.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Бар'єри педагопчної взаємодії  


Бар'єри педагопчної взаємодії

Понятгя про бар 'єри педягогічної взаємодії
Важливою проблемою педагогічної психології є труднощі (бар'єри) у спілкуванні, характерні для взаємодії вчителя з учнями, "Бар'єри" спілкування є об'єктом спеціальних досліджень у контексті комунікативноінформаційних теорій, соціальнопсихологічної теорії та когнітивної психології (Д. Катц, Л. Лі, Г. Ласвелл, М. Андерсон, Є. Кузьмін, Б. Паригін, Б. Ломов, Я. Коломінський та ін.). Ці труднощі можна описати як суб'єктивне переживання людиною порушень у здійсненні спланованого спілкування через неприйняття партнера, нерозуміння його дій та слів, зміну комунікативної ситуації або влаеного психоемоційного стану тощо.
У педагогічній діяльності такі труднощі зумовлюються:
•   її предметним змістом, тобто рівнем та характером опанування педагогом знань, створення умов для засвоєння яких є основою його діяльності;
•   професійнопедагогічними вміннями, тобто способами та засобами педагогічного впливу на учнів.
Типологія педагогічних бяр'єрів
Педагогічні труднощі співвідносяться зі змістом, формами та загальною логікою розвитку педагогічного процесу; із особливостями вчителя як суб'єкта навчання та виховання; із процесом спілкування вчителя з учнями.
Щодо змісту, форм та загальної логіки розвитку педагогічного процесу виникають такі труднощі:
•   з постановкою та розв'язанням педагогічних завдань, що проявляються у недостатньо повному та точному плануванні дій, у зневажанні допущених помилок, недостатній гнучкості при перебудові завдань під час уроку, звуженні їх змісту за рахунок ігнорування виховної та розвивальної функцій;
•   із впливом на учня, що проявляється у невмінні сприймати його як цілісну особистість, яка перебуває у процесі становлення та роз
витку;
•   з визначенням ефективного поєднання продуктивних, творчих форм роботи у навчальному процесі з репродуктивними, а також з організацією активних форм роботи, які забезпечать розвиток пізнавальної активності учнів.
Як свідчать експериментальні дослідження, труднощі такого характеру зумовлюються тим, що вчитель постійно використовує один і той самий метод без урахування його зв'язку з іншими; методи, які використовує вчитель, не пов'язані між собою, не відповідають особливостям і можливостям учнів та індивідуальнопсихологічним особли
востям вчителя.
Педагогічні труднощі співвідносяться також з умінням вчителя коригувати власні дії відповідно до особистих суб'єктивних особливостей. Вони можуть, зокрема, породжуватись недоліками самоконтролювання та самокоригування вчителя, що проявляється в його низькій критичності до себе та недостатній рефлексії.
Щодо комунікативної взаємодії вчителя з учнями, на думку В. КанІСаліка [3], існують такі характерні бар'єри:
«   розбіжності в установках учителя та класу (вчитель захоплений планом цікавого уроку, а учні неуважні, байдужі; як результат, недосвідчені вчителі дратуються, втрачають самовладання, приймають неадекватні рішення тощо);
•   страх спілкування з класом, що характерно передусім для недосвідчених учителів;
•   відсутність контакту з класом (замість того, щоб оперативно організовувати діяльність учнів, учитель починає діяти "автономно": писати на дошці пояснення, читати учням нотації
тощо);
•   звуження функцій спілкування (вчитель ураховує насамперед інформаційні завдання спілкування, ігноруючи соціальноперцептивні та інтерактивні);
•   негативна установка на клас, сформована внаслідок суджень інших вчителів або власних педагогічних невдач;
•   попередній негативний досвід спілкування з певним класом або
з окремими учнями;
•   страх допуститися педагогічної помилки (запізнитися на урок, не вкластися в час, неправильно оцінити знання тощо);
•   наслідування (вчитель механічно використовує манери поведінки іншого педагога, не розуміючи, що чужий стиль неможливо перейняти).
Смислові бар'єри
Із труднощами процесу спілкування вчителя з учнями тісно пов'язане поняття "смисловий" бар'єр (Л. Славіна), під яким розуміють явище, коли дитина розуміє і вміє виконувати вимогу дорослого, водночас ігнорує її і не бажає виконувати.
До основних видів прояву смислового бар'єру належать:
•   різне розуміння вчителем і дітьми суті вимог, що висуваються перед останніми. Так, учень не може зрозуміти, чому не можна битися, адже треба бути хоробрими та мужніми, чому не можна підказувати, коли потрібно допомагати друзям тбщо.
•   неприйняття учнем форми подання тієї чи іншої вимоги з боку вчителя;
•   неприйняття з якихось причин учнем особистості вчителя. Існує багато причин появи та розвитку смислового бар'єра. Розглянемо деякі з них.
1. Невміння вчителя зрозуміти справжні мотиви поведінки та вчинків учня, а отже, неадекватні реакції на ці вчинки. Як правило, вчитель ігнорує, що зовнішньо однакові вчинки детермінуються різними мотивами, часто кількома. Інколи й учень не усвідомлює справжніх мотивів своїх вчинків. Однак щодо дій вчителя, які не відповідають таким невиявленим мотивам, чиниться внутрішній опір з боку учнів, вони оцінюють дії вчителя як несправедливі.
2. Постійне використання вчителем одних і тих самих методів та прийомів навчальновиховної роботи, особливо якщо вони не призводять до позитивного ефекту. Насамперед це стосується ситуацій, коли педагог використовує методи словесного впливу (нотації, переконання, догани тощо). Учні звикають до таких впливів, не розуміючи їх смислу, у результаті виникає бар'єр між ними і педагогом через різне розуміння цих методів та засобів.
3. Негативні психоемоційні стани учнів, зумовлені несправедливими (з їхньої точки зору) покараннями та судженнями вчителя.
4. Судження про вчителя, що сформувалися у найближчому до нього соціальному оточенні.

Search:
????????...

гобсек критика

идея маргіналізму

Реферат на тему: Українська драматургія і театр 70-90 роки 19 століття

хронологична таблиця И.Франко

газ вірші

конспект уроку портретний нарис

газ вірші

план-конспект уроку з математики 10кл

Оперативна хірургічна техника

Анатомо-фізіологічні особливості людей різного віку?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010