.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА І СЕРВІСНІ ПРОГРАМИ - сервісні програми 


ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА І СЕРВІСНІ ПРОГРАМИ

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА І СЕРВІСНІ ПРОГРАМИ Операційна система — це сукупність програмних засо¬бів, що забезпечують керування апаратними ресурсами обчислювальної системи і взаємодію програмних проце¬сів з апаратурою, іншими процесами та користувачем. Операційна система виконує такі функції: керування пам'яттю, введенням-виведенням, файловою системою, взаємодією процесів; диспетчеризацію процесів; захист інформації; облік використання ресурсів; оброблення ко¬мандної мови; виявлення різних моментів, що виникають у процесі роботи, і відповідну реакцію на них (наприклад, при помилкових ситуаціях). Ядро ОС доповнюється набором сервісних програм. З їх допомогою виконують початкову розмітку магнітних дисків, установлюють параметри зовнішніх- пристроїв, провадять тестування та оптимізацію роботи з ними, архі¬вацію файлів, боротьбу з вірусами, стикування комп'юте¬рів у мережі та ін. Операційна система і сервісні програми потрібні для роботи кожного комп'ютера. Вони, як правило, постача¬ються разом з ним незалежно від сфери застосування. У наш час найбільшого поширення набули такі ОС: \Уіш1о\У8, М5 ОО5, Шіх, О5/2 тощо. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МОВИ І СИСТЕМИ ПРОГРАМУВАННЯ Ці засоби служать для розроблення програм. Команди, що виконуються МП, надходять у машинному коді. Кож¬на команда при цьому має вигляд послідовності нулів й одиниць. Писати програми машинною мовою незручно, а їх надійність низька. Тому програми розробляють мовою, зрозумілою людині (інструментальна мова), після чого спеціальною програмою (транслятором) текст програми перекладається на машинний код (транслюється). Інструментальні мови поділяють на мови низького рів¬ня (близькі до машинної мови) та мови високого рівня (близькі до мови людини). До мов низького рівня нале¬жать асемблери, а високого — Уішаї ВА5ІС, С++, ВеІрЬі, мови баз даних тощо. Транслятори бувають двох типів: інтерпретатори і ком¬пілятори. Інтерпретатор читає один оператор програми, аналізує його в контексті вже працюючої програми і потім 
Івиконує, після чого переходить до оброблення насту-|Е> оператора. Компілятор спочатку читає, аналізує та падає на машинний код усю програму, і тільки після Іення всієї трансляції ця програма виконується, скільки при інтепретації програма виконується Час-1, на комп'ютерах з малою оперативною пам'яттю Іа виконати, хоча і повільно, досить великі програми, етори під час аналізу всієї програми оптимізують Цієї причини, а також завдяки тому, що програма чи-в оперативну пам'ять відразу вся, при компіляції ^виконується швидше, ніж при інтерпретації. стему програмування, крім транслятора, складають
овий редактор, компонувальник, виконавча система,
ека стандартних програм, налагоджувач, засоби ав-
изації програмування (дизайнери, майстри). При-
ли таких систем є Веірпі, Уізиаі ВА§ІС, Уізиаі
з, С++ та ін.    - 1АДНІ СИСТЕМИ і системи призначені для розв'язання задачі чи кла-&ч або для надання користувачеві певних послуг. За-Ь прикладним  системам  можуть розв'язувати  свої •жійні задачі навіть користувачі комп'ютерів, які не її програмувати. Поряд із терміном прикладні систе-икористовують термін пакети прикладних програм. Поділяються на три групи: ІІетодо-орієнтрвані; облемно-орієнтовані; льного призначення. подо-орієнтовані пакети служать для реалізації пе-одів розв'язання завдань, наприклад оброблення чних даних, розв'язання оптимізаційних задач. аемно-орієнтовані пакети призначені для автома-ргонкретних видів діяльності, наприклад бухгалтер-^чіку, маркетингу, менеджменту, навчання і т. д. пи  загального  призначення  використовують для Іня інформації в різних сферах діяльності. До та-*Ив належать текстові редактори, електронні таб-і), пакети ділової графіки, інформаційно-пошуко-4И, щоденники і т. д. Дена вище класифікація прикладних систем не € |жливою. Наприклад, в ОС \Уіпс1о\уз усе програ-'зпечення поділяється на саму ОС й решту про- 
84  Апаратні та програмні засоби ПК    ———————————— грам, які називаються додатками (від англ. арріісаїіоп). До них належать інструментальні мови, системи програ¬мування, прикладні системи тощо. операційна система МІшошз 98 загальні відомості Наприкінці 90-х років XX ст. стандартом ОС для 32-розрядних ПК стала система УЛшІомю 98. Вона має ряд особливостей: 1. Зручний для користувача графічний інтерфейс. Він дає змогу досить просто керувати роботою комп'ютера, використовуючи такі поняття, як «Мій комп'ютер», «Мережне оточення», «Кнопка Пуск», «Панель задач», «Контекстне меню», «Вікно», «Ярлик», технології «Вкажи і вибери» (Роіпі апсі СНсІс), «Перенеси і відпусти» (Вга§ апсі Вгор) і т. д. 2. Вона є об'єктно-орієнтованою ОС для оброблення документів. В ній використовують такі офісні аналогії, як «робочий стіл», «папка», «документ», «кошик» і т. д. 3. Допускає підключення до локальних і глобальних комп'ютерних мереж (електронна пошта, факс, Іпіегпеї). 4. Містить довгі імена файлів (до 255 символів). 5. Допускає роботу з програмами, розробленими в ін¬ших  ОС  (М5  ВО5,  \Уішіо™>  3.1,  \Уіп(Іо^  95,  \Уіп о!о\У8 МТ), і виконання їх. 6. Працює в багатозадачному режимі. Використовує процесну форму (паралельно виконується кілька програм) та потокову форму (паралельно виконуються різні части¬ни однієї програми). При одному процесорі багатозадач-ний режим реалізується так: попрацювавши якийсь час, задача у \ушю\уз 98 автоматично розвантажується і керу¬вання передається наступній задачі. При перебоях під час розв'язування задачі її можна зняти без розвантаження всієї системи. 7. Застосовує пряму адресацію оперативної пам'яті, за¬вдяки чому у програмах (додатках) можуть використову¬ватися до 4 Гбайт віртуальної пам'яті (оперативна пам'ять і пам'ять на жорсткому диску). 8. Підтримує обмін даними між додатками за допомо¬гою ОЬЕ-технології (ОЬ)есІ Ьшкіїщ аші Етоесісішб — зв'я¬зування та вбудовування об'єктів). Наприклад, таблиці, а 
85 —    Операційна система : діаграми, побудовані в табличному процесорі Ехсеї, використовуватися в документі, створеному в те-_ «у редакторі Апогеї . К Містить  ряд стандартних програм   (Блокнот, Гра-редактор Раіпі, Калькулятор). 1ОВА СИСТЕМА файлів шовним інформаційним об'єктом ОС \?іпдо\У8 є Кил — іменована область зовнішньої пам'яті для збері-програм і даних. ви можуть містити текстові документи, числові да-кодовану табличну та графічну інформацію тощо. ^кільки ОС \Ут<іоАУ8 орієнтована на роботу з доку-4И, файли, в яких зберігаються дані, називають до¬нами, а програми, що створюють й обробляють ці *ти, — додатками. ідентифікації кожному файлу присвоюється ім'я. (утворюється з двох частин — власне імені та розши-розділених символом «крапка».  Розширення, як ійо, визначає тип файла (додаток, текстовий доку-• Іаблиця, рисунок, проект програми і т. д.). Власне ке складатися з 1 — 255 символів, а розширення — ^символів. В імені файла (у власне імені та розши-, крім літер і цифр, можна також вживати символи: :•«« %»,«'»,«- », « пропуск », « @ », « - »,«!», ,«{»,«}»,« л », « # », « & », « + », « ; », « = », *.    '     • ьки розширення визначає тип файла, його ще просто типом. Як власне ім'я, так і розширен-. бути задані користувачем довільно. Наприклад: і, Письмо Иванову.сіос, Себестоимость.хІз, Спра-' єнах файлів можна вживати як великі, так і малі написання запам'ятовується системою, але при імен ці символи будуть вважатися однакови-|означає, що в одній папці не можна зберігати два " їй, імена яких різняться тільки регістром літер, іі'я Письмо Иванову.аос збігається з ім'ям Письмо 
86   Апаратні та програмні засоби ПК Незважаючи на допустиму довільність у визначенні імені файла, на практиці використовують уніфіковані (за¬гальноприйняті) розширення. Деякі з них наведено в табл. 4.1. Таблиця 4.1 Уніфіковані розширення деяких файлів Розширення Призначення Значок .бос Документ Місгозой \Уогс1     " ЇЙ .ХІЗ Таблиця Місгозой Ехсеї в .тсіЬ База даних Місгозой АСССЗЗ 6§і  •РРї Презентація Місгозой РошегРоіпІ ® .ехе Додаток п. .Ьтр Точковий рисунок Й .уЬр Проект Уізиаі ВАЗІС <*• .ігт Файл форми Уізиаі ВА8ІС с\ ^> Застосування загальноприйнятих розширень допома¬гає користувачеві орієнтуватися у змісті файла за його розширенням. Наприклад, якщо файл має розширення 
—————————————    Операційна система ІМ'лс/ом/з   87 е, то це означає, що він зберігає документ, створений ^кетовому редакторі \Уогсі, а якщо .хіз — то створену в | Ехсеї робочу книгу. Розширення .ехе свідчить про те, і у файлі міститься додаток (наприклад, \?іішок!.ехе — Ьтовий редактор, АУР.ехе — антивірус на програма). ІВикористання^ніфікованих розширень полегшує візу- -у орієнтацію у призначенні файлів. Залежно від роз- ення файл зображається певним значком. У табл. 4.1 ( дено значки деяких розширень. Оскільки в рамках |Л?іпдо\У8 кожному зареєстрованому типу файла відпо- Ц свій значок, самі розширення, як правило, не виво- ся на екран:   для орієнтації у призначенні файла до- цього значка. Уніфікація розширень спрощує роботу з файлами. 5 розпочати роботу з деяким документом, досить дві-иацнути по його значку лівою клавішею миші. При су \Уішіо\уз аналізує розширення файла і запускає на знання необхідний додаток, а потім завантажує в ньо-ІІбраний документ. команді пошуку файлів, а також в інших командах в , їх файлів можуть використовуватися символи « ? » і |Лмена, що містять такі символи, називають шаблона-'ю родовими іменами. Вони застосовуються для позна-відразу кількох файлів. Символ « ? » у вказаних по-|р допускає наявність у них будь-якого символу, а си-' « * » позначає будь-яку кількість символів в імені ззширенні шаблона, риклади: для   документів   План1997.хІ5,   План 1998.хіх   і 11999.ХІ5 шаблоном є Плані99?.хІ$; для документів План1999.хІ$ і План2000.хІз шабло- ьдля документів План2001.хІз і План2001.<1ос шабло-ЩІлан2001. *; І   документів   План1999.хІз,   План2000.хІз   і ОІ.а'ос шаблоном є План*.*; я всіх вищенаведених файлів шаблоном є *.*. аційна система \?іпсіоауз може читати і записува-файлів інших ОС (Шіх, О5/2, ^іпсіошз N1 і зго як з'явилася ОС \Уіп<1о\У8, на ПК основною система М5 ВОЗ, у середовищі якої були ство- ні тисяч програм (додатків). Використання цих с важливе і тепер. Вони обробляють документи, що " ся у файлах із довжиною власне імені, яка не 
88   Апаратні та програмні засоби ПК перевищує восьми символів (короткі імена). Якщо ж до¬кумент спочатку готується в ОС ^ігкіоте, то імена фай¬лів, що утворюються там, мають довжину до 255 символів (довгі імена). Для того .щоб ці документи могли оброб¬лятися також у програмах у середовищі М8 ОО8, ОС \Уіш1о\У8 при їх створенні утворює короткі імена. Ко¬жне таке ім'я складається з перших шести символів дов¬гого імені, до яких додаються символ тильда ( ~ ) і поряд¬ковий номер файла з такими самими першими шістьма символами в цій папці. Наприклад, якщо у папці Личньїе письма зберегти файл Письмо Иванову.Ш, а потім Письмо Петрову.Ш, то ОС паралельно з цими довгими іменами створює короткі імена Письмо ~1.Ш і Письмо~2.Ш відпо¬відно. Папки Складовими елементами ПК як сховища інформації є диски (жорсткі, гнучкі та компакт-диски). Кожний з них зберігає файли, які можна упорядкувати за певною тема¬тикою у папки. Кожна з папок, у свою чергу, може міс¬тити файли й інші підпапки. Таким чином, для користу¬вача папка — це місце, де зберігаються документи, додатки та інші підпапки, а з точки зору ОС — місце на диску, в якому зберігаються імена файлів, відомості про розмір, час останнього поновлення кожного файла і т. д. Файлова система — сукупність папок і файлів, що збе¬рігаються на зовнішніх носіях ПК. Кожна папка на диску зображається значком (І1І). Із погляду ОС \Уішіо\У8 кожний диск і комп'ютер у ціло¬му також є папками. Проте через їхню специфіку вони подаються спеціальними значками з зображенням диска ^?ЗІ (ПШІ) та комп'ютера (Ла?). Папки доцільно створювати тільки на жорстких і ком¬пакт-дисках, що мають значні ємності пам'яті, а отже, ве¬лику кількість файлів. Розміщення файлів у різних папках дає змогу: • виділити в окремі групи логічно однорідні файли (наприклад, усі додатки або всі файли з даними); • виділити всі файли, що належать деякій підсистемі 
—    Операційна система \МпсІо\нз   89 |(наприклад,  ЕТ, текстовому редактору, підсистемі рнарахування заробітної плати і т. д.); риїдідити всі файли кожного користувача, якщо ком-рп'ютер експлуатує кілька користувачів. їапці присвоюється ім'я. Вимоги до нього ті самі, що рмені файла. Як правило, розширення не використо- ся (наприклад, Личньїе письма, Мои документи). їа кожному диску може бути кілька папок, що, у свою ^, містять інші підпапки. Кожна папка, крім підпапок, містити ще й файли. Так утворюється ієрархічна де- [Іодібна структура папок на диску. Приклад деревопо- файлової структури диска С: показано на рис. 4.1. С: соттапсі.сот ашоехес.ЬаІ Рго§гат Рііез — Місгозой ЕхсЬап§е |-МІ8НехІ.<Ш І- МІзеШ.ехе —— МІСГО8ОЙ ОШСЄ - СНрай - Отеє - Шаблонн УЬ ^ УЬб.ехе *- Кеайте.пір 4. 1 . Деревоподібна файлова структура диска С: кореневій папці диска С: зберігаються два файли: іий процесор (соттапсі.сот) і файл автозапуску* хес.ЬаІ), а також одна папка Рго§гат Рііез, в якій ся три папки: Місгозой ЕхсЬап§е, Місгозоїї ОШсе і |кожній з них є файли і свої папки. 
90   Апаратні та програмні засоби ПК    —'•——————————————— Повне ім'я файла При деревоподібній файловій структурі перед ім'ям файла необхідно вказати його місце розташування — ланцюжок підпорядкованих папок. Такий ланцюжок на¬зивається шляхом, або маршрутом. При цьому імена під-папок розділяються символом « \ ». Останній записується після імені дисковода, а також перед ім'ям файла. Таким чином, повне ім'я файла задається такими еле¬ментами: • ім'ям дисковода; • маршрутом (ланцюжком імен папок, в якому кожна наступна є підпапкою попередньої); • ім'ям файла, що завершує ланцюжок (файл має міс¬титися в останній згаданій папці). Повне ім'я файла має такий формат: [дисковод:] [\шлях\] ім'я файла Елементи повного імені файла, що містяться у прямих дужках, можуть бути відсутніми (наприклад, якщо файл знаходиться на поточному диску або у поточній папці). Повні імена деяких файлів, показаних на рис.4.1, ма¬ють такий вигляд: С:\соттапс1.сот, С:\Рго§гат Рі1ез\УЬ\УЬ6.ехе, С:\Рго§гат Рі1ез\Місгозой ЕхсЬап§е\МІ8ЄІ32.ехе. В одній папці кожний файл повинен мати оригіналь¬не ім'я. Файли можуть розрізнятися, зокрема, розширен¬ням. Наприклад, Шан.Ьав — програма мовою ВА8ІС; План.ехе — програма в машинних кодах; План.сіаі — дані для оброблення програмою; ПланЛос — документація щодо роботи з програмою. У різних папках імена файлів можуть бути однакови¬ми. При цьому їхні повні імена будуть розрізнятися мар¬шрутами. 
Операційна система Ш'псіомз  91 Цоделлю робочого стола в офісі, на поверхні якого ся різні папки та документи, у \?іпс!о^з 98 ви-і|| екран дисплея, що тут має таку саму назву — «Ро-стіл». Наявні на ньому папки і документи можна щати, переглядати, змінювати, а також вилучати в , розташований на робочому столі. Це означає, що раніше виконувалися з паперовими документами, наочно здійснювати з електронними документами, завантаження \?іп<іо\уз 98 на екрані дисплея з'я-ся робочий стіл, на фоні якого будуть виконувати-дії під час  роботи  з  ПК.   На робочому столі ; 98 так само, як і в офісі, можуть розташовувати-папки, документи-й інші об'єкти залежно від ор-[їваності користувача. |їбрий стиль роботи допускає розміщення на столі найнеобхідніших об'єктів. Тому на початку роботи |к правило, розташовуються тільки папки «Мій ком-», «Мережне оточення», «Кошик» і ще кілька папок •Іків, характерних для повсякденної роботи корис-(рис. 4.2). 
робочий стіл   
Рис. 4.2. Робочий стіл 98 є об'єктно-орієнтованою ОС, що допома¬гає замінити створення та оброблення документів на па¬перових носіях їхніми електронними аналогами. 
Операційна система ИЯпсУоив  93 92  Апаратні та програмні засоби ПК    ———-—-———-——— У зв'язку з тим, що перелічені вище папки мають спе¬цифічне призначення, на робочому столі вони зображую¬ться спеціальними значками, а не у вигляді звичайних па¬пок. Розглянемо призначення цих папок. «Мой компьютер» є кореневою папкою іє¬рархічної файлової системи ПК. Вона містить значки всіх його локальних ресурсів: жорст¬ких, гнучких і компакт-дисків, принтера та ш. (рис.4.3). •вав окружение ) Сетевое окружение Сотр_1 Сотр_12 Сотр_10   
Рис. 4.3. Вікно папки «Мой компьютер» «Сетевое окружение» містить значки
п'ютерів, до яких є доступ із ПК у локальній
комп'ютерній мережі (рис. 4.4). Вибираючи
потрібний значок, можна скористатися необ¬
хідною інформацією, що знаходиться у відпо¬
відному ПК.    . «Корзина» (аналог кошика для сміття) зое-рігає вилучені раніше файли (рис. 4.5), завдя¬ки чому помилково вилучену інформацію мо¬жна відновити, знайшовши її в кошику Оскільки файли, що знаходяться в «Кошику», остаточно не вилучені з диска, вони займають на ньому колишній обсяг, причому він може 
Молз*г т Рис. 4.4. Вікно папки «Сетевое окружение» ДЛ^уИвИрі^ВН |Й?§Йі|ї?і;2ШЙШШШ$    Ш5 С:\Мои документи 14.02.0012:54 Документ МіспхоН... 273КБ Ш4 С:\Мои документи 14.020012:54 Документ МІСГО80Й... 147КБ ШЗ С:\Мои документи 14.02.0012:54 Документ МіспкоП... 269 КБ  0:\Плот\ПосПушка 1Є.02.Ю1041 Документ Містами... 82КБ рин ОАТАНЯ 1 16.02.00 12:37 Документ МіоомК... 66 КБ «ниекИ... сд'л'ІдаохІ/з^ІІ... 17.02.0011:18 Ярльїк 1КБ  СЛ\»ЛМООУ/3\Ра6... 17.02.0011:19 Ярлик 1КБ №«Л С:\\ІЛНОО\І/3\Рв«... 17.02.0011:1? Ярльїк 1КБ  С:\«1НОО\І/5\Ра6... 17.02.0011:20 Ярльїк к програми... 1КБ ГооМРго СЛ'л'ІНОО^/ЗХРав... 17.02.0011:20 Ярльїк 1КБ  0:\Пяот\ПосЛіІижа 17.02.0014:33 Файл 1Ш..  0:\Ллот\ПосПушка 17.02.00 14:52 \ЛЙАЙ агсг** па.. Рис. 4.5. Вікно папки «Корзина» ..л. Тому час від часу треба звільняти «Кошик» : цього потрібно відкрити папку «Корзина» і в вибрати пункт «Очистить корзину». Ійомитися із вмістом будь-якої папки, необ-Е>ити. Для цього досить встановити покажчик ачку папки і двічі клацнути лівою клавішею 
94  Апаратні та програмні засоби ПК    ———————————————- миші. Закрити папку можна, натиснувши на ліву клавішу миші на кнопці закриття вікна (кнопка « х » у правому верхньому кутку вікна папки). У нижній частині екрана дисплея, як правило, розта¬шовується панель задач — смуга сірого кольору (рис. 4.6). На правому її кінці розміщуються годинник, індикатор режиму роботи клавіатури, а на лівому — кнопка «Пуск». При клацанні мишею на цій кнопці з'являється головне меню, яке забезпечує доступ до меню запуску додатків, редагування документів, системи допомоги, перехід до ОС М8 ВО5 та завершення роботи у \Уішіо\У8 98.   Рис. 4.6. Панель задач Розглянемо призначення окремих пунктів меню Пуск. ПрограммьІ є каскадним меню, що забезпечує швидкий доступ до всіх зареєстрованих у \Уіп(1о\У8 98 програм, у тому числі до стандартних програм, які постачаються в її складі, а також до програми «Проводник», і роботу з ОС М8 ВО5. Документа є меню, що показує 15 останніх документів і папок, які були відкриті. Настройка є каскадним меню, що забезпечує доступ до всіх інструментів, які дають змогу змінювати апаратну чи програмну конфігурацію системи або встановлення \?іпс!о\У8 98. Меню дає можливість перейти до папки «Па¬нель управлення», «ПрограммьІ», «Принтери», «Шрифти» та до аркушів властивостей панелі задач. Поиск є меню, що забезпечує пошук файла або папки, а через мережу — конкретного комп'ютера. Для пошуку імен файлів можна використовувати розширення файлів, час і дату останньої модифікації, розмір, а також вміст файла як критерії пошуку. «Справка» є пунктом меню, який відкриває довідкову систему \?іпсіо\У8 98. Команда Вьшолнить забезпечує швидкий запуск при¬кладних програм. Команда Завершение работьі дає змогу безпечно вимк¬нути комп'ютер без утрати інформації (очищає всі внутрі¬шні кеші та дискові буфери, зберігає робочий стіл), пере-завантажити ^іпс!о\У8 98 або вийти з мережі (без переза¬вантаження ОС). Примітка. Меню Пуск і ПрограммьІ забезпечують перегляд папки \«\Уш(іо\и5»\«Главное меню» та її підпапки «ПрограМ-мн» на диску. 
Операційна система \Мпсіотз   95 зоміжку між кнопкою «Пуск» і годинником на па-розташовуються   кнопки  активних  об'єктів, ^об'єктів, завантажених в оперативну пам'ять (на-I, відкриті папки, документи тощо). Об'єкти, що зться на диску і не завантажені у пам'ять, вважаю-еактивними. На кнопці відображається ім'я об'єкта, иклад, якщо додаток працює з документом, то на аопці відображається назва файла, в якому зберігає -ей документ. Додаток, з яким працює користувач у ш момент, на панелі задач подається натиснутою даю. Іьки   на  панелі  задач   знаходяться   всі  активні |и, одним клацанням мишею на відповідній кнопці досить просто перейти  на. роботу з поточного на інший. панелі задач можуть також розташовуватися знач-ратків, що найчастіше використовуються в роботі, юрядковані на панелі інструментів «Бьістрьій за- ГИВОСТІ ОБ'ЄКТІВ |(іо\У8 98 є об'єктно-орієнтованою ОС, що складає-изних об'єктів, і всі дії в ній здійснюються на рів-йодій об'єктів. Такими об'єктами є робочий стіл, датки, папки, документи, диски, принтери та ін. 'ібно до того, як об'єкти реального світу характе-ся певними властивостями  (масою, розмірами, кольором, запахом і т. д.), інформаційні об'єкти 98 також мають свої властивості, іклад, до властивостей робочого стола належать |йкартинка, тип і розмір шрифту, кількість точок ін. Властивостями диска є його ім'я, загальна 1І( кількість вільного місця на ньому, присутність у ін. (рис. 4.7). гивостями кожного об'єкта можна ознайомити-Іі властивостей, клацнувши на об'єкті правою миші і вибравши в контекстному меню, що з'я-імкт «Свойства». Якщо таких властивостей бага-розбиваються на групи, кожна з яких містить-Іій вкладці. В разі необхідності деякі властиво-змінити. Для  цього  потрібно у відповідній Іновити нове значення. Якщо після цього на-Іа кнопку «Применить», то встановиться нове 
Операційна система \МпсІсм/5  97 96   Апаратні та програмні засоби ПК 
І Панель управлення АЛзЬеВатта    Звук                 СогеІ Уегсіоп; Клавиатура       Источники данньїх    Пароли
тва                                         ООВС (32 разря  Рис. 4.7. Діалогове вікно властивостей диска С: значення без виходу із вкладки, а натиснувши на кнопку «ОК», можна вийти із вкладки. Кнопка «Отменить» слу¬жить для скасування змін, унесених у поточному сеансі роботи із вкладкою. Змінити властивості різних пристроїв (миші, принте¬ра, монітора та ін.) найзручніше можна на «Панели упра¬влення». Для її виклику потрібно клацнути мишею на кнопці «Пуск» і вибрати з меню Настройка пункт «Панель управлення» або відкрити папку «Мой компьютер», а по¬тім — «Панель управлення». Папка «Панель управлення» містить програми, які да¬ють змогу керувати зовнішнім виглядом екрана і функці¬онуванням >Мп(1о\У5 98 на ПК (рис. 4.8). Розглянемо призначення деяких програм папки «Панель управлення». «Дата/время». Установлює системні дату і час. «Клавиатура». Використовується для встановлення ча¬стоти повторення клавішей, задання типу клавіатури, змі¬ни частоти мерехтіння курсора. «Ммшь». Установлює різні параметри миші: чутли¬вість, розмір покажчика та ін. 
Рис. 4.8. Вікно «Панель управлення» цемьі». Використовується для встановлення кон- модемів. Інтерн». Використовується для встановлення кон-принтерів. ». Використовується для керування всіма опція-[йгурації комп'ютерних мереж, ема». Використовується для здобуття інформації :и ПК (процесор, пам'ять та ін.). іовка й удаление програми». Відкриває аркуші ей, які дають змогу встановити або вилучити програму, гьі». Папка дає змогу встановити нові шрифти, встановлені та вилучити їх. і». Встановлює вигляд робочого стола, колірну параметри екрана. й стандарти». Використовується для встанов-I, часу, числового формату, знака валюти й ін-Іьних стандартів. Іику аркуша властивостей пристрою досить мишею на значку потрібного пристрою. Іна встановити нові шрифти, формати часу, да¬вні грошові одиниці. 
98   Апаратні та програмні засоби ПК    ——————————————— ІНТЕРФЕЙС З КОРИСТУВАЧЕМ Керування об'єктами за допомогою миші Зручність роботи в середовищі ОС \Мп<іо\уз 98 багато в чому забезпечується активним використанням маніпу¬лятора "миша", завдяки чому реалізовано технологію «Вкажи і вибери».   Миша має вигляд маленької пластмасо¬вої коробочки з двома або трьома клавішами у верхній частині та кулькою в нижній. При переміщенні миші обертається кулька, а від¬повідний електричний сигнал передається у пам'ять ПК, де він обробляється. Натиснення на клавішу миші зумовлює певну дію. Миша використовується для виконання більшості операцій керування вибором і рису¬вання. Всі ці операції можна виконати і без миші, за до¬помогою клавіатури, але зручність та ефективність роботи при цьому значно знижуються. Для роботи з використанням миші необхідна спеціаль¬на програма — драйвер миші. У стандартному комплекті \?ішіо\У8 98 передбачено драйвери для мишей різних ви¬робників, а також для інших аналогічних пристроїв-пока-жчиків (трекболів, світлових пер, пристроїв ВаІІРоіпІ, ІпРогІ та ін.). Драйвери цих пристроїв підтримують стан¬дарт «Приєднай і працюй» (Рш§ апгі Ріау). Миші такого типу розпізнаються та вводяться в ррботу системи автома¬тично. Найчастіше в роботі застосовується ліва клавіша миші. Тому, якщо не вказано на використання правої клавіші, то мається на увазі робота з лівою клавішею миші. Щоб позначити (виділити) якийсь об'єкт, треба клац¬нути мишею на ньому, тобто підвести покажчик миші до цього об'єкта, натиснути на її ліву клавішу і відразу ж від¬пустити останню. Для зняття позначки досить клацнути мишею в якомусь іншому місці. Клацання також використовується для вибору пункту меню, кнопки, перемикача та ін. Для виконання будь-яких дій з об'єктом (відкрити па¬пку, запустити програму на виконання, почати роботу з документом тощо) треба двічі клацнути мишею на ньому, тобто підвести покажчик до об'єкта і швидко двічі нати¬снути на ліву клавішу миші та відпустити її, причому ін-тервал між повторними натисненнями має бути досить малим. Кожний об'єкт відоброажається окремим вікном 
—    Операційна система И/7лс/ои«   99 иклад папка). Для завершення роботи з цим об'єк-^.ееить клацнути мишею на кнопці із значком «х», Цірваній у правому верхньому кутку вікна. переміщення об'єкта потрібно натиснути на ліву _г миші й, утримуючи її натисненою, перемістити І "а потім відпустити клавішу (технологія Вга§ апсі цання правою клавішею миші на об'єкті викликає ІІстне меню, тобто набір операцій, найчастіше вико-" с з об'єктом. вміщення об'єкта можна виконати за допомогою І лівої, а й правої клавіші миші. Якщо після її пе-к їня клавішу відпустити, то додатково з'явиться |Ьтне меню з можливістю вибору потрібної операції 4 чад, перемістити, скопіювати або скасувати пере- [)• цо в миші є три клавіші, то клацання середньою є подвійне клацання лівою клавішею, в'язку з тим, що миша  є головним засобом керу-аіями у \?іп<1о\У8 98, її можна настроїти так, щоб -    особливості  користувача  (змінити  швидкість ення; поміняти місцями ліву та праву клавіші для лінити інтервал між клацаннями при виконанні Ііого клацання, зовнішній ригляд покажчика миші; й режим шлейфа миші для рідкокристалічного 'портативному ПК, що дасть змогу краще стежи-"еміщенням покажчика). Така настройка здійсню-ясненням на кнопку «Пуск» і вибором із меню пункту «Панель управлення», причому у вікні І двічі клацнути на її значку (рис. 4.9). аьки ^іп(1о\У8 98 має досить багато засобів для ро-(Іобальній мережі Іпіегпеї, зокрема в стилі \УогШ Ь, ОС може бути настроєна так, щоб підтримува-"тиль. Для цього досить відкрити вікно папки Іьютер» і в меню Ввд вибрати пункт «Свойства її потім у діалоговому  вікні,   що   відкрилося,   у | «Общие» вибрати перемикач    «Стиль \УеЬ» і І'!мишею на командній кнопці «ОК». ІЙі \УеЬ по-іншому використовується тільки ліва ні. Для виділення об'єкта замість клацання ісйть установити її покажчик на ньому, а для ви-іких-небудь дій з об'єктом замість подвійного І'ішшею досить клацнути нею на значку об'єкта ^'-. • 
100   Апаратні та програмні засоби ПК 
— Операційна система \МпсІо\л/в   101 
Рис. 4.9. Вікно властивостей миші Структура вікна \МпсІо\л/5 98 Для роботи з будь-яким інформаційним об'єктом ^ішіохуз 98 (папкою, документом, додатком) відкриваєть¬ся своє вікно. В ньому відображаються .вміст об'єкта й ін¬струментальні засоби для виконання різних операцій. Ві¬кно служить засобом спілкування в рамках \Мп<іош 98 користувача з інформаційним об'єктом. З цієї причини ОС і дістала назву \Мп<іо\У8 (вікна). Вікна мають особливості залежно від виду інформа¬ційного об'єкта, але основні елементи в усіх вікнах одна¬кові, Це дає змогу почувати себе впевнено у процесі ро¬боти з різними вікнами після ознайомлення зі структур010 стандартного вікна. На рис. 4.10 показано структуру вікна \Уіпс1о\уз 98 диска В:. 
>ОЛ  СогеИг«.40      - 005 БаІІегу2 Рис. 4.10. Вікно ОС \Л/іпсІо\л« 9В (диск О:) глянемо окремі елементи вікна та їхнє призна- Іга заголовка розташовується у верхній частині вік-Ігівому її кінці є значок системного меню. При кла-"~ею.на ньому розкривається меню керування ві-нні три операції якого продубльовано трьома керування розмірами вікна (рис. 4.11). Вони ані на правому кінці смуги заголовка. У цент-Ідастині смуги заголовка виводиться назва інфор-— об'єкта, поданого в цьому вікні (ім'я приклад-ли, відкритих документа або папки). Смуга за-ить також для переміщення вікна по робочо-і за допомогою лівої клавіші миші. > розташовується під смугою заголовка"! містить ІЬ-'-адя виконання різних операцій з інформаційним Нижче меню в разі необхідності може розміща¬ть інструментів. У ній розташовуються кнопки •д із меню, що найчастіше використовуються в ке дублювання передбачено для спрощення до-их команд (тут їх можна швидше вибрати). чіп області знаходиться змістова частина вік-рмаційний об'єкт. Наприклад, у робочій облас-бго редактора розміщається текст документа, па-"ки документів і папок, що у ній містяться. 
102   Апаратні та програмні засоби ПК Рис. 4.11. Системне меню вікна диска О: Якщо вміст інформаційного об'єкта не поміщається в робочій області, то у правій і нижній частинах вікна з'яв¬ляються лінійки прокручування. Клацання мишею на кно¬пках із зображенням трикутника переміщає вміст на одну рядок або стовпець у відповідному напрямку. Плавне пе-реміщення вмісту можна здійснити пересуванням повзун¬ка за допомогою миші. Щоб переміститися на один ек¬ран, потрібно клацнути мишею на лінійці між кнопкою із трикутником і повзунком. У рядку стану, що розміщається у нижній частині вік¬на, виводиться інформація про виділений об'єкт або пункт меню. Рамка визначає межі вікна і використовується для змі¬ни його розмірів. Заштрихована область у правому нижньому кутку вік¬на називається вушком. Воно створює місце для захоплен¬ня покажчиком миші, щоб можна було змінювати розмір вікна у діагональному напрямку. 
— Операційна система И/7лсЛ>и/з   103 /вання вікнами Всновні операції з одним вікном: ятя (почати роботу) — двічі клацнути мишею на
ру об'єкта (папки, файла, додатка);    ЩЦ
Е-——І (закінчити роботу) — клацнути на кнопці ІШІ; рнути на панель задач — клацнути на кнопці рнути на весь екран — клацнути на кнопці __, повити (перейти від розмірів на весь екран до коли- рх розмірів вікна) — клацнути на кнопці ІШ; Ііемістити в інше місце на робочому столі — перетя-ра заголовок; розміри — перетягнути рамку вікна, виконання аналогічних дій з об'єктами в робочій і вікна необхідно їх спочатку позначити, а потім ви-^—рібний пункт меню або відповідну кнопку пане-«ентів. на робочому столі відрито кілька вікон, то дії •ься тільки в активному вікні,   смуга заголовка : синій колір, а в решті вікон — сірий. Для пере-чого вікна на інше найчастіше використовують 5и: ти мишею на будь-якій видимій частині по-іріного вікна; Цнанелі задач клацнути мишею на кнопці потріб-^ вікна; зчи натисненою клавішу <АН>, натискати на ау <ТаЬ> доти, доки на панелі, що з'явилася, це виділено значок потрібного вікна. порядкувати зображення вікон на робочому сто-ьКлацнути правою клавішею миші на панелі за-ьтгекстного меню, що з'явилося, вибрати потрі-і («Каскадом», «Сверху вниз», «Слева направо», ' е»). В останньому випадку вікна відображаю-' кнопок панелі задач (рис. 4.12 — 4.15). 
104   Апаратні та програмні засоби ПК 
— Операційна система \МпсІо\нз   105 
І.     Рис. 4.14. Відображення вікон зліва направо 5. 4.15. Відображення згорнених вікон на панелі задач 
Рис. 4.12. Відображення вікон каскадом 
>гові вікна. Аркуші властивостей ютові вікна служать для виведення і зміни необхід-аметрів. Від звичайних вікон вони відрізняються їністю розмірів, шіянемо окремі елементи керування діалогових ві- введення (текстове поле) використовується для тексту (наприклад імені файла). ондна кнопка застосовується для негайного вико-Івказаної на ній дії (наприклад, «ОК», «Приме-рСохранить», «Отмена», «Закрить» та ін.). никані, кілька з яких можуть бути складені в гру-ю від призначення в ній можуть бути індикатор-І альтернативними. У прямокутнику перед вибра-саторним перемикачем з'являється символ «^», ^альтернативним — у кружку символ «•». використовується, коли потрібно вибрати одне параметра з кількох можливих. Він поміщається |ьному вікні, що може мати лінійки прокручуван-часто застосовуються для відображення імен 
Рис. 4.13. Відображення вікон зверху вниз 
106   Апаратні та програмні засоби ПК ————:——————————— Комбінований список є комбінацією поля введення і списку! Потрібна інформація задається або у полі введен¬ня за допомогою клавіатури, або вибирається в списку (наприклад, розмір шрифту, масштаб). Повзунки дають змогу встановити значення параметра від мінімального до максимального в деякому діапазоні переміщення повзунка (наприклад, інтервал часу між дво¬ма клацаннями під час виконання подвійного клацання мишею). Багато діалогових вікон мають кнопку допомоги «Что зто», на якій зображено символ «?» у прямокутнику. Во¬на знаходиться у правому верхньому кутку вікна поруч із кнопкою закриття. Якщо клацнути мишею на цій кнопці і відпустити її, то поруч із покажчиком з'явиться знак за-питання. Потім треба перемістити його до елемента діало¬гового вікна, що спричинив утруднення, і клацнути лівою клавішею миші. На екрані з'явиться довідкова інформа¬ція. Приклад діалогового вікна показано на рис. 4.16.  
— Операційна система Шіпсіомз   107 Ікористання меню У \Уігкіо\У8 98 меню має вигляд прямокутної області, в є ряд пунктів. Вибираючи той чи інший з них, мож-|задавати команди або встановлювати параметри. Меню бувають стаціонарні (постійно висвічуються ^екрані, як на рис. 4.10), контекстні (з'являються при данні правою клавішею миші на об'єкті, їхній вміст |ежить від об'єкта) (рис. 4.17) і каскадні (пункти мають Рис. 4.17. Контекстне меню робочого стбла їункти) (рис. 4.18). 
Рис. 4.18. Каскадне меню Пуск Рис. 4.16. Приклад діалогового вікна Аркуші властивостей є спеціальним видом діалогового вікна, призначеним для задання властивостей об'єкта, що може мати більше одного аркуша властивостей, кожен з яких називається вкладкою. Виклик аркуша властивостей здійснюється клацанням правою клавішею миші на об'єкті й вибором із контекст¬ного пункту «Свойства».

Search:
????????...

оборона буші

вусатий кіт

тіла які складаються з одної речовини

твір М.Старицького "Оборона Буші"

Брати ревуцькі переказ

основні напрями психології 21 століття

сота частина кіпа

спеціальні й автономні установи ООН

компьютерні презентації з української мови

філософія Т.Шевченка?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010