.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Загальна характеристика процесу учіння 


Загальна характеристика процесу учіння

Учіння та навчальна діяльність
Научування може відбуватися під час діяльності, яка не має на меті пряме учіння (зокрема, під час гри чи трудового процесу). Результатами такого спонтанного научування є розрізнені, безсистемні знання, уміння та навички. Окрім того, научування потребує багато часу та зусиль, і навіть за цих умов людина засвоює лише те, що безпосередньо пов'язане з її актуальними потребами, інтересами та прагнєннями.
Може бути й так, що людина включається у специфічну діяльність, основна мета якої — научування. Така діяльність називається учінням. Іншими словами, учіння відбувається тоді, коли дії людини скеровуються свідомою метою засвоїти певні знання, навички, вміння, форми поведінки і діяльності.
Близьким (проте не тотожним) до поняття "учіння" є поняття "навчальна діяльність". На відміну від учіння, метою якого є засвоєння певних знань і вмінь, безпосереднім продуктом навчальноїдіяльності є насамперед розвиток учня.
Основні харяктеристики навчальиої діяльності
Навчальна діяльність, як і будьяка інша діяльність людини, характеризується насамперед суб'єктністю, активністю, предметністю, цілеспрямованістю і усвідомленістю.
Д. Ельконін, вважаючи навчальну діяльність специфічним видом людської діяльності, наголошує на її соціольному характері: за змістом вона спрямована на засвоєння здобутих людством досягнень культури і науки; по суті є суспільно значущою і соціально оцінюваною; за формою вона відповідає суспільно виробленим нормам спілкування і здійснюється у спеціальних громадських закладах (школах, коледжах, вузах тощо).
Навчальна діяльність має також особливості, що виокремлюють її серед інших видів учіння. У дослідженнях навчальної діяльності психологи I. Ільясов, I. Лінгарт, С. Максименко, Д, Ельконін вирізняють такі її особливості:
•   спрямована на володіння навчальним матеріалом та розв'язання навчальних завдань;
•   сприяє засвоєнню загальних способів дій і наукових понять, що передує розв'язанню завдань — у цьому полягає принципова відмінність навчальної діяльності від учіння методом спроб і помилок, коли програма дій попередньо не засвоєна;
•   зумовлює зміни в суб'єкті (зміни психічних властивостей і поведінки людини залежать від результатів її дій).
Предметний зміст навчальної діяльності
Психологічний аналіз навчальної діяльності грунтується на розумінні її предметного характеру. Предметом діяльності є результат (матеріальний чи ідеальний), який спонукає суб'єкта до діяльності, задля досягнення якого вона здійснюється. Предмет діяльності не дається людині безпосередньо, а опосередковується її потребами і постає перед суб'єктом як мотив, у вигляді завдання, розв'язання якого дає змогу задовольнити певну потребу.
Навчальна діяльність спрямована на засвоєння знань, опанування узагальнених способів дій, формування прийомів і способів дій, їх програм, алгоритмів, внаслідок чого розвивається власне суб'єкт навчальної діяльності. Саме це визначає її предмет та основний зміст.
Розглянемо засоби навчальної діяльності, за допомогою яких вона здіиснюється. Поперше, це інтелектуальні дії (операції мислення), що лежать в основі пізнавальної та дослідницької функцій навчальної діяльності: аналіз, синтез, узагальнення, класифікація та ін. Подруге, це знакові та мовні засоби, у формі яких засвоюється досвід, відрефлексовується та відтворюється індивідуальний досвід. Потретє, це так звані фонові знання, включення до яких нових знань структурує індивідуальний досвід суб'єкта.
3 огляду на викладене включення дитини у навчальну діяльність, особливо у молодшому шкільному віці, потребує одночасної роботи над засвоєнням її засобів.
Під способом навчальної діяльності розуміють форму отримання знання. Способи навчальної діяльності можуть бути, за В. Давидовим, такими: репродуктивними, проблемнотворчими, дослідницькопошуковими.
Повний і розгорнутий опис способу навчальної діяльності наведений у концепції поетапного формування розумових дій (П. Гальперін, Н. Тализіна), згідно з якою спосіб містить:
•   мотивацію;
•   з'ясування структури орієнтувальної основи дій';
•   виконання дій у матеріальній або матеріалізованій формі;
•   виконання дій у формі мовлення вголос;
•   виконання дій за допомогою проговорювання про себе;
•   виконання дій в розумовій формі.
Продуктом навчальної діяльності є структуроване та актуалізоване знання, на якому грунтується вміння розв'язувати завдання в різних сферах науки та практики, які потребують його застосування.
Продуктом навчальної діяльності є також внутрішні новоутворення психіки і діяльності (у мотиваційному, ціннісному та смисловому аспектах). Структурна організація, системність, глибина, стійкість продукту навчальної діяльності істотно впливають на успішність подальшої діяльності людини, оскільки продукт є основною органічною частиною в індивідуальному досвіді людини.
Результатом навчальної діяльності завжди є поведінка суб'єкта. Це можуть бути його прагнення продовжувати цю діяльність, інтерес до неї, позитивні емоції або небажання, уникнення, негативне ставлення до школи та навчання.
Зовиішня струкгура нявчальної діяльності
У зовнішній структурі навчальної діяльності виокремлюють такі основні компоненти: мотивацію; навчальні завдання у певних ситуаціях у різних формах; навчальні дії; контроль, що переходить у самоконтроль; оцінку, що переходить у самооцінку.
Мотивація є визначальним компонентом структурної організації навчальної діяльності; вона може бути внутрішньою або зовнішньою щодо діяльності, однак завжди є внутрішньою характеристикою особистості як суб'єкта цієї діяльності1.
Основною морфологічною одиницею навчальної діяльності є навчальне завдатя. Основна його відмінність від інших завдань полягає в тому, що його мета і результат — змінити суб'єкт, а не предмети, з якими він діє (Д. Ельконін).
Навчальну діяльність можна подати у вигляді системи навчальних завдань (Д. Ельконін, В. Давидов, Г. Балл). Вони задаються у певних навчальних ситуаціях і передбачають певні навчальні дії — предметні, контрольні та допоміжні (технічні) дії, такі як аналіз, узагальнення, схематизація, підкреслювання тощо.
Навчальне завдання є системним утворенням (Г. Балл), у якому обов'язкові два компоненти: предмет завдання в початковому стані та модель стану предмету завдання, який має бути досягнутий.
За Є. Машбіцем, до складу навчального завдання входять мета (вимога); об'єкти, що входять до складу умови завдання; їх функції; для певного класу завдань — вказівки щодо способів і засобів розв'язання, заданих у явній або прихованій формі.
Є. Машбіц виокремив такі основні психологічні вимоги до навчальних завдань, зумовлені їх місцем у навчальній діяльності та співвідношенням навчальних завдань і навчальних цілей:
•   конструювання не якогось окремого завдання, а їх сукупності;
•   при конструюванні такої системи завдань треба домагатися, щоб вона забезпечувала досягнення не лише найближчих, а й віддалених навчальних цілей;
•   навчальні завдання мають забезпечувати засвоєння системи засобів, необхідних і достатніх для успішного здійснення навчальної діяльності;Під орієнтувальною основою розуміють психологічний механізм вибору і регуляції виконавчих та контрольних операцій, які разом з орієнтувальними операціями забезпечують процес формування розумових дій.
Детальніше значення  мотивації у  навчальній діяльності  буде  проаналізовано далі.
•   навчальне завдання треба конструювати так, щоб засоби діяльності, засвоєння яких передбачено у процесі розв'язання завдання, відігравали роль прямого продукту навчання.
Важливою морфологічною одиницею навчальноїдіяльності є також навчальні дії, з яких вона складається. За О. Леонтьєвим, діяльність здійснюється певною сукупністю дій, підпорядкованих частковим цілям, які виокремлюються із загальної мети. Дія — це процес, мотив якого не збігається з його предметом (тобто з тим, на що він спрямований), а лежить у площині, в яку ця дія входить.
Свідомі цілеспрямовані дії, які багаторазово повторюються і входять у більш складну дію, поступово перестають бути об'єктом свідомого контролю, перетворюються на більш складні дії, тобто на операції.
П. Гальперін, В. Давидов, Г. Костюк, С. Максименко, Н. Тализіна, I. Якиманська виокремили систему дій, необхідних для засвоєння понять, знань у цілому.
Ефективність навчальної діяльності залежить від обсягу та лабільності сформованих способів дій. Способи дій — це система операцій, що мають "відкривати" ті властивості та якості предмету дії, щодо яких здійснюється його перетворення для досягнення мети.
У діях, за допомогою яких здійснюється навчальна діяльність, виокремлюються орієнтовна, виконавська і контрольна частини.
До орієнтовної частини дії входять модель об'єкта, модель дії (алгоритм і його операції), відбір і характеристика матеріалу, з яким працюватиме учень, характеристика і відбір операції чи знарядь для їх застосування, засоби і операції контролю, об'єднання всіх названих моментів в один план дії.
Виконавська частина дії забезпечує безпосереднє переведення об'єкта, який засвоюється, з одного стану в інший. Характер такого переведення визначається відносинами між об'єктами, які відповідають заданій дії. Ці відносини завждк змістовні, предметні, а тому їх поділяють на математичні, граматичні та ін.
Контрольна частина дії перевіряє правильність продукту дії та способу його досягнення.
У загальній структурі навчальної діяльності значну роль відіграють також дії контролю (самоконтролю) та оцінки (самооцінки). Це зумовлено тим, що будьяка дія набуває довільного і регульованого характеру лише за наявності контролювання та оцінювання у структурі діяльності.

Search:
????????...

За аналізов Березневих статей

реферат"вишивка стрічками"

віршовані картинки

поняття шлюбу сім ї

образ христі у повісті хіба ревуть воли як ясла повні

про фараона Тутмоса 3 - Історія

точка прикладання ваги

вишня як порівняння слів

процесуальні принципи кримінального процесу

процесуальні принципи кримінального процесу?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010