.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Темперамент - Темперамент та його види? 


Темперамент

План.
Вступ.    3
І. Загальне поняття про темперамент.    8
II. Психологічна характеристика темпераментів    10
Сангвінічний темперамент.    10
Флегматичний темперамент.    10
Холеричний темперамент.    11
Меланхолійний темперамент.    12
III. Темперамент і особистість.    14
Типи нервової системи.    15
ІV. Загальне поняття про характер.    19
Типове й індивідуальне в характері.    20
Риси характеру.    21
Формування характеру в дітей і шляху його виховання.    24
Які ж шляхи виховання?    26
Використана література.    29

Вступ.
Психологічне пізнання настільки ж древнє, як сама людина. Вона не могла б існувати, не орієнтуючись у мотивах поводження і властивостях характеру своїх ближніх.
Останнім часом росте інтерес до питань людського поводження і пошукам сенсу людського існування. Керівники вивчають як працювати з підлеглими, батьки відвідують курси по вихованню дітей, чоловіки учаться спілкуватися один з одним і “грамотно сваритися“, викладачі вивчають як допомогти справитися з емоційним хвилюванням і почуттям розгубленості своїм студентам і учням інших навчальних закладів.
Поряд з інтересом до матеріального добробуту і до бізнесу багато людей прагнуть допомогти собі і зрозуміти, що значить бути людиною. Прагнуть розібратися у своєму поводженні, розвити віру в себе, свої сили. Усвідомити неусвідомлені сторони особистості, зосередитися насамперед на тім, що відбувається з ними в даний час.
Коли психологи звертаються до вивчення особистості, що, мабуть, перше, з чим вони зіштовхуються, це різноманіття властивостей і їхніх проявів у її поводженні. Інтереси і мотиви, схильності і здібності, характер і темперамент, ідеали, ціннісні орієнтації, вольові, емоційні й інтелектуальні особливості, співвідношення свідомого і несвідомого (підсвідомого) і багато чого іншого - от далеко неповний перелік характеристик, з якими приходиться мати справа, якщо ми намагаємося намалювати психологічний портрет особистості. Володіючи різноманіттям властивостей, особистість разом з тим являє собою єдине ціле. Звідси випливають дві взаємозалежні задачі: по-перше, зрозуміти всю безліч властивостей особистості як систему, виділивши в ній те, що прийнято називати системоутворюючим фактором (чи властивістю), і, по-друге, розкрити об'єктивні підстави цієї системи.
Психологічні типи особистості.
Юнг вважав дослідження психіки наукою майбутнього. Для нього актуальна проблема людства полягала не стільки в погрозі чи перенаселення атомній катастрофі, скільки в небезпеці психічної епідемії. Таким чином, у долі людства вирішальним фактором виявляється сама людина, його психіка. Для Юнга цей “вирішальний фактор” сфальцьований у несвідомій психіці, що є реальною погрозою; “світ висить на тонкій нитці і цій нитці - психіка людини”.
Ідея психічної енергії, саморегуляції, компенсації тісно зв'язана в аналітичній психології з класифікацією “психологічних типів”.  Розрізняються кілька таких типів. Вони відносяться до уродженої різниці в темпераменті, інтегральному сполученні стійких психодинамічних властивостей, що виявляються в діяльності, що змушують індивідів сприймати і реагувати специфічним образом. Насамперед варто розрізняти два стійких типи: екстраверт і інтроверт.
Екстраверт характеризується уродженою тенденцією направляти свою психічну енергію, чи лібідо, зовні, зв'язуючи носія енергії з зовнішнім світом. Даний тип природно і спонтанно виявляє інтерес і приділяє увагу об'єкту - іншим людям, предметам, зовнішнім манерам і благоустрою. Екстраверт відчуває себе щонайкраще - що називається “у своїй тарілці”, - коли має справа з зовнішнім середовищем, взаємодіє з іншими людьми. І робиться неспокійним і навіть хворим, виявляючись на самоті, монотонному одноманітному середовищу. Підтримуючи слабкий зв'язок із суб'єктивним внутрішнім світом, екстраверт буде остерігатися зустрічі з ним, буде прагнути недооцінити, применшити і навіть опорочити будь-які суб'єктивні запити як егоїстичні.
Інтроверт же характеризується тенденцією свого лібідо спрямовуватися усередину, неодмінно зв'язуючи психічну енергію зі своїм внутрішнім світом думки, чи фантазії почуття. Такий тип приділяє значний інтерес і увага суб'єкту, а саме його внутрішнім реакціям і образам. Найбільше успішно інтроверт взаємодіє сам із собою й у той час, коли він звільнений від обов'язку пристосовуватися до зовнішніх обставин. Інтроверт свою власну компанію, свій “тісний світ” і негайно замикається у великих групах.
Як екстраверт, так і інтроверт виявляють ті чи інші свої недоліки в залежності від виразності типу, але кожен мимоволі прагне недооцінити іншого. Екстраверту інтроверт здається самоцентричним, так сказати, “зацикленим на собі”. Інтроверту екстраверт здається дрібним порожнім чи пристосованцем лицеміром.
Любою реальна людина несе в собі обидві тенденції, але звичайно одна розвита трохи більше, ніж інша. Як протилежна пара вони діють за законом протилежностей. Тобто надмірний прояв однієї установки неминуче веде до виникнення іншої, їй протилежної. Але протилежна в силу її недиференційваності, більш слабкого прояву, буде здійснюватися в неадаптованій - грубій, не зрілій, негативній формі. Так наприклад, виражений екстраверт може стати жертвою підлеглої зосередженості на самому собі, що виявляється в негативній формі, у виді депресій. Крайній інтроверт іноді переживає епізоди змушеної екстравертності, тобто зосередженості на інші. Але ця зосередженість буде виглядати грубої, неефективної і непристосований до зовнішньої реальності.
Екстраверсія і інтроверсія усього лише дві з багатьох особливостей людського поводження. На додаток до них Юнг виділяв чотири функціональних типи, чотири основні психологічні функції: мислення, почуття, відчуття, інтуїція.
Мислення є раціональна здатність структурувати і синтезувати дискретні дані шляхом концептуального узагальнення. У своїй найпростішій формі мислення говорить суб'єкту, що є присутня річ. Воно дає ім'я речі і вводить поняття.
Почуття - функція, що визначає цінність речей, що вимірює і визначає людські взаємини. Мислення і почуття - функції раціональні, оскільки мислення оцінює речі під кутом зору “істина - неправда”, а почуття - “прийнятне - неприйнятно”. Ці функції утворять пари протилежностей, і якщо людина більш досконала в мисленні, то йому явно не дістає чуттєвості. Кожен член пари прагне замаскувати іншого і загальмувати. Скажемо, ви бажаєте міркувати безпристрасним образом - чи науково філософськи - що ж, необхідно відкинути всі почуття. Об'єкт, розглянутий з почуттєвої позиції, буде відрізнятися в цілісному відношенні від розгляду під кутом зору розумової установки. Вічна тема боротьби між почуттям і розумом в історії людської культури - очевидне тому підтвердження.
Відчуття - функція, що говорить людині, що щось є, вона не говорить, що це, але лише свідчить, що це щось присутнє. У відчутті предмети сприймаються так, як вони існують самі по собі в дійсності.
Інтуїція визначається як сприйняття через несвідоме, тобто зниження картин і сюжетів дійсності, походження, яких неясно, смутно, погано з'ясовано.
І. Загальне поняття про темперамент.
Темперамент - це індивідуальні особливості людини, що визначають динаміку протікання його психічних процесів і поводження. Під динамікою розуміють темп, ритм, тривалість, інтенсивність психічних процесів, зокрема емоційних процесів, а також деякі зовнішні особливості поводження людини - рухливість, активність, чи швидкість сповільненість реакцій і т.д. Темперамент характеризує динамічність особистості, але не характеризує її переконань, поглядів, інтересів, не є показником цінності чи малоцінності особистості, не визначає її можливості (не слід змішувати властивості темпераменту з властивостями характеру чи здібностями). Можна виділити наступні основні компоненти, що визначають темперамент.
1.Загальна активність психічної діяльності і поводження людини виражається в різному ступені прагнення активно діяти, освоювати і перетворювати навколишню дійсність, виявляти себе в різноманітній діяльності. Вираження загальної активності в різних людей по-різному.
Можна відзначити дві крайності: з одного боку, млявість, інертність, пасивність, а з іншого боку - велика енергія, активність, пристрасність і стрімкість у діяльності. Між цими двома полюсами розташовуються представники різних темпераментів.
2. Рухова, чи моторна, активність показує стан активності рухового і мовнорухового апарату. Виражається у швидкості, силі, різкості, інтенсивності м'язових рухів і мови людини, її зовнішньої рухливості (чи, навпаки, стриманості), балакучості (чи мовчазності).
3. Емоційна активність виражається в емоційній вразливості (сприйнятливість і чуйність до емоційних впливів), імпульсивності, емоційній рухливості (швидкість зміни емоційних станів, початки і припинення їх). Темперамент виявляється в діяльності, поводженні і вчинках людини і має зовнішнє вираження. По зовнішніх стійких ознаках можна до відомого ступеня судити про деякі властивості темпераменту.
Давньогрецький лікар Гіппократ, що жив у 5 столітті до н.е., описав чотири темпераменти, що одержали наступні назви: сангвінічний темперамент, флегматичний темперамент, холеричний темперамент, меланхолійний темперамент. Відсутність необхідних знань не дозволяло дати в той час справді наукову основу навчанню про темпераменти, і тільки дослідження вищої нервової діяльності тварин і людини, проведені І.П.Павловим, установили, що фізіологічною основою темпераменту є сполучення основних властивостей нервових процесів.
II. Психологічна характеристика темпераментів
На думку И.П. Павлова, темпераменти є "основними рисами" індивідуальних особливостей людини. Їх прийнято розрізняти в такий спосіб: сангвінічний, флегматичний, холеричний, меланхолійний.
Сангвінічний темперамент.
Сангвінік швидко сходиться з людьми, життєрадісний, легко переключається з одного виду діяльності на інший, але не любить одноманітної роботи. Він легко контролює свої емоції, швидко освоюється в новій обстановці, активно вступає в контакти з людьми. Його мова голосна, швидка, виразна і супроводжується виразними мімікою і жестами. Але цей темперамент характеризується деякою подвійністю. Якщо подразники швидко міняються, увесь час підтримується новизна й інтерес вражень, у сангвініка створюється стан активного порушення і він виявляє себе як людину, він діяльний, активний, енергійний. Якщо ж впливи тривалі й одноманітні, то вони не підтримують стани активності, порушення і сангвінік втрачає інтерес до справи, у нього з'являється байдужність, нудьга, млявість.
У сангвініка швидко виникають почуття радості, горя, прихильності і недоброзичливості, але всі ці прояви його почуттів хитливі, не відрізняються тривалістю і глибиною. Вони швидко виникають і можуть так само швидко зникнути чи навіть замінитися протилежними. Настрій сангвініка швидко міняється, але, як правило, переважає гарний настрій.
Флегматичний темперамент.
Людина цього темпераменту повільна, спокійна, некваплива, урівноважена. У діяльності виявляє обґрунтованість, продуманість, завзятість. Вона, як правило, доводить почате до кінця. Усі психічні процеси у флегматика протікають як би уповільнено. Почуття флегматика зовні виражаються слабко, вони звичайно невиразні. Причина цього – урівноваженість і слабка рухливість нервових процесів. У відносинах з людьми флегматик завжди рівний, спокійний, у міру товариський, настрій у нього стійкий. Спокій людини флегматичного темпераменту виявляється й у відношенні її до подій і явищ життя. Флегматика нелегко вивести із себе і зачепити емоційно. У людини флегматичного темпераменту легко виробити витримку, холоднокровність, спокій. Але у флегматика варто розвивати відсутні йому якості – велику рухливість, активність, не допускати, щоб він виявляв байдужність до діяльності, млявість, інертність, що дуже легко можуть сформуватися у визначених умовах. Іноді в людини цього темпераменту може розвитися байдуже відношення до праці, до навколишнього життю, до людей і навіть до самого себе.
Холеричний темперамент.
Люди цього темпераменту швидкі, надмірно рухливі, неврівноважені, збудливі, усі психічні процеси протікають у них швидко, інтенсивно. Перевага порушення над гальмуванням, властива цьому типу нервової діяльності, яскраво виявляється в нестриманості, поривчастості, запальності, дратівливості холерика. Звідси і виразна міміка, кваплива мова, різкі жести, нестримані рухи. Почуття людини холеричного темпераменту сильні, звичайно яскраво виявляються, швидко виникають; настрій іноді різкий міняється. Неврівноваженість, властива холерику, яскраво зв'язується й у його діяльності: він зі збільшенням і навіть пристрастю береться за діло, показуючи при цьому поривчастість і швидкість рухів, працює з підйомом, переборюючи труднощів. Але в людини з холеричним темпераментом запас нервової енергії може швидко виснажитися в процесі роботи і тоді може наступити різкий спад діяльності: підйом і наснагу зникають, настрій різкий падає. У спілкуванні з людьми холерик допускає різкість, дратівливість, емоційну нестриманість, що часто не дає йому можливості об'єктивно оцінювати вчинки людей, і на цьому ґрунті він створює конфліктні ситуації в колективі. Зайва прямолінійність, запальність, різкість, нетерпимість часом роблять важким і неприємним перебування в колективі таких людей.
Меланхолійний темперамент.
У меланхоліків повільно протікають психічні процеси, вони з трудом реагують на сильні подразники; тривала і сильна напруга викликає в людей цього темпераменту уповільнену діяльність, а потім і припинення її. У роботі меланхоліки звичайно пасивні, часто мало зацікавлені (адже зацікавленість завжди зв'язана із сильною нервовою напругою). Почуття й емоційні стани в людей меланхолійного темпераменту виникають повільно, але відрізняються глибиною, великою силою і тривалістю; меланхоліки легко уразливі, важко переносять образи, засмучення, хоча зовні всі ці переживання в них виражаються слабко. Представники меланхолійного темпераменту схильні до замкнутості і самітності, уникають спілкування з малознайомими, новими людьми, часто бентежаться, виявляють велику незручність у новій обстановці. Усе нове, незвичайне викликає в меланхоліків гальмовий стан. Але в звичній і спокійній обстановці люди з таким темпераментом почувають себе спокійно і працюють дуже продуктивно. У меланхоліків легко розвивати й удосконалювати властиву їм глибину і стійкість почуттів, підвищену сприйнятливість до зовнішніх впливів.
Знання темпераменту, знання особливостей природженої організації нервової системи, що робить вплив на протікання психічної діяльності людини, необхідно вчителю в його навчальній і виховній роботі. Варто пам'ятати, що розподіл людей на чотири види темпераменту дуже умовно. Існують перехідні, змішані, проміжні типи темпераменту; часто в темпераменті людини з'єднуються риси різних темпераментів.  "Чисті" темпераменти зустрічаються відносно рідко.

III. Темперамент і особистість.
Темперамент є природною основою прояву психологічних якостей особистості. Однак при будь-якому темпераменті можна сформувати в людини якості, що невластиві даному темпераменту. Психологічні дослідження і педагогічна практика показують, що темперамент трохи змінюється під впливом умов життя і виховання. Темперамент може змінюватися й у результаті самовиховання. Навіть доросла людина може змінити у визначену сторону свій темперамент. Відомо, наприклад, що А. П. Чехов був людиною дуже урівноваженим, скромним і делікатної. Але от цікавий факт із його життя. В одному з листів до дружини О. Л. Кніппер-Чехової Антон Павлович робить таке цінне визнання: "Ти пишеш, що заздриш моєму характеру. Повинний сказати тобі, що від природи в мене різкий, я запальний і проч. і проч. Але я звик стримувати себе, тому що розпускати себе порядній людині не личить. За старих часів я виробляв чорт знає що".
Цікаво відзначити, що деякі люди, пізнавши особливості свого темпераменту, навмисно самі виробляють визначені методи, щоб опанувати ім. Так надходив, наприклад, А. М. Горький, що стримував бурхливі прояви свого темпераменту. Для цього він свідомо переключався на різні побічні дії з предметами. З людьми, що висловлювали протилежні йому погляди, А.М.Горький намагався бути безпристрасним і спокійної.
“Темперамент", "характер", "особистість" – у цих поняттях  першочергово міститься складна внутрішня діалектика. Ми використовуємо їх для визначення людської індивідуальності – того, що відрізняє даної людини від всіх інших, що робить його унікальним. Разом з тим ми заздалегідь припускаємо в цій унікальності риси, загальні з іншими людьми, інакше всяка класифікація, та й саме вживання перерахованих понять, утратила би зміст. Які ж саме риси, сторони, якості, особливості людини відбиває кожне з цих понять? Слова "темперамент", "характер", "особистість" уживаються нами постійно і повсюдно, вони потрібні і своя роль виконують. У повсякденному спілкуванні в кожне з них вкладається досить визначений зміст і з їхньою допомогою досягається взаєморозуміння.
Типи нервової системи.
Були встановлені три властивості процесів порушення і гальмування:
1) сила процесів порушення і гальмування,
2) урівноваженість процесів порушення і гальмування,
3) рухливість (змінюваність) процесів порушення і гальмування.
Сила нервових процесів виражається в здатності нервових кліток переносити тривале або короткочасне, але дуже концентроване порушення і гальмування. Це визначає працездатність (витривалість) нервової клітки. Слабість нервових процесів характеризується нездатністю нервових кліток витримувати тривале і концентроване порушення і гальмування. При дії дуже сильних подразників нервові клітки швидко переходять у стан охоронного гальмування. Таким чином, у слабкій нервовій системі нервові клітки відрізняються низькою працездатністю, їхня енергія швидко виснажується. Але зате слабка нервова система має велику чутливість: навіть на слабкі подразники вона дає відповідну реакцію.
Важливою властивістю вищої нервової діяльності є урівноваженість нервових процесів, тобто пропорційне співвідношення порушення і гальмування. У деяких людей ці два процеси взаємно врівноважуються, а в інших цього рівноваги не спостерігається: чи переважає процес чи гальмування порушення.
Одне з основних властивостей вищої нервової діяльності – рухливість нервових процесів. Рухливість нервової системи характеризується швидкістю змінюваності процесів порушення і гальмування, швидкістю виникнення і припинення їх (коли цього вимагають умови життя), швидкістю руху нервових процесів (іррадіації і концентрації), швидкістю появи нервового процесу у відповідь на роздратування, швидкістю утворення нових умовних зв'язків,   вироблення і зміни динамічного стереотипу.
Комбінації зазначених властивостей нервових процесів порушення і гальмування були покладені в основу визначення типу вищої нервової діяльності. У залежності від сполучення сили, рухливості й урівноваженості процесів порушення і гальмування розрізняють чотири основних типи вищої нервової діяльності.
Слабкий тип. Представники слабкого типу нервової системи не можуть витримувати сильні, тривалі і концентровані подразники. Слабкими є процеси гальмування і порушення. При дії сильних подразників затримується вироблення умовних рефлексів. Поряд з цим відзначається висока чутливість (тобто низький поріг) на дії подразників.
Сильний урівноважений тип. Відрізняючи сильною нервовою системою, він характеризується неврівноваженістю основних нервових процесів - перевагою процесів порушення над процесами гальмування.
Сильний урівноважений рухливий тип. Процеси гальмування і порушення сильні й урівноважені, але швидкість, рухливість їх, швидка змінюваність нервових процесів ведуть до відносної нестійкості нервових зв'язків.
Сильний урівноважений інертний тип. Сильні й урівноважені нервові процеси відрізняються малою рухливістю. Представники цього типу зовні завжди спокійні, рівні, важко збудливі.
Тип вищої нервової діяльності відноситься до природним вищим даної, це уроджена властивість нервової системи. На даній фізіологічній основі можуть утворитися різні системи умовних зв'язків, тобто в процесі життя ці умовні зв'язки будуть по-різному формуватися в різних людей: у цьому і буде виявлятися тип вищої нервової діяльності. Темперамент і є прояв типу вищої нервової діяльності в діяльності, поводженні людини.
Особливості психічної діяльності людини, що визначають його вчинки, поводження, звички, інтереси, знання, формуються в процесі індивідуального життя людини, у процесі виховання. Тип вищої нервової діяльності додає своєрідність поводженню людини, накладає характерний відбиток на весь вигляд людини - визначає рухливість його психічних процесів, їхня стійкість, але не визначає ні поводження, ні вчинків людини, ні його переконань, ні моральних підвалин.
Психологи установили, що слабість нервової системи не є негативною властивістю. Сильна нервова система більш успішно справляється з одними життєвими задачами, а слабка - з іншими. Слабка нервова система - нервова система високої чутливості, і в цьому її відому перевагу. Знання темпераменту, знання особливостей природженої організації нервової системи, що робить вплив на протікання психічної діяльності людини, необхідно вчителю в його навчальній і виховній роботі. Варто пам'ятати, що розподіл людей на чотири види темпераменту дуже умовно. Існують перехідні, змішані, проміжні типи темпераменту; часто в темпераменті людини з'єднуються риси різних темпераментів.
ІV. Загальне поняття про характер.
У буквальному перекладі з грецький характер означає карбування, відбиток. У психології під характером розуміють сукупність індивідуально-своєрідних психічних властивостей, що виявляються в особистості в типових умовах і виражаються у властивих їй способах діяльності в подібних умовах. Характер - це індивідуальне сполучення істотних властивостей особистості, що виражають відношення людини до дійсності і виявляються в його поводженні, у його вчинках. Характер взаємозалежний з іншими сторонами особистості, зокрема з темпераментом і здібностями. Темперамент на форму прояву характеру, своєрідно офарблюючи ті чи інші його риси. Так, наполегливість у холерика виражається кипучої діяльності, у флегматика - у зосередженому обмірковуванні. Холерик трудиться енергійно, жагуче, флегматик - методично, не поспішаючи. З іншого боку, і сам темперамент перебудовується під впливом характеру: людина із сильним характером може придушити деякі негативні сторони свого темпераменту, контролювати його прояву. З характером нерозривно зв'язані і здатності. Високий рівень здібностей зв'язаний з такими рисами характеру, як колективізм - почуття нерозривного зв'язку з колективом, бажання працювати для його блага, віра у свої сили і можливості, з'єднана з постійною незадоволеністю своїми досягненнями, високою вимогливістю до себе, умінням критично відноситися до своєї справи. Розквіт здібностей зв'язаний з умінням наполегливо переборювати труднощ, не падати духом під впливом невдач, працювати організовано, виявляти ініціативу. Зв'язок характеру і здібностей виражається й у тім, що формування таких рис характеру, як працьовитість, ініціативність, рішучість, організованість, наполегливість, відбувається в тій же діяльності дитини, у якій формуються і його здібності. Наприклад, у процесі праці як одного з основних видів діяльності розвивається, з одного боку, здатність до праці, а з іншого боку - працьовитість як риса характеру.
Фізіологічні основи характеру.
Фізіологічною основою характеру є сплав рис типу вищої нервової діяльності і складних стійких систем тимчасових зв'язків, вироблених у результаті індивідуального життєвого досвіду. У цьому сплаві системи тимчасових зв'язків грають більш важливу роль, тому що тип нервової системи можна сформувати всі суспільно коштовні якості особистості. Але, по-перше, системи зв'язків формуються по-різному в представників різних типів нервової системи і, по-друге, ці системи зв'язків виявляються своєрідно в залежності від типів. Наприклад, рішучість характеру можна виховати й у представника сильного, збудливого типу нервової системи, і в представника слабкого типу. Але виховуватися вона буде по-різному і виявлятися буде по-різному в залежності від типу.
Типове й індивідуальне в характері.
Зі сказаного ясно, що характер не успадковується і не є природженою властивістю особистості, а також не є постійною і незмінною властивістю. Характер формується і розвивається під впливом навколишнього середовища, життєвого досвіду людини, його виховання. Впливи ці носять, по-перше, суспільно-історичний характер (кожна людина живе в умовах визначеного історичного ладу, визначеної соціального середовища і складається як особистість під їх впливом) і, по-друге, індивідуально-своєрідний характер (умови життя і діяльності кожної людини, його життєвий шлях своєрідні і неповторні). Тому характер кожної людини визначається як його суспільним буттям (і це головне!), так і його індивідуальним буттям. Наслідком цього є нескінченна розмаїтість індивідуальних характерів. Однак у житті і діяльності людей, що живуть і розвиваються в однакових умовах, мається багато загального, тому й у характері їх будуть деякі загальні сторони і риси, що відбивають загальні, типові сторони їхнього життя. Характер кожної людини являє собою єдність індивідуального і типового. Кожна суспільно-історична епоха характеризується визначеним загальним укладом життя і суспільно-економічних відносин, що впливають на світогляд людей, формуючи риси характеру.
Риси характеру.
Характер - це нерозривне ціле. Але вивчити і зрозуміти таке складне ціле, як характер, не можна, не виділивши в ньому окремих чи сторін типових проявів (чорт характеру). Загальні риси характеру виявляються у відносинах особистості до суспільних обов'язків і боргу, до людей, до самої себе. Відношення до суспільних обов'язків і боргу насамперед виявляється у відношенні особистості до суспільної праці. У цьому зв'язку виявляються такі риси характеру, як працьовитість, сумлінність, наполегливість, ощадливість, і протилежні їм - лінощі, недбалість, пасивність, марнотратство. Відношення людини до праці впливає на формування його інших особистісних якостей. Д. И. Писарєв писав: "Характер загартовується працею, і хто ніколи не добував собі власною працею насущної їжі, той у більшій частині залишається назавжди слабкою, млявою і безхарактерною людиною". Відношення до людей наочно виступає в таких рисах  характеру, як товариськість, увічливість, доброзичливість і т.п. Антиподами цих рис є замкнутість, безтактність, недоброзичливість. Як затверджував В. Гюго, "у кожних чоловік три характери: той, котрий йому приписують; той, котрий він сам собі приписує; і, нарешті, той, котрий є в дійсності". З метою з'ясування суті свого характеру людині корисно знати думка про себе колективу, у якому він працює і проводить значну частину свого життя. І насамперед те, наскільки упорядковані в нього відносини з людьми, наскільки він потрібний людям, наскільки він авторитетний серед них. Відношення до самого себе виявляється в самооцінці своїх дій. твереза самооцінка - це одне з умов удосконалювання особистості, що допомагають виробляти такі риси характеру, як скромність, принциповість, самодисципліна. Негативними рисами характеру є підвищена зарозумілість, зарозумілість і хвастощі. Людина, що володіє цими рисами, звичайно неуживчив у колективі, мимоволі створює в ньому предконфликтные і конфліктні ситуації. Небажана й інша крайність у характері людини: недооцінка своїх достоїнств, боязкість у висловленні своїх позицій, у відстоюванні своїх поглядів. Скромність і самокритичність повинні сполучатися з загостреним почуттям власного достоїнства, заснованому на свідомості дійсної значимості своєї особистості, на наявності відомих успіхів у праці на загальну користь. Принциповість - одне з коштовних особистісних якостей, що додають характеру діяльну спрямованість. Вольові риси характеру. Під волею розуміється складний психічний процес, що викликає активність людини і будить його діяти направленно. Воля є здатністю людини переборювати перешкоди, домагатися поставленої мети. Конкретно вона виступає в таких рисах характеру, як цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, мужність. Дані риси характеру можуть сприяти досягненню як суспільно корисних, так і антигромадських цілей. Для цього важливо визначити, який мотив вольового поводження людини. "Хоробрий учинок, мотив якого складається в поневоленні іншої людини, у захопленні чужого добра, у просуванні по службі, і хоробрий учинок, мотив якого полягає в тім, щоб допомогти загальній справі, володіють, звичайно зовсім різними психологічними якостями". По вольовій активності характери підрозділяються на сильні і слабкі. Люди сильним характером мають стійкі цілі, ініціативні, змело приймають рішення і реалізують їх, мають велику витримку, мужні і сміливі. Людей, у яких ці якості слабко виражені чи окремі з них відсутні, відносять до категорії слабохарактерних. Їм властиво пасивний прояв своїх ділових і особистих якостей. Найчастіше такі люди, маючи самі гарні наміри, не домагаються значимих результатів у роботі, навчанні. Багато хто з них щиро переживають своє невміння самостійне, наполегливо і рішуче діяти.
Вольові якості можна виховувати в людини. И. П. Павлов підкреслював, що людина - це єдина система, здатна регулювати сама себе в широких межах, тобто може самоудосконалюватися. Слабовільні люди при продуманій педагогічній роботі з ними можуть стати активно діяльними. При цьому треба брати до уваги індивідуальні особливості людини, наприклад його темперамент. Так, у холерика легше виробити активність і рішучість, чим у меланхоліка. Сама людина повинна з юного віку тренувати свою волю, виробляти такі якості, як самовладання, активність, сміливість.
Формування характеру в дітей і шляху його виховання.
Як відзначалося, характер формується, розвивається і змінюється в практичній діяльності людини, відбиває умови й образ його життя.
Формування характеру починається з раннього дитинства. Вже в дошкільному віці обрисовуються перші контури характеру, починає складатися звичний образ поводження, визначені відносини до дійсності. Прояву колективізму, наполегливості, витримки, сміливості в дошкільному віці формуються насамперед у грі, особливо в колективних сюжетних іграх із правилами.   Велике значення мають найпростіші види доступної дошкільнику трудової діяльності. Виконуючи деякі нескладні обов'язки, дитина привчається поважати і любити працю, почувати відповідальність за доручену справу. Під впливом вимог батьків і вихователів, їхнього особистого приклада в дитини поступово складаються поняття про те, що можна і чого не можна, і це починає визначати його поводження, закладає основи почуття боргу, дисципліни, витримки; дитина привчається давати оцінку власному поводженню.
З надходженням у школу починається новий етап формування характеру. Дитина вперше зіштовхується з поруч строгих правил і шкільних обов'язків, що визначають усе його поводження в школі, будинку, у громадських місцях.
Ці правила, обов'язки розвивають у школяра організованість, систематичність, цілеспрямованість, наполегливість, акуратність, дисциплінованість, працьовитість. Винятково важливу роль у формуванні характеру грає шкільний колектив. У школі дитина вступає  в нові для нього відносини з учителями, у відносини співдружності і взаємодопомоги з товаришами. У нього розвивається свідомість боргу і відповідальності перед колективом свого класу, школи, почуття товариства, колективізм. Особливо  інтенсивно розвиваються риси характеру в підлітків. Підліток у значно великій мері, чим молодший школяр, бере участь у житті дорослих, до нього пред'являють більш високі вимоги. Підліток у своїй навчальній і суспільній діяльності вже набагато більше починає керуватися мотивами суспільного порядку - почуттям боргу і відповідальності перед колективом, бажанням підтримати честь школи, класу.
Вирішальне вплив на характер дитини робить виховання. Не існує дітей, характер яких не можна було б перевиховати і яким не можна було б прищепити визначені позитивні якості, усунувши навіть начебто б вже укорінені в них негативні риси.
Які ж шляхи виховання?
Необхідною умовою виховання характеру є формування світогляду, переконань, і ідеалів. Світоглядом визначається спрямованість людини, його життєві цілі, устремління, зі світогляду випливають моральні установки, якими люди керуються у своїх учинках. Задача формування світогляду, переконань повинна зважуватися в єдності з вихованням визначених форм поводження, у яких могла б утілитися система відносин людини до дійсності. Тому для виховання суспільно коштовних рис характеру необхідна така організація ігрової, навчальної, трудової діяльності дитини, при якій він би міг нагромадити досвід правильного поводження.
У процесі формування характеру треба закріплювати не тільки визначену форму поводження, але і відповідний мотив цього поводження, але і відповідний мотив цього поводження, ставити дітей у такі умови, щоб їхня практична діяльність відповідала їх ідейному вихованню, щоб вони застосовували на практиці засвоювані принципи поводження. Якщо умови, у яких жив і діяла дитина, не жадали від його, наприклад, прояву чи витримки ініціативності, то відповідні риси характеру в нього і не виробляться, які б високі моральні ідеї ні прищеплювалися йому словесно. Не можна виховати мужньої людини, якщо не поставити його в такі умови, коли б він міг і повинний був виявити мужність. Виховання, що усуває всі труднощі на життєвому шляху дитини, ніколи не може створити сильного характеру.
Найважливішим засобом виховання характеру є праця. У серйозному і суспільно значимій праці, зв'язаній з подоланням труднощів, виховуються кращі риси характеру - цілеспрямованість, колективізм, наполегливість. Найважливіша умова правильної організації виховних заходів - тісна погодженість навчально-виховної роботи школи з відповідними впливами родини.
На виховання характеру впливають література і мистецтво. Образи літературних героїв і їхнє поводження часте служать для школяра своєрідним зразком, з яким він порівнює своє поводження. На воспитание характеру впливає й особистий приклад вихователя, будь те чи родите чи педагоги. Те що роблять вихователі, часто набагато більше впливає на життя дитини, чим те, що вони йому говорять. Як учитель відноситься до роботи, як він випливає суспільним нормам поводження, чи володіє собою і своїми почуттями, який стиль його роботи - усе це має величезне значення для виховання характеру дітей.
Важливу роль у формуванні характеру грає живе слово вчителя, вихователя, з яким він звертається до дитини. Значне місце займають, зокрема, етичні, чи моральні, бесіди. Їх ціль - формувати в дітей правильні моральні цінності.Використана література.
1.    Симонов П. В. Темперамент. Характер. Особистість, Москва, "Наука", 1984.
2.    В.А. Крутецкий “Психология”   Москва “Просвещение” 1988.
3.    Л.А. Венгер, В.С. Мухина “Психология”   Москва “Просвещение” 1988.
4.    “Советский Энциклопедический Словарь”  Москва 1981.
5.    Лекции профессора МГПИ Т.Н. Джумагуловой.
6.    Обухова Л.Ф. "Дитяча психологія: теорії, факти, проблеми",М.,95.

Search:
????????...

характеристика мартина борулі

звязок вікової психології з іншими науками

миорелаксанти

роль провідної діяльності у розвитку особистості дитини

демосфен оратор

автохтонна теорія

що таке сервісне програмне забезпечення

викови змыни складу крови

волевое, юридическое и материальное содержание гражданского право украины

розробка заняття з витинанки осінь?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010