ос¬нові та в межах, визначених правом, де не тільки особа від¬повідальна за свої дії перед державою, а й держава несе ре¬альну відповідальність перед особою за результати своєї ді¬яльності.
Правова поведінка — передбачена нормами права соці¬альне значуща поведінка індивідуальних чи колективних суб'єктів, що контролюється їхніми свідомістю і волею.
Правовий статус особи — сукупність закріплених у зако¬нодавстві прав, свобод, обов'язків громадян і гарантій їх здійснення.
Правовідносини — специфічні суспільні відносини, учасники яких виступають як носії прав та обов'язків, уста¬новлених нормами права.
Правоздатність — передбачена нормами права здатність суб'єкта мати суб'єктивні права та юридичні обов'язки^
Правомірна поведінка — суспільне необхідна, бажана й допустима, під кутом зору інтересів громадянського сус¬пільства, поведінка індивідуальних і колективних суб'єк¬тів, що полягає у здійсненні норм Ігоава, гарантується та охороняється державою. , -м,ч,,

Правоохоронні органи — органи, що їх держава наділяє компетенцією охорони суспільних відносин, урегульова¬них правом.
Правопорушення — суспільно небезпечне, шкідливе, протиправне, винне діяння деліктоздатної особи, що за нього може бути накладене покарання чи стягнення.
Правопорядок — відповідність суспільних відносин при¬писам норм права.
Правосуб'єктність — здатність бути суб'єктом права (учасником правовідносин).
Представницька демократія — сукупність форм органі¬зації державної влади, за якої певні важливі рішення щодо управління справами суспільства й держави виносяться ви¬борними установами (парламентами, муніципалітетами тощо).
Президентська республіка — республіка, в якій повнова¬ження глави держави, а в деяких випадках і глави уряду, належать президентові, який обирається непарламент-ським способом (громадянами держави) і формує уряд, що не несе відповідальності перед парламентом.
Приватизація державного житлового фонду — відчу¬ження, тобто безоплатна передача чи продаж із державного житлового фонду у власність громадянам України жилих квартир чи приміщень, що вони займають, а разом із ни¬ми — господарських споруд, що до них належать. Привати¬зація здійснюється через:
• безоплатну передачу громадянам квартир (будинків) із розрахунку санітарної норми — 21 кв. м загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 кв. м на сім'ю;
• продаж надлишків загальної площі квартир (будинків) громадянам України, які мешкають у них або перебувають на черзі з поліпшення житлових умов.
Проступок — діяння, що порушує приписи норм права, але не сягає рівня суспільної небезпеки, притаманного злочинам.
Республіка — форма державного правління, за якої вищі державні органи обираються населенням або формуються загальнонаціональним представницьким органом влади.


Референдум — голосування населення всієї держави (за¬гальнодержавний референдум) або його певної частини (міс¬цевий референдум) із метою вирішення найважливіших пи¬тань суспільного життя.
Рід — первинний виробничий, соціальний та етнічний колектив людей у докласовому суспільстві, який засновує¬ться та існує здебільшого на кровно-родинних зв'язках.
Система права — внутрішня організація права, що поля¬гає в єдності й погодженості правових приписів певної: держави.
Сімейне право — сукупність правових норм, які регулю¬ють особисті й пов'язані з ними майнові відносини грома¬дян, що виникають із шлюбу й належності до сім'ї.
Сім'я — первинна клітинка громадянського суспільства, в якій реалізується дітородна, виховна та інші функції сус¬пільного життя; союз людей, оснований на добровільному й рівноправному шлюбі.
Соціальна держава — держава, зорієнтована на здійснен¬ня широкої та ефективної соціальної політики, яка має вті¬люватись у реальності прав людини й громадянина, в існу-вання доступних та ефективних систем освіти, охорони здо¬ров'я, соціального забезпечення, у підтримку малозабезпе¬чених прошарків населення тощо.
Соціальні норми — правила, які регулюють поведінку
людей у суспільстві.
Суб'єктивне право (право громадянина) — передбачена певною нормою права можливість суб'єкта поводитися пев¬ним чином.
Суспільна влада — управління справами первинної спільності (роду, фратрії, племені), що здійснювалося всіма дорослими членами на загальних зборах, радах старійшин. Повсякденне керівництво покладалося на старійшин, військових вождів, ведучих на полюванні.
Суспільний порядок — порядок у суспільстві, який від¬повідає вимогам усього комплексу соціальних норм.
Суспільство — форма життєдіяльності людей, що скла¬лась Історично й відокремилась від навколишньої природи.
Унітарна держава — єдина централізована держава, що не має у своєму складі державних утворень і територія якої

поділяється на адміністративно-територіальні одиниці (об¬ласті, райони, провінції тощо).
Федерація — держава, до складу якої входять кілька дер- ( жавних утворень (суб'єктів федерації).
Форма держави — комплексне поняття, яке характери-1 зує державу щодо форми правління, форми державного ус-1 трою та державного режиму.
Форма державного правління — порядок організації ви- і щих Державних органів, що визначає їхні структуру, ком-1 петенцію та взаємодію.
Форма державного устрою — порядок територіального І поділу держави, взаємовідносин її складників між собою й державою в цілому та відповідної організації державних | органів.
Фратрія — братство двох та більше племен, що характе¬ризується розширенням взаємних зв'язків між родами.
Функції держави — основні напрями діяльності держа-1 ви, в яких втілюються її сутність і соціальне призначення.
Шлюб — юридичне оформлений добровільний, вільний та рівноправний союз чоловіка й жінки, що породжує їхні взаємні права та обов'язки, спрямовані на створення сім'ї, народження й виховання дітей.
Юридичні (спеціальні) гарантії — правові засоби (юри¬дичні норми та інститути), покликані забезпечувати реаль¬ність прав та обов'язків особи.
Юридичні факти — конкретні життєві обставини, з яки¬ми норми права пов'язують настання юридичних наслідків у вигляді виникнення, зміни чи припинення правових від¬носин.

Search:
????????...

рисунки к твору

Михайло Драй.

концептуальній рівень індивідуальної правосвідомості

номіналісти та реалісти

меню ОС

реферат способи подання десяткових чисел в памяті компютера

депонуюча функція опорно-рухової системи

конспект уроку з інформатики текстовий редактор

демонстраційний дослід з фізики

гемоглобін?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010