.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Створення та реалізація програм опрацювання табличних величин" 


План-конспект уроку на тему "Створення та реалізація програм опрацювання табличних величин"

Зміст: Скласти алгоритм по опрацюванню інформації, поданій в таблиці. Переклад алгоритму з алгоритмічної мови на мову програмування. Введення, редагування, тестування програми.
Мета: 1. Формування навичок роботи з ПЕОМ.
2. Формування навичок і вмінь складання алгоритмів по опрацюванню інформації, поданої в таблиці на навчальній алгоритмічній мові і мові програмування Бейсік.
3. Формування навичок і вмінь введення, редагування, тестування і виконання на ПЕОМ складник алгоритмів і програм.

Лабораторне завдання.

1.    Скласти схему алгоритму.
2.    Записати алгоритм на алгоритмічній мові.
3.    Перевести алгоритм з алгоритмічної мови на мову програмування Бейсік.
4.    Ввести програму, відредагувати, тестувати і виконати на ПЕОМ.
5.    Оформити звіт по лабораторній роботі.

Короткий теоретичний матеріал.
При розв’язуванні задач людина дуже часто користується таблицями: для запису вихідних даних, одержання довідкової інформації. Таблицям обов’язково надають імена, а кожен елемент має свій номер (індекс). Тому будь-які дані можна знайти в таблиці, лише знаючи її ім’я і індекси шуканих елементів.
Таблиці з одним індексом називаються лінійними. Значення розташо-вуються у вигляді стрічки або стовпця. Кожному значенню, або елементу таблиці, відповідає його порядковий номер, і навпаки: варто задати порядковий номер, і відразу зрозуміло, про який елемент йдеться.
Таблиця – це впорядкована послідовність змінних одного типу, яким надано спільне ім’я.
Елементи таблиці містяться в послідовно розташованих комірках. Нумерувати елементи таблиці можна з будь-якого цілого числа.
Лінійні таблиці іменують одномірними масивами, а прямокутні – двовимірними.
У мові Бейсік для опису одновимірних масивів використовують оператор DIM, в якому вказують ім’я масиву і в круглих дужках максимальне значення індексів.
Контрольні запитання.
1.    Як записуються лінійні таблиці на навчальній алгоритмічній мові?
2.    Які операції можна виконувати над елементами лінійних і прямокутних таблиць?
3.    Які існують способи переривання циклічного перебору елементів таблиці?
4.    Поясніть основну ідею знаходження в таблиці елементів (його номера), який володіє даними властивостями.
5.    Поясніть основну ідею алгоритму впорядкування елементів таблиці по зростанню.
6.    Для чого призначенні команди READ і DATA?
7.    Як можна організувати зчитування елементів масиву?

Приклади виконання завдань.

Знайти мінімальний елемент в кожному рядку заданої матриці і відняти його від всіх елементів цього рядка, крім лругого елемента. Скласти схему алгоритму, записати алгоритм на алгоритмічній мові і мові програмування Бейсік.
алг Матриця (ціл Н, К, дійсн таб А [1:Н, 1:К]
арг Н, К, А
рез А
поч ціл і,  дійсн мін
для і від 1 до Н
пц
мін:=А[і, 1]
для  j від 2 до К
пц
якщо мін>A[i, j]
то мін:=А[i, j]
все
кц
для j від 1 до К
пц
якщо j<>2
то А[i, j]:=А[i, j]–мін
все
кц
кц
кін

Програма на мові Бейсік.
10    REM
20    CLS
30    INPUT “Кількість рядків в матриці”; N
40    INPUT “ Кількість стовпців в матриці ”; K
50    DIM A(N,K)
60    FOR I=1 TO N
70    FOR J=1 TO K
80    READ A(I,J)
90    NEXT J
100    NEXT I
110    FOR I=1 TO N
120    MIN=A(I,1)
130    FOR J=2 TO K
140    IF MIN>A(I,J) THEN MIN=A(I,J)
150    NEXT J
160    FOR J=1 TO K
170    IF J<>2 THEN A(I,J)=A(I,J)-MIN
180    NEXT J
190    NEXT I
200    FOR I=1 TO N
210    FOR J=1 TO K
220    PRINT A(I,J);
230    NEXT J
240    PRINT
250    NEXT I
260    DATA   ’ ввести через кому елементи 1-го рядка
270    DATA   ’ ввести через кому елементи 2-го рядка
280    DATA   ’ ввести через кому елементи 3-го рядка

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ.

1.    Перший рядок таблиці містить 30 прізвищ учнів 9-го класу, друга – їх імена, третя – по-батькові. Потрібно перемістити імена в перший рядок, по-батькові – у другу, прізвища в третю.
2.    Поміняти місцями елементи першого рядка і третього стовпця прямокутної матриці.
3.    Дана таблиця успішності 30 учнів класу. Скласти програму, за якою визначається кількість учнів, які навчаються на “5” по інформатиці і кількість “хорошистів” по географії.
4.    Задана таблиця успішності учнів класу. Скласти алгоритм, за яким визначається кількість учнів, які мають хоча б одну “2” і скласти їх список.
5.    Знайти середнє арифметичне в кожному рядку матриці А і визначивши мінімальне, додати його до елементів того рядка, в якому воно виявилось.
6.    Задана таблиця успішності 26 учнів класу. Скласти алгоритм, за яким визначаються кількість учнів класу, які навчаються тільки на “3”.

Search:
????????...

атлетична гімнастика

основні випадки чергування приголосних

Заклади для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

фізика Акустичний резонанс

Зображення покрипаченої України в романі " Хіба ревуть воли як ясла повні"

Хрестоносці скорочено Сенкевич

як чіпка став розбійником

ластівки на сонці

допомога при отруэннях

Зображення покріпачення України в романі "Хіба ревуть воли,як ясла повні?"?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010