.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Оперативна пам'ять 


Оперативна пам'ять

Оперативна пам'ять Оперативний запам'ятовуючий пристрій, або опе¬ративну пам'ять (від англ. НАМ, Каїкіот Ассе$8 Метогу, пам'ять із довільним доступом, що передбачає читання і запис даних у довільні ділянки) також реалізовано на НВІС. Існують два типи мікросхем пам'яті: статична та динамічна. У перших елементарну комірку утворюють тригерні схеми. Будучи встановленою вхідним імпульсом в один із двох можливих станів («О» або «1»), така схема зберігає його до чергового імпульсу або до вимкнення живлення. При прочитуванні записаного в комірку значення її стан також не змінюється. Інакше працює динамічна пам'ять: вона складається з мікроскопічних конденсаторів, кожний з яких може пере¬бувати в стані «заряджений» (що означає двійкову оди¬ницю) або «не заряджений» (двійковий нуль). Щоб збері¬гати дані в такій пам'яті, заряджені конденсатори необхідно періодично підживлювати. Тому динамічний ОЗП за інших однакових умов істотно повільніший від статичного. Проте він менш енергоємний. Обидва види пам'яті зберігають дані лише при постійному електро-живленні, тобто такий запам'ятовуючий пристрій є енер-гозалежним. Дані в цій пам'яті знищуються після ви¬мкнення або перезавантаження комп'ютера. Конструктивно сучасна НВІС ОЗП (типу 8ІММ, 8іп§1е Іп-ііпе Метогу Мосіиіе) має вигляд невеликої дов¬гастої друкованої плати з розміщеними на ній мікросхе¬мами. Останнім часом застосовують в основному 72-кон^-тактні (72-ріп) 36-бітові модулі (32 біти — довжина слова з чотирьох байтів плюс по біту контролю парності на кожний байт). На 386-х і деяких 486-х материнських платах встановлювали короткі 30-контактні 8(9)-бітові модулі. На сучасних системних платах використовують в основному більш довгі 168-контактні 64-розрядні модулі ВІММ, що дає змогу повніше задіяти можливості 64-бі-тової системної шини. На багатьох системних платах є два типи рознімних з'єднань — 8ІММ та ВІММ. Із швидкісних характеристик пам'яті найцікавішою є час циклу звернення для запису (читання). Швидкість доступу, яка приблизно дорівнює часу циклу, необхідного для зчитування даних з ОЗП або запису їх туди, у су¬часних ОЗП становить 50—70 не (1 не = 10'9 с) для асин¬хронної пам'яті (старіший тип, реалізований як 8ІММ) і 15—45 не для синхронної (ВІММ), але бувають також 
Апаратні засоби сучасних ПК 39 швидкодійні модулі. Розрядність ОЗП (не самих в)  може  сильно  позначатися на продуктивності еми. Проте для цього треба, щоб програмне забезпе-!Я було орієнтоване на використання цієї властивості. 32-розрядні додатки до \Уіпсю\У8 95 показують більшу тсгивність  на  32-розрядних  комп'ютерах,   ніж  на зрядних (це стосується не тільки ОЗП, а й МП, жор-з диска та ін.). ІКілька років тому на зміну звичайній пам'яті прийшла 'І'ять типу ЕВО (Ехіешіесі Ваіа Ошриї), в якій вико-звується принцип конвеєризації: під час читання за-того в банк байта мікросхема виконує також вибірку тіного байта і зберігає його у вихідному регістрі, зав-чому час вибірки наступного значення істотно ско-ься. Загальний виграш у швидкодії, як правило, •ювить 5—15%. 1997 р. на вітчизняному ринку найпоширенішими Яи сучасні модулі ОЗП типу 8І5-КАМ (синхронний амічний ОЗП), доступ до яких може здійснюватися ще ше. Модулі 8В-КАМ, що випускають під рознімне гання ВІММ, мають ємність 16, 32, 64, 128 і навіть Мбайт. Вони призначені тільки для нових Репііит-і на сьогодні найбільш поширені. рКрім ОЗП, сучасні ПК мають надоперативну пам'ять, їісеш-пам 'ять, призначену для узгодження швидкості ро-повільнішої динамічної пам'яті з більш швидким МП. 1а системних платах, як правило, встановлюють кеш-?ять другого рівня (Ь2) ємністю до 512 Кбайт і більше.

Search:
????????...

Надзвичайні ситуації природного походження

образ гнидки

давньоєгипетські міфи

скачать труды Гуго Гроция

конспекти англійська 10 клас

тексти з м якими знаками

6. Рівновага платіжного балансу та шляхи її досягнення.

людина починаеться з родини

обряди українського народу

«Створення зображень у графічному редакторі Paint».?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010