.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
Темперамент - типи темпераменту та їх характеристика 


Темперамент
Темперамент.
План.
1. Поняття про властивості темпераменту.
2. Фізіологічні основи темпераменту.
3. Тип темпераменту як система його властивостей.
4. Характеристика типів темперамента.
5. Узгодження темпераменту і діяльності.
« 1 »
Індивідуально типологічні властивості – це такі, якими одна людина відрізняється від інших, або певна група людей відрізняється від інших. Їх вивчає диференціальна психологія. Темперамент, хара-ктер, здібності – три групи, на які поділяються ці властивості.
В чому специфіка властивостей темпераменту?
1) Вони характеризують динаміку психічної діяльності. Дина-міка – характер перебігу в часі (швидке – повільне, сильне – швидке, бурхливе – спокійне, поверхневе – глибоке).
2) Утворюють специфічні співвідношення, що характеризують типи темперамента.
Так, емоційність характеризує і сангвініка, і меланхоліка, але виявляється це по-різному, оскільки емоційність посідає різне місце в системі властивостей темперамента різних типів. У сангвініка емо-ційність виявляється як швидка, бурхлива реакція на подразник. У меланхоліка – емоціональна реакція на один подразник робить не-можливим відчуття іншого.
3) Прояви темперамента незалежать від змісту і ситуації діяль-ності. Ця ознака дозволяє відрізняти властивості темперамента від впливу мотивів на динаміку психічної діяльності. Людина може пра-цювати швидше, прискорити роботу, збільшити зусилля, якщо їй ці-каво або важливо досягти результату. Тут виявляється вплив моти-вації на динаміку діяльності, яка змінюється при різному змісті в рі-зних ситуаціях. Якщо динаміка діяльності залежить від темперамен-ту, то в різних ситуаціях і при різному змісті діяльності вона зберіга-ється. Вплив темпераменту на динаміку діяльності максимально ви-являється в екстремальних ситуаціях, коли дія мотивів мінімальна (здача екзамену).
Мотиви дозволяють пристосуватись до ситуації, а властивості темпераменту вимагають змінити саму ситуацію, сам тип темпера-менту за життя не змінюється. Таким чином, під властивостями тем-перамента розуміють такі стійкі індивідуальні властивості психіки, що визначають динаміку психічної діяльності людини, залишаються відносно незмінними при різному змісті, цілях діяльності та утво-рюють структуру, що характеризує тип темперамента.
« 2 »
Властивості темперамента найбільш залежні від фізіологічних властивостей, ніж всі інші психічні явища. Гіппократ вважав що темперамент – це різний перебіг однакових захворювань, Фулльє (1896) вважав, що фізіологічною основою темперамента є колір шкіри, волосся, очей. Кречмер, Шелдон, вважали що фізіологічною основою є конституція тіла (будова тіла).
Конституція дійсно впливає на тип нервової системи та на темперамент, але при однаковому типі конституції можливі різні типи нервової системи та темперамента. Головну роль у походженні темперамента відіграє не конституція, а тип нервової системи (І.П.Павлов).
Але тип нервової системи нееквівалентний темпераменту. Від однакової властивості нарвової системи залежить одночасно багато властивостей темпераменту. Так, від сили збудження залежить енер-гійність, бадьорість, швидкість рухів, тощо. Водночас кожна риса темпераменту залежить не від однієї, а від багатьох характеристик нервової системи. Така залежність називається багатозначною.
Схема: Зв’язки між властивостями нервової системи і темперамента.
– Властивість темпераменту (сензитивність, активність, реактивність тощо).
– Властивість нервової системи (сила, рухливість тощо).

Павлов розрізнив чотири типи нервової системи:
1. сильний, врівноважений, рухливий (сангвінік);
2. сильний, неврівноважений, рухливий (холерик);
3. сильний, врівноважений, інертний (флегматик);
4. слабкий тип (меланхолік)
Загальний тип нервової системи – це фізіологічна основа тем-перамента.
« 3 »
Темперамент – це не проста сукупність властивостей, а їх взаємозв’язок, утворює стійку структуру. Цей взаємозв’язок виявляється: 1) математичне співвідношення різних властивостей є постійним для певного темперамента: чим більшим числом виражається одна характеристика, тим меншим друга; 2) властивість темперамента виявляється по-різному в залежності від того, з якими іншими властивостями воно пов’язане. Таке розуміння типу темперамента як закономірних зв’язків між властивостям близьке до поняття, введеного Гіппократом. “Темперамент” в перекладі з латинської мови означає “співвідношення”, “пропорція”. Гіппократ вважав, що в організмі людини є чотири рідини, одна з яких переважає. Кров – у сангвініка, слиз – у флегматика, жовч – у холерика, чорна жовч – у меланхоліка. Ці поняття на сучасному етапі набули іншого значення.
« 4 »
Назвемо властивості темперамента: 1) сензитивність: визначається найменшою силою впливу, який викликає у людиниреакцію; 2) реактивність визначається тим, з якою силою людина реагує на зовнішній вплив; 3) активність визначається силою, з якою людина впливає на ситуацію і долає перешкоди; 4) співвідношення активності та реактивності: наскільки людина залежить від ситуації – підкоряється їй чи прагне її змінити; 5) темп реакцій: швидкість реакцій (рухи, мовлення, дотепність); 6) пластичність – ригідність: наскільки легко людині пристосуватись до нових обставин; 7) екстравертованість – інтравертованість: від чого в більшій мірі залежить діяльність людини: від зовнішньої ситуації в даний момент чи від образів минулого або майбутнього.
Сангвінік – підвищена реактивність (з незначного приводу плаче або сміється), знижена сензитивність (не помічає слабкі звуки та інші подразники), підвищена активність (енергійний, працездат-ний, наполеглевий), активність і реактивність врівноважені (швид-кість розуму, кмітливість, стримує почуття), висока пластичність (мінливість настроїв, інтересів, гнучкість розуму), екстравертований (в першу чергу реагує на актуальні зовнішні враження).
Холерик – знижена сензитивність, підвищені реактивність і ак-тивність, але реактивність переважає (нестриманість), менш пласти-чний і більш ригідний, ніж сангвінік (більша стійкість інтересів); швидкий темп роботи, екстравертований.
Флегматик – знижена сензитивність, низька емоційність (з бід-ною мімікою), працездатний, активність вище реактивності (терпля-чий, наполегливий), низький темп, ригідний (важко в нових обста-винах), інтровертований.
Меланхолік – підвищена сензитивність, надмірно вразливий, низька реактивність та активність, бідна міміка, знижений темп, ри-гідний, інтравертований.
Окремі властивості темпераменту можуть за життя змінюва-тись, але тип темперамента залишається постійним. Від змін окре-мих властивостей темперамента слід відрізняти дозрівання типу те-мпераменту. Хоча дитина і народжується з основою для певного ти-пу темперамента, але він не виникає весь відразу, а залежить від до-зрівання нервової системи. Так, у дошкільника нервові процеси сла-бкі і неврівноважені. Тому властивості темперамента, які залежать від сили нервової системи, не виявляються (схильність до страху або гніву, роздратованість, кволість). У молодшого школяра ці властиво-сті вже помітні. Основні властивості темпераменту виявляються пос-тупово з віком в залежності від дозрівання нервової системи.
« 5 »
Кожна діяльність ставить певні вимоги до динаміки психічних процесів. Тому людина повинна узгодити динаміку своєї діяльності із вимогами професії. Є декілька шляхів: 1) обрати професію відпо-відно до темперамента. Так, меланхоліку важко працювати диспет-чером, бо потрібна швидка реакція. Але цей шлях не підходить до масового набору; 2) індивідуалізація вимог (в школі підбір педагогі-чних впливів: строга оцінка для сангвініка, а заохочення, схвалення – для меланхоліка; 3) подолання негативних проявів темпераменту мотивами (якщо урок цікавий, то холерик дисциплінований); 4) фо-рмування індивідуального стилю діяльності (основний і універсаль-ний механізм). Однакові вимоги діяльності можна реалізувати різ-ними прийомами. Індивідуальний стиль діяльності – це система прийомів і способів дій, характерна для даної людини і доцільна для досягнення успішного результату. Так, успіх пісьмової роботи у меланхоліка і сангвініка забезпечуються по-різному: меланхолік багато часу витрачає на чернетки, на перевірку, менш контролює сам процес написання; сангвінік чернетки пише рідко, менше часу витрачає на перевірку, але контролює безпосередньо процес написання.
У слабовстигаючих виявляється залежність їх успіху від типу темпераменту, а у відмінників такої залежності немає. Чим пояснити це протиріччя? Хорошим учням вдалося виробити індивідуальний стиль учбової діяльності, в якому послаблені особливості темпера-менту, несприятливі для учбової діяльності. Наприклад, невисока зосередженість компенсується посиленим контролем і перевіркою, повільний темп розумової роботи – тривалим підготовчим етапом. Швидка втомлюваність – частими паузами для відпочинку. У слаб-ковстигаючих учнів індивідуальний стиль діяльності вироблений недостатньо і недоліки темпераменту (особливо миланхоліка і холерика) не помічаються.
Педагогічні прийоми орієнтовані переважно на учнів із силь-ним типом темпераменту, яких більше, і не враховують особливос-тей меланхоліка. Педагогічні впливи повинні спрямовуватись на удосконалення індивідуальної діяльності учня. Тоді успішність не буде залежати від типу темперамента. Ось чому немає “хороших” і “поганих” властивостей темперамента. Не існує темперамента здіб-ного до навчання, але у кожного є свій шлях оволодіння учбовою діяльністю, формувати який вчитель і покликаний.

Search:
загрузка...

конституційні правовідносини в сша

головні герої Оборона Буші

невмеруще джерела твир по украинской литературе

прислів я з твору хазяїн

малюнки про сімю

у чому полягає велич прометея твір з зарубіжної літератури

речення про орла

хвороби лейкоцитів

диалог для чого треба интернет

застосування терезівУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010