.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Методи педагопчної психолопї 


Методи педагопчної психолопї

Поняття про метод дослідження
Методом дослідження називається спосіб вивчення об'єкта. Залежно від рівня наукового пізнання розрізняють теоретичні та експериментальні методи. У педагогічній психології використовують насамперед експериментальні методи.
Експериментальиі методи
Специфіка експериментпу полягає у спеціальному створенні умов, за яких виникають очікувані психічні процеси, акти поведінки дитини, у повторенні їх з метою перевірки істинності висновків, у зміні умов з метою з'ясування їх впливу на характер перебігу досліджуваних про
цесів тощо.
Розрізняють лабораторний і природний експерименти. Лабораторний експеримент проводиться у спеціально створюваних умовах, які ретельно враховуються. Це, наприклад, вивчення умовних рефлексів дитини, зміни дихання, пульсу залежно від емоцій, швидкість перебігу різноманітних реакцій, розв'язання експериментальних завдань тощо. Незважаючи на те що під час лабораторного експерименту найкраще змінювати відповідні умови з метою з'ясування їх впливу на досліджувані процеси, контролювати його етапи, кількісно оцінювати результати тощо, застосування його у віковій психології досить
обмежене.
Природний експеримент здійснюється у природних для дитини умовах під час гри, навчання, праці та інших видів діяльності. Його широко застосовують для дослідження вікових, індивідуальних особливостей розвитку сприймання, пам'яті, мислення, уяви, мовлення, емоцій, вольових дій, здібностей та інших властивостей. 3 цією метою дітям пропонують виконувати різні завдання (перцептивні, мнемічні, мислительні, конструкторські тощо), а за перебігом процесу та результатами розв'язання завдань роблять висновки про їхні психічні влас
тивості.
Особливим видом природного експерименту є формувальний (навчальний), коли динаміка психічної діяльності людини простежується за активного впливу експериментатора. Формувальний експеримент одночасно виконує дві функції: дослідження психологічних особливостей і механізмів та досягнення певних виховних та освітніх цілей.
Спостереження
Важливим методом педагогічної психології є спостережепня. Це тривале, планомірне, цілеспрямоване описування психічних особливостей людини, що проявляються в її діяльності та поведінці, на основі їх безпосереднього сприймання. Об'єктом спостереження звичайно стають окремі аспекти психічної діяльності дитини, наприклад особливості мовлення, мислення, емоцій, вольовоїрегуляціїповедінки, взаємини у групах дітей.
Спостереження має відповідати певним вимогам: цілеспрямованості, планомірності, систематичності, об'єктивності, фіксуванню отриманих даних з їх подальшим аналізом та ін.
Спостереження може бути суцільним та вибірковим, довго та короткотривалим, колективним та індивідуальним, неприхованим і прихованим.
Психодіагностичні тести
У педагогічній психології широко використовують психодіагностичпі тести [1], тобто системи завдань, які дають змогу вимірювати рівень розвитку певноїякості (властивості) особистості.
Розрізняють такі види тестів:
•   тести досягнень, спрямовані на визначення рівня володіння людиною конкретними знаннями, уміннями та навичками;
•   тести інтелекту, що мають виявляти інтелектуальний потенціал людини;
•   тести креативності, призначені для вивчення і оцінювання творчих здібностей;
•   тести особистісні, спрямовані на вимірювання різних сторін особистості;
•   тести проекційні, спрямовані на цілісне вивчення особистості, що випливає з аналізу психологічної інтерпретації, тобто усвідомленого чи неусвідомленого перенесення суб'єктом власних властивостей і станів на зовнішні об'єкти під впливом домінуючих потреб, цінностей та смислів.
Окрім психодіагностичних тестів широко застосовують й інші конкретні дослідницькі методики (аналіз продуктів діяльності, бесіда, інтерв'ю, соціометрія тощо), які детально аналізуються у спеціальній літературі [6; 8; 12].
Зокрема, у педагогічній психології психологічну інформацію часто отримують за допомогою бесід з дітьми на різні теми. Бесіди бувають програмованими та вільними, можуть містити прямі та непрямі запитання тощо. Інколи бесіди набирають характеру інтерв'ю, яке полягає в отриманні відповідей на наперед підготовлені запитання. Практикуються і письмові опитування (анкетування).
Ефективність використання того чи іншого методу залежить від того, наскільки він валідний (відповідає тому, для одержання чи оцінки чого він застосовується) і надійний (дає можливість отримувати однакові результати при багаторазовому використанні).

Search:
????????...

повість Гобсек характеристика образів

повість Гобсек характеристика жіночих образів

«Чіпка вареник борець за справедливість»

українська драматургія та театр 70-90років 19століття

духовна культура молодi

Кайдашева звичка в сучасному житті

одиниці мови

субєктивна реальність це

троянський міфів

одиниці мови?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010