.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Тестовая форма контролю на Visual Basiс 


Тестовая форма контролю на Visual Basiс

Зміст
Зміст    2
Вступ    3
1. Тестова форма контролю знань    5
2. Тестові завдання з психології    8
3. Особливості технології побудови робочих вікон програми    19
3.1. Копіювання форм    19
3.2. Формування простого тексту на екрані    22
Висновки    24
Список використаної літератури    25


Вступ
В сучасний період праці вчителя практично неможливо без використання можливостей персонального комп’ютера. Відразу буде відчутна перевага нових технологій навчання.
Навіть підготовка і друк варіантів контрольних робіт на початковому етапі значно полегшують і покращують роботу вчителя. Використовуючи комп’ютер як друкарську машинку вчителі готували методичні розробки, якщо літератури по цій темі не вистачало, а також виконували ряд інших робіт.
Широке впровадження в навчальний процес сучасних технічних засобів збирання, зберігання, опрацювання, подання і передавання інформації відкриває широкі перспективи щодо гуманізації освіти і гуманізації навчального процесу, поглиблення та розширення теоретичної бази знань і надання результатам навчання практичного значення, активізації пізнавальної діяльності, створення умов для повного розвитку творчого потенціалу дітей з урахуванням їхніх вікових особливостей і життєвого досвіду, індивідуальних нахилів, запитів і здібностей.
Разом з тим виникає цілий ряд проблем, щодо методів досягнення обов’язкових рівнів знань різних навчальних предметів, яких має досягти кожна дитина. Суть психолого-педагогічних проблем комп’ютеризації навчання полягає у з’ясуванні того, коли, як і в якому обсязі може бути використаний комп’ютер в процесі навчання, як краще включити його в структуру навчального процесу, щоб найефективніше розв’язувались педагогічні задачі, як найкращим чином в умовах широкого використання комп’ютерів узгодити діяльність учнів і вчителів та які психологічні механізми навчання потрібно використовувати, щоб їх сумісна робота була якомога продуктивнішою.
Достатньо проблем також виникає і з програмними продуктами, які передбачається використовувати на уроці. На сьогодні розроблено значну кількість програмних засобів, що допомагають вчителю у роботі. Вони здатні задовольнити запити від фахівців досить високої кваліфікації до учнів середніх навчальних закладів. Більшість з цих програм є досить універсальними, що ускладнює процес освоєння правил роботи з ними. Тому залишається простір для прояву творчості програмістів-аматорів, які намагаються створити прості в користуванні, вузько профільні по застосуванню навчальні програми.
Щоб прискорити процес формування таких програмних засобів вдаються, як правило, до візуальних засобів програмування. Тут неоцінену допомогу надає редактор презентацій PowerPoint. Разом з тим, він безсилий в тих випадках, коли потрібно проводили елементарні логічні операції чи обчислення. Наприклад, оцінити правильність відповіді учня. Тому ми зупиняємося на найпростішій мові візуального програмування – Visual Basic.
При створенні тестуючої програми необхідно звернути увагу на те, що робочі кадри були одноманітні. У них повинні змінюватися лише питання та варіанти відповідей. Основою такої програми, як правило є текст. Далі ми розглянемо, як це можна зробити у тестуючій програмі засобами Visual Basic.

1. Тестова форма контролю знань

Однією із найважливіших складових навчального процесу є перевірка якості знань. Від її об’єктивності, своєчасності та оперативності в значній мірі залежить можливість внесення ефективних коректив в навчальний процес, а отже і успіх процесу навчання.
Останнім часом значну увагу приділяють тестовим формам контролю знань. Кожен тест складається з серії питань і відповідей, підібраних та побудованих у відповідності з певними принципами. Причому питання в цих тестах можна звести до двох типів:
-    основані на пізнавані;
-    основані на пригадуванні і доповненні.
Найбільшого поширення одержали питання основані на пізнаванні, які називаються вибірковими тестами. На екрані дисплею можна досить зручно для читання розмістити текст питання та варіанти відповідей на них. Завершення вибору відповіді на одне із них автоматично знімає інформацію про це питання і подає інформацію про наступне питання. Таким чином увага акцентується лише на одному питанні, що є зручно з точки зору психології.
До кожного питання пропонується декілька відповідей, серед яких учень шукає вірну.
Серед тестів виділяють:
-    альтернативні;
-    великого вибору;
-    перехресного вибору.  
Альтернативні тести зводяться до відповіді  “Так” чи  “Ні”. Такі тести практично не використовують, бо тут висока ймовірність вгадування відповіді, а не осмисленого вибору.
Великого вибору (багатоваріантні) тести пропонують вибір однієї відповіді з обмеженого числа запропонованих. Саме вони набули найбільшого поширення в комп’ютерних навчаючих програмах. З точки зору психології кількість варіантів вибору повинна коливатися в межах від трьох до семи. В комп’ютерних програмах вона, як правило, становить чотири –п’ять. Серед учнів при розв’язуванні таких тестів широкого поширення набула технологія відгадування відповіді шляхом вилучення невірних. Наприклад, при знаходженні добутку додатних чисел, одне з яких парне, відкидають варіант з від’ємним результатом або з числом, що закінчується непарною цифрою і, таким чином, вибирають ту відповідь, яка залишилася, не обчислюючи, звичайно, добуток. Щоб не допустити такі дії при виконанні контрольного завдання, рекомендується в тестах як варіант відповіді використовувати варіанти “вірної відповіді немає” або “вірна відповідь відсутня” чи “інша відповідь”.
В тестах перехресного вибору пропонується кілька питань і стільки ж відповідей, розміщених у довільній послідовності. Потрібно знайти правильну відповідь до кожного питання. Тести цього виду досить зручні при використанні контролюючих засобів для учнів, хоча комп’ютерна технологія їх обробки ще не до кінця освоєна. Мається на увазі, що ще не вироблено стереотипи реалізації моделі вибору відповіді.
Тести другого типу будуються так:
Учням пропонується зв’язний текст, в якому пропущені деякі числа, слова і т. д. І учні повинні заповнити ці пропуски. Ці тести зручно виконувати в зошитах з друкованою основою. Досвід проведення подібних тестувань показав, що їх доцільно використовувати в молодших класах, вони є досить дорогими із-за великого обсягу поліграфічних робіт.
У 1992 – 1993 навчальному році екзамени  у загальноосвітніх школах України проводились у формі тестової перевірки. Тестова перевірка знань випускників шкіл, ліцеїв і гімназій з предметів природничо-математичних дисциплін передбачала розв’язання задач і вправ, відповідаючи на запитання трьох рівнів складності з усіх розділів предметів, які складають базовий рівень підготовки старшокласників, передбачений діючими навчальними програмами. Масовий експеримент виявився невдалим, тести підготовлено не якісно, поліграфія попустила масу помилок і, як результат, величезна кількість літератури стала макулатурою. Це ще раз підкреслило, що тестування не повинно стати модою. Його можна використовувати епізодично і з добре підготовленим матеріалом.
При досить серйозних випробуваннях, наприклад державній атестації, тест може складатися з 30 завдань. Таким чином учень може набрати максимально 60 балів.
При переведенні кількості балів, набраних учнем за виконання тестів, використовуючи чотирибальну систему оцінювання можна користуватися такою шкалою:
Оцінки    “2”    “3”    “4”    “5”
Бали    0–10    11–20    21–26    27–30
Разом з тим, потрібно зазначити, що в більшості випадків умови контролю більш жорсткі (виконання комплексних контрольних завдань випускників, контрольні зрізи, оцінювання ефективності навчального процесу тощо). Введена в шкільний навчальний процес дванадцятибальна система не створює перешкод для проведення тестуючих контрольних перевірок а лише розширює діапазон шкали оцінювання.

2. Тестові завдання з психології

Розглянемо приклад тестуючого завдання.


1.
Громадянськість це:

а)фундаментальна духовно-моральна  якість;
б) навчання спрямоване на формування правової свідомості особистості;
в) це світоглядна і психологічна характеристика особистості;
г) це інтеграція особистості в культурній і соціальній структурі;
д) це формування соціально-політичної зрілості особистості (громад. освіта).

2.
До засобів втілення в життя ідей народності відносяться:

а) рідна мова;
б) національна символіка;
в) уроки природознавства;
г) виховання;
д) фольклор.

3.
Основні компоненти системи виховного процесу:

а) знання;
б) оцінка;
в) зміст;
г) технології;
д) організація.

4.
Процеси виховання включають такі галузі:

а) когнітивну;
б) світоглядну;
в) пізнавальну;
г) афективну;
д) вольову;
е) психомоторно-регулятивну.

5.
До основних напрямків виховання дітей відносяться:

а) розумове виховання;
б) трудове виховання;
в) фізичне виховання;
г) моральне виховання;
д) естетичне виховання.

6.
Інтелектуальне виховання спрямоване на розвиток:

а) моральних якостей особистості;
б) пізнавальних мотивів;
в) культури мислення;
г) навичок мислиневої діяльності;
д) почуттів особистості.

7.
Система знань фізичними вправами впливає на:

а) інтелектуальний розвиток дітей;
б) формування мислиневих процесів;
в) підвищення життєвого тонусу;
г) розвиток і зміцнення м’язової системи;
д) зниження втоми головного мозку.

8.
Розвиток рухової можливості передбачає формування:

а) спритності;
б) вміння взаємодіяти обома руками;
в) швидко перебудовувати руки;
г) швидкості;
д) витривалості.

9.
Мораль – це:

а) одна із форм свідомості людини;
б) фундаментальна духовна якість;
в) загально прийняті норми і правила поведінки;
г) етична категорія;
д) правова категорія.

10.
Моральне виховання включає:

а) моральну свідомість;
б) моральні правила;
в) моральну культуру;
г) моральні якості;
д) культурну діяльність.

11.
До основних завдань морального виховання відносяться:

а) формування морального досвіду;
б) формування особистісних якостей;
в) формування моральних почуттів;
г) формування моральної поведінки;
д) формування мотивів діяльності.

12.
До мотивів виховання відносять:

а) вправи;
б) стимулювання;
в) розповідь;
г) бесіда;
д) переконання.

13.
До основних засобів виховання можливо віднести:

а) позакласні та позашкільні заходи;
б) історичний досвід школи;
в) роботу дитячих організацій;
г) педагогічні праці методичного характеру;
д) режим школи.

14.
До методів формування свідомості особистості можливо віднести:

а) приклад;
б) стимулювання;
в) заохочення;
г) переконання;
д) дискусію.

15.
До основних методів морального переконання відноситься:

а) метод взаємної освіти;
б) метод вправ;
в) метод бесід;
г) інформаційний метод;
д) пошуковий метод.

16.
Переконання має 3 значення:

а) як форма світогляду;
б) як один із аспектів свідомості;
в) як одна із частин виховного впливу;
г) як форма впливу, засіб;
д) як засіб впливу, метод.

17.
До форм проведення дискусії відносять:

а) збір;
б) учнівська конференція;
в) бесіда;
г) дискусія;
д) диспут.

18.
До методів організації стимулюючої діяльності школярів відносять:

а) метод взаємної освіти;
б) метод привчання;
в) метод вправ;
г) метод прогнозування;
д) педагогічна вимога.

19.
Види педагогічної вимоги:

а) прямі;
б) непрямі;
в) безпосередні;
г) опосередковані;
д) нейтральні.

20.
Методи емоційного стимулювання включають:

а) засоби стимулювання моральної сфери особистості;
б) засоби стимулювання інтелектуальної сфери особистості;
в) методи стимулювання різнопланової діяльності школярів;
г) сфери стимулювання інтелектуальної праці;
д) стимулювання вольових зусиль.

21.
Заохочення – це:

а) спосіб вираження позитивної оцінки поведінки;
б) спосіб вираження позитивної оцінки діяльності;
в) метод стимулювання діяльності;
г) один із видів діяльності;
д) відтворення дій дорослого.

22.
Система самовиховання особистості включає такі основні складові, як:

а) самоспостереження;
б) самопізнання;
в) самооцінка;
д) саморегуляція;
е) самокритика.

23.
Світогляд включає три компоненти:

а) інтелектуальний;
б) поведінковий;
в) практичний;
г) особистісний;
д) моральний.

24.
Виховну роботу слід проводити за такими основними напрямками:

а) виховання культури взаємин;
б) виховання естетичних смаків;
в) виховання культури праці;
г) статеве виховання;
д) виховання культури побуту.

25.
Річний план виховної роботи школи включає такі структурні підрозділи, як:

а) основні виховні заходи;
б) організаційна робота;
в) підвищення якості навчально-виховного процесу;
г) індивідуально виховна робота;
д) позапланові виховні заходи.

26.
До форм організації самопідготовки відносять:

а) індивідуальна;
б) особистісна;
в) фронтально-індивідуальна;
г) колективна;
д) масова;
е) фронтальна;
ж) самостійна.

27.
До категорій виховних цілей у когнітивній галузі відносяться:

а) реагування;
б) засвоєння ціннісних орієнтацій;
в) знання;
г) аналіз;
д) маніпуляція.

28.
До факторів, що впливають на процес виховання особистості відносять:

а) природні;
б) спадковість;
в) соціальні;
г) гуманізація;
д) духовні;
е) народність.

29.
До форм опосередкованих вимог відносять:

а) прямі вимоги;
б) непрямі вимоги;
в) вимога - порада;
г) вимога – довір’я;
д) вимога – прохання;
е) вимога - осуд.

30.
Об’єктами самопізнання є:

а) спрямованість;
б) темперамент;
в) самооцінка;
г) талант;
д) здібності;
е) само опитування.
3. Особливості технології побудови робочих вікон програми

Враховуючи вимоги до тестуючих програм, згідно яких стиль оформлення робочих кадрів повинен бути ідентичним на протязі всього етапу тестування, найкраще скористатися можливістю копіювання кадрів в мові Visual Basic. Тобто потрібно з особливою ретельністю побудувати один з робочих кадрів, створити його копії і модифікувати їх у нові кадри лише редагуванням текстового змісту. Обговоримо більш детально цей процес.
3.1. Копіювання форм
Нехай, наприклад, перший робочий кадр (див. перше завдання тесту) має такий вигляд:

Збережемо цю форму на магнітному носієві (як правило на вінчестері). Це виконується за допомогою розділу “Файл” головного меню. На панелі, що відкриється, потрібно вибрати команду “Сохранить форму” або “Сохранить форму как...”. Всі наступні дії (вибір шляху, вибір імені і т.д.) є стандартними для Microsoft Office, тому ми їх не будемо описувати.
Тепер потрібно відкрити вікно характеристик форми і змінити ім’я форми, наприклад, з “Форма1” на “Форма2”.
Далі вибираємо в розділі “Разработать” команду “Добавить форму”
Знову з’явиться діалогове вікно відкриття форм, в якому потрібно замінити закладку “Новую” на “Существующие”.


Рис.4. Вигляд діалогового вікна відкриття форм
В переліку існуючих форм потрібно вибрати і відкрити тільки-що збережену вами форму. У вікні проекту тепер відображатимуться обидві приєднані до вашого проекту форми.
Рис.5. Вигляд вікна проекту
Залишається одну з них (краще це узгодити з іменем форми) переробити під текст нової форми. Для цього досить поміняти лише значення характеристики об’єктів “Метка”. Тоді потрібно потурбуватися про характеристики, які відповідають за розміри та розміщення об’єктів.
Оскільки в першому з питань тесту (див. перше завдання тесту) було три варіанти відповіді, а в другому їх лише два, то потрібно виділити зайвий об’єкт і знищити його за допомогою клавіші “Delete”. На відміну від першого питання, де для позначення прямих використовувалися окремі мітки, в другому питанні текст умови задачі можна оформити лише однією міткою. Тому зайві мітки також потрібно знищити.

3.2. Формування простого тексту на екрані

Перш за все подбаємо щоб вікно робочої форми зайняло весь екран, що дозволить перекрити всі інші об’єкти на ньому. Для цього потрібно встановити такі значення характеристик форми:
Назва характеристики    Значення характеристики
ControlBox    Нет
Caption    Пусто
Left    0
Top    0
Width    12000
Height    9000

При запуску програми зображення форми займе весь екран. Оскільки на екрані не буде зайвих зображень, то учні не будуть розсіювати увагу працюючи над текстом запитання.
Але розробляючи тестуючу програму нам необхідно мати можливість виходу з програми а всі клавіші управління закриті зображенням форми. Найпростіше було б помістити на екрані (формі) спеціальну клавішу виходу. Та згідно вимог до комп’ютерних програм (не лише навчаючих) на екрані не повинно бути жодного зайвого об’єкту. Тому рекомендуємо на етапі проектування передбачати вихід з програми за допомогою натискування на чистому місті форми лівої клавіші мишки (подія Click). Тобто в кодову частину програми потрібно помістити процедуру:Зауважимо, що досить часто студенти (програмісти) допускають помилку, коли замість події Click описують кодову частину події Load.
Тепер перейдемо до проблем формування тексту першого кадру. Найпростіше було б розмістити чотири мітки і характеристиці Caption кожної з них присвоїти відповідно текст запитання та текст першого, другого і третього варіантів відповіді. Але, як уже зазначалося, текст першого питання складається з тексту різних шрифтів.
Мова Visual Basic не дозволяє виводити одночасно текст різними шрифтами. Тому доведеться використати щонайменше дві мітки для формулювання тексту задачі. Щоб виділити місця для заповнення текстом з іншої мітки потрібно вставити необхідну кількість пробілів. Крім цього необхідно характеристикам BackStyle обох міток присвоїти значення “0 – Скрытый”. Тоді текст однієї мітки не закриватиме текст іншої і можна не турбуватися, щоб колір основи тексту співпадав з кольором форми.
З другої сторони, щоб виділити текст задачі, доцільно помістити його в рамку. Для цього найкраще використати об’єкт Shape.
Оформлення тексту виглядатиме ще краще, якщо скористатися графічними можливостями цього об’єкту. Наприклад, можна використати не прямокутник, а овали або прямокутник з округленими кутами. Значно прикрасить оформлення і використання можливості заповнення фону.

Висновки
Пізнавальний інтерес в учня тим вищий, чим повніше відношення учня до вивчення предмету. Якщо вчителю вдається викликати інтерес до свого предмету, то створюються передумови для самостійності творчої діяльності учнів. Якщо інтерес відсутній, то інформація не сприймається учнями, тому важливо розвивати інтерес до предмету, зокрема, до інформатики і цим самим активізувати навчально-пізнавальний процес.
Саме застосування Visual Basic у шкільному процесі спонукає дітей до творчості винахідливості. При виконані завдань перед учнями потрібно ставити мету, а в виконані самої роботи на Visual Basic потрібно давати їм можливість імпровізувати, адже головне у навчання є досягнення поставленої мети.

Список використаної літератури


1.    Браун С. Visual Basic 6: учебный курс / Пер. с англ.; – СП.б: ЗАО «Издательство «Питер», 1999. – 576 с.
2.    Ершов А.П. Компьютеризация школы и математическое образование // Математика в школе. – 1989. – №2. – с.14-31.
3.    Кузнецов Э.И. Новые информационные технологии и обучение математике // Математика в школе. – 1990. – №5. – с.5-8.
4.    Мур М., Фернандес Дж.Н. Изучи сам Visual Basic сегодня / Пер. с англ.; – Мн.: ООО “Попурри”, 1997. – 528 с.
5.    Р. Вільямс, К. Малкін Комп’ютери в школі: Пер. з англ. / За ред. В.Б. Распопова. – К.: Радянська школа, 1988. – 295 с.
6.    Співаковський О.В. Підготовка вчителя математики до використання комп’ютера у навчальному процесі // Комп’ютер у шолі та сім’ї. – 1992. – №2. – с.9-12.
7.    Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів /Авт.кол.; За ред. Ю.І. Машбиця / Інститут технології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.: ІЗМН, 1997.
8.    Хайнц-Герд Райманс Вводний курс Visual Basic. Пер. с нем.– Киев Торгово-издательское бюро BHV 1993.–272c.
9.    Visual Basic 6.0: Пер. с англ. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2000. – 992 с.: ил.


Search:
????????...

види практики

екибана з соняшників

алфавітно-цифрових данних

філософія щастя

стихійні лиха приклади

функції уяви

Чи завжди мета виправдовує засоби? Життєвий шлях Жульєна Сореля

характеристика образу мотрі жуківни

явище тертя.

образ галі?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010